مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایه های بومی استان فارس Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 159-168

آذین آریان پور؛ مهدی صدروی؛ سیدمحسن تقوی


تشخیص مولکولی گونه ی Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری ذغالی بلوط، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 175-186

مهدی ارزنلو؛ سعید قاسمی اسفهلان؛ سیما خدایی؛ مجید توکلی؛ اسداله بابای اهری


ردیابی و تعیین استرین ویروس وای سیب زمینی به روش تاس الایزا و آرتی پی سی آر از مزارع فلفل استان گلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 183-193

اکرم آق ملایی؛ سعید نصراله نژاد؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


مقایسه‌ی خصوصیات مورفومتریک جمعیت‌های زنبورعسل (Apis mellifera L.) در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 187-197

حدیث گومه؛ جواد ناظمی رفیع؛ مصطفی معروف پور


بررسی برهمکنش میان قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae، شته Myzus persicae و میزبان گیاهی آن کلزا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 209-216

فاطمه طالع پور؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی


افزایش عمر پس از برداشت میوه ی هلو توسط عوامل کنترل زیستی شامل دو جدایه Aureobasidium pullulans

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 217-227

سعیده علیزاده؛ جاوید عمارت پرداز؛ حسن خوش قلب


بررسی تغییرات بیان ژن HaRIC_B و عامل رونویسی از تیپ MYB در پاتوسیستم آفتابگردان-اسکلروتینیا

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-14

نوش آفرین بروکانومادلو؛ رامین حسینی؛ رضا درویش زاده


مهار بیماری پاخوره گندم با استفاده از ترکیبات القاکننده مقاومت

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-10

الهام صفری؛ روح اله شریفی؛ سعید عباسی


تاثیر تیمار گیاه باقلا با قارچ Trichoderma harzianum TR6 بر زیست شناسی شته سیاه باقلا Aphis fabae

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/arpp.2021.12443

سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین؛ علیرضا علیزاده