تاثیر اسانس های گیاهان دارویی مرزه، L. Satureja hortensis، ترخون، Artemisia dracunculus L. و آویشن باغی، Thymus vulgaris L. بر شاخص های تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشجوی دکتری گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

چکیده
سیب­زمینی،Solanum tuberosum L. ، یکی از محصولات کشاورزی بسیار مهم در جهان می­باشد. این محصول مورد حمله آفات مختلفی از جمله سوسک کلرادوی سیب­زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، قرار می­گیرد. با توجه به این­که خاصیت حشره­کشی و ضد تغذیه­ای بعضی از ترکیبات گیاهی روی آفات متعددی به اثبات رسیده است، لذا در این تحقیق تاثیر اسانس سه گیاه داروییمرزه، L. Satureja hortensis، ترخون، Artemisia dracunculus L.  و آویشن باغی، Thymus vulgaris L. بر شاخص­های تغذیه­ای سوسک کلرادوی سیب­زمینی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار (سه اسانس گیاهی) و چهار غلظت (در لارو سن دوم و سوم 4، 6، 8 و10 پی‌پی‌ام و در لارو سن چهارم و حشرات کامل 10، 12، 14 و 16 پی‌پی‌ام) و با 15 تکرار در اتاقک رشد تنظیم شده در دمای1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام گرفت. اسانس­های مورد بررسی روی شاخص­های تغذیه­ای لاروهای سنین دوم، سوم، چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب­زمینی اثر مطلوبی داشتند، ولی اسانس مرزه در تمامی غلظت­های مورد بررسی نرخ رشد نسبی، نرخ مصرف نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده شده مراحل لاروی و حشره کامل سوسک کلرادوی سیب­زمینی را در مقایسه با اسانس دو گیاه دیگر به طور معنی­داری بیشتر کاهش داد و تاثیرمنفی بیشتری بر شاخص تغذیه­ای مراحل رشدی داشته است. بنابراین، اگر بتوان اسانس گیاه مرزه را به روشی فرموله کرده ودوام آن را در مزرعه افزایش داد می­توان از آن در کنترل سوسک کلرادوی سیب­زمینی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Essential Oils of Satureja hortensis L., Artemisia dracunculus L. and Thymus vulgaris L. on Nutritional Indices of the Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • Ghadir Nori Ghonblani 1
  • Akram Taghizadeh 2
  • Hoshang Rafiee 3
1 Professor of Agricultural Entomology of University of Mohaghegh Ardabili.
2 PhD. Student of Agricultural Entomology of University of Mohaghegh Ardabili.
3 Assistant Professor of Agricultural Entomology of University of Mohaghegh Ardabili.
تقی زاده ساروکلایی ا. و بهزادی ف، 1389. بررسی بازدارندگی تغذیه­ای اسانس­های آویشن ایرانی Thymus persicusو جاشیر کوتوله Prangos acaulis بر رفتار تغذیه­ای شپشه آرد Tribolium castaneum خلاصه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان. 20 تا 23 شهریور 1389، . صفحه 452.
نوری قنبلانی ق، فتحی س ع ا. و برمکی م، 1389. تاثیر برخی از اسانس­های گیاهی روی رفتارهای تخمگذاری و تغذیه­ای سوسک کلرادوی سیب­زمینی، Leptinotarsa decemlineata Say (Col. Chrysomelidae). مجله گیاهپزشکی (علمی کشاورزی)، جلد 33، صفحه­های 1تا 9.
نوری قنبلانی ق، حسینی م و یغمائی ف، 1391. مقاومت گیاهان به حشرات. چاپ چهارم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
Anaya AL, Mata R, Sims JJ, Gonzalez-Coloma A, Cruz-Ortega R, Guadano A, Hernandez-Bautista BE, Midland SL, Rios G and Gomez-Pompa A, 2003. Allelochemical potential of Callicarpa acuminate. Journal of Chemical Ecology 29: 2761-2776.
Anonymous, 2013. FAOSTAT database for agriculture. Available online at: http:// faostat.fao.org/faostat/collection= agriculture.
Barton Browne LB and Raubenheimer D, 2003. Ontogenetic changes in the rate of ingestion and estimates of food consumption in fourth and fifth instar Helicoverpa armigera caterpillars. Journal of Insect Physiology 49: 63-71.
Benzi V, Stefanazzi  N and Ferrero AA, 2009. Biological activity of essential oils from leaves and fruits of pepper tree (Schinus molle L.) to control rice weevil (Sitophilus oryzae L.). Chilean Journal of Agricultural Research 69: 154-159.
Dickens JC, 2002. Behavioural responses of larvae of Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae) to host plant volatile blends attractive to adults. Agricultural and Forest Entomology 4: 309–314.
Erdogan P and Toros S, 2007. Investigations on the effects of Xanthium strumarium L. extracts on Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Munis Entomology and Zoology 2: 423-432.
Gokce A, Isaacs R and Whalon M, 2012. Dose–response relationships for the antifeedant effects of Humulus lupulus extracts against larvae and adults of the Colorado potato beetle. Pest Management Science 68: 476-481.
Gonzalez-Coloma A, Martin-Benito D, Mohamed M, Concepcion M, Garcia-Vallejo MC and Soria AC, 2006. Antifeedant effects and chemical composition of essential oils from different populations of Lavandula luisieri L. Biochemical Systematics and Ecology 34: 609-616.
Hiiesaar K, Svilponis E, Metspalu L, Jogar K, Mand M, Luik A and Karise R, 2009. Influence of Neem-Azal T/S on feeding activity of Colorado potato beetles (Leptinotarsa decemlineata Say). Agronomy Research 251–256.
Huang Y, Lam SL and Ho SH, 2000. Bioactivities of essential oil Elletaria cardamomum to Sitophilus zeamais and Tribolium castaneum. Journal of Stored Products Research 36: 107-117.
Keita SM, Vincent C, Schmit J, Remaswamy S and Belanger A, 2000. Effect of various essential oil on Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research 37: 339-349.
Lamparski R and Wawrzyniak M, 2005. Effect of water extracts from Geraniaceae plants on feeding and development of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Journal of Plant Protection Research 45: 115-123.
Mota-Sanchez D, Hollingworth RM, Grafius EJ and Moyer DD, 2006. Resistance and cross-resistance to neonicotinoid insecticides and spinosad in the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae). Pest Management Science 62: 30-37.
Pavela R, 2010. Antifeedant activity of plant extracts on Leptinotarsa decemlineata Say. and Spodoptera littoralis Bois. Larvae. Industrial Crops and Products 32: 213-219.
Pedigo LP, 1999. Entomology and Pest Management. 3rd ed. Prentice Hall New Jersey.
Sentil Nathan S, 2006. Effect of Melia azedarach on nutritional physiology and enzyme activities of the rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis (Guenee) (Lepidoptera: Pyralidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 84: 98-108.
Shaaya E, Kostjukuvsky M, Eilberg J and Sukprakarn C, 1997. Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-product insects. Journal of Stored Products Research 33: 7-15.
Spurr EB and McGregor PG, 2003. Potential invertebrate antifeedants for toxic baits used for vertebrate pest control. A literature review. P 5-36. New Zealand Department of Conservation.
Wawrzyniak M, 1996.The effect of selected plant extracts on the cabbage butterfly, Pieris brassicae L . (Lepidoptera). Polish Journal of Entomology 65: 93-98.