بررسی برهمکنش میان قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae، شته Myzus persicae و میزبان گیاهی آن کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 استادیار گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان.

3 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

چکیده
اثر غلظت های مختلف جدایه EUT115 قارچ Metarhizium anisopliae به همراه شاهد، بر مراحل مختلف رشدی شته‌ی سبز هلو Myzus persicae، روی سه ژنوتیپگیاه کلزا Brassica napus، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 30 شته از هر مرحله‌ی رشدی با قارچ تیمار و به تشتک های پتری حاوی دیسک‌های برگی روی آب- آگار 2 درصد منتقل شد. مرگ و میر شته ها به صو­رت روزانه تا 14 روز پس از شروع آزمایش ثبت شد. بر اساس نتایج، بیشترین مرگ و میر شته‌ی سبز هلو، پس از 7 روز روی ژنوتیپ RGS003 (44/0±47/5) و کم ترین مقدار آن در ژنوتیپزرفام (45/0±97/4) به دست آمد که بین این دو ژنوتیپاختلاف معنی‌دار مشاهده شد. بیشترین مرگ و میر در بین مراحل مختلف رشدی در حشرات بالغ اتفاق افتاد و 65/0 ± 64/7 و 50/0 ± 28/8 شته به ترتیب 7 و 14 روز پس از شروع آزمایش محاسبه شد و در بین غلظت های مختلف قارچ، غلظت 107 کنیدی در میلی­لیتراز قارچ، موجب بیشترین مرگ و میر پس از 7 (24/0 ± 38/8 شته) و 14 (12/0 ± 60/ 9 شته) روز شد. نتایج نشان داد که غلظت قارچ و مرحله‌ی رشدی شته اثر متقابل بر یکدیگر دارند. پیشنهاد می شود برای کنترل آلودگی های شدید در مزارع کلزا توسط شته‌ی سبز هلو، از ژنوتیپRGS003 و غلظت 107کنیدی در میلی­لیتر از قارچ استفاده شود. میانگین مرگ و میر شته، با افزایش زمان از شروع پاشش قارچ بیمارگر، افزایش یافت که نشان دهندۀ اهمیت اجساد شته حاوی اسپور قارچ به عنوان منبع آلودگی در محیط اطراف می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Interaction Among Entomopathogen Fungus, Metarhizium anisopliae, the Aphid, Myzus persicae and Its Host Plant Canola

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Talepour 1
  • Mariam Raskeki 2
  • Asghar Shivani 3
1 Graduate Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
2 Assistant Professor, Department of Biodiversity, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman.
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
راشکی م و خرازی پاکدل ع، 1389 بررسی نحوه آلودگی  Myzus persicae Sulzer (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتویید داخلی آن Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Aphidiidae) توسط قارچ Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales). اولین همایش ملی مدیریت کنترل آفات، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 1389.
Baverstock J, Elliot SL, Alderson PG and Pell JK, 2005. Response of the entomopathogenic fungus Pandora neoaphidis to aphid-induced plant volatiles. Journal of Invertebrate Pathology 89(2): 157-164.
Blackman RL and Eastop VF, 2000. Aphids on the World's Crops: An Identification Guide. 2nd ed. Wiley-Intersci.
Duetting PS, Ding H, Neufeld J, and Eigenbrode SD, 2003. Plant waxy bloom on peas affects infection of pea aphids by Pandora neoaphidus. Journal of Invertebrate Pathology 84: 149–158.
Eilenberg J, Hajek AE and Lomer C, 2001. Suggestions for unifying the terminology in biological control. BioControl 46: 387-400.
Faria MR and Wraight SP, 2007. Mycoinsecticides and Mycoacaricides: a comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological Control 43: 237-256.
Hochberg ME and Lawton J H, 1990. Competition between kingdoms. Trends in Ecology & Evolution 5: 367-371.
Lacey LA, Mesquita ALM, Mercadier G, Debiere R, Kazmer DJ and Leclant F, 1997. Acute and sublethal activity of the entomopathogenic fungus Paecilomyces fumosoroseus (Deuteromycotina: Hyphomycetes) on adult Aphelinus asychis (Hymenoptera: Aphelinidae). Biological Control 26: 1452–1460.
Lee KP, Kory JS, Wilson K and Raubenheimer D, 2006. Flexible diet choice offsets protein costs of pathogen resistance in a caterpillar. Proceeding of the Royal Society 273: 823-829.
Malekan N, Hatami B, Ebadi R, Akhavan A and Radjabi R, 2012. The singular and combined effects of entomopathogenic fungi,  Beauveria bassiana (Bals) and Lecanicillium muscarium (Petch) with insecticide imidacloprid on different nymphal stages of Trialeurodes vaporariorum in the laboratory conditions. Advances in Environmental Biology 6(1): 423-432.
Rashki R, Kharazi-pakdel A, Allahyari H and van Alphen JJM, 2009. Interactions among the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales), the parasitoid, Aphidius matricariae (Hymenoptera: Braconidae), and its host, Myzus persicae (Homoptera: Aphididae). Biological Control 50: 324–328
Roberts DW and Humber RA, 1981. Entomogenous fungi. Pp. 201–236 In: Cole GT  and Kendrick B (Eds.). Biology of Conidial Fungi. Academic Press, New York.
SAS 1989. SAS/STAT Users Guide, version 6, Vols. 1 and 2. SAS Institute Inc. Cary, NC.
Tanada Y and Kaya HK, 1993. Insect Pathology. Academic Press, Inc., San Diego, USA.
Wraight SP, Carruthers RI, Bradley CA, Jaronski ST, Lacey LA and Wood P, 1998. Pathogenicity of the entomopathogenic fungi Paecilomyces spp. and Beauveria bassiana against the silver leaf whitefly, Bemisia argentifolii. Journal of Invertebrate Pathology 71: 217–226.