القای مقاومت علیه پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه‌ی خیار بوسیله‌ی جدایه های تریکودرما و سودومونادهای فلورسنت جدا شده از ریزوسفر خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه جیرفت.

2 مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه جیرفت.

چکیده

چکیده
بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه‌ی خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum از جمله بیماریهای مهم خیار محسوب می‌شود. القای مقاومت سیستمیک توسط تریکودرما و سودومونادهای فلورسنت یک روش امید بخش برای بیوکنترل این بیماری می­باشد. در این تحقیق، ده جدایه از تریکودرما و هجده جدایه از سودومونادهای فلورسنت بوسیله محیط کشت­های اختصاصی از ریزوسفر خیار جداسازی شد. همچنین ده استرین تریکودرما و دو استرین از سودوموناس از منابع مختلف تهیه گردید. سیستم تقسیم ریشه برای غربال جدایه‌ها در القای مقاومت علیه این بیماری مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش با 42 تیمار شامل کنترل­های مثبت و منفی و 9 تکرار اجرا شد. بعد از چهار هفته، بیماری با نمره­دهی به گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص وقوع بیماری برای هر تیمار محاسبه شد. نتایج نشان داد که جدایه­های Ps9، Ps14، Ps12 و Ps6 از سودومونادها و جدایه­های Tr6 و Tr9 از تریکودرما به ترتیب با شاخص بیماری 4/34، 4/34، 8/43، 9/46، 5/12 و 5/12درصد بطور معنی‌داری باعث کاهش بیماری نسبت به شاهد شدند. در طی آزمایش بیمارگر و آنتاگونیست از هم جدا بودند و کنترل بیماری ناشی از یک پدیده بواسطه گیاه که همان مقاومت القایی می­باشد، بود. نتایج نشان دهنده امیدبخش بودن کاربرد این عوامل بیوکنترل جهت کاهش بیماری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Induction of Systemic Resistance (ISR) against Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum on Cucumber by Isolates of Trichoderma and Fluorescent Pseudomonads from Cucumber Rhizosphere

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Alizadeh 1
  • Khadeijeh Salari 2
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft.
2 Lecturer, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft.
Chester KS, 1993. The problem of acquired physiological immunity in plants. The Quarterly Review of Biology. 8: 275-324.
Davet P and Rouxel F, 2000. Detection and isolation of soil fungi. In: Thanikaimoni K, (ed.), Soil fungi-Laboratory manuals. Science Publishers, USA, 188pp.
De Meyer G, Bigirimana J, Elad Y and Höfte M, 1998. Induced systemic resistance in Trichoderma harzianum T39 biocontrol of Botrytis cinerea. European Journal of Plant Pathology 104: 279-286.
Gould WD, Hagedorn C, Bardinelli TR and Zablotowicz RM, 1985. New selective media for enumeration and recovery of fluorescent pseudomonads from various habitats. Applied and Environmental Microbiology 49: 28-32.
Harman GE, Howell CR, Viterbo A, Chet I and Lorito M, 2004. Trichoderma species-opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews 2: 43-56.
Khan J, Ooka JJ, Miller SA, Madden LV and Hoitink HAJ, 2004. Systemic resistance induced by Trichoderma hamatum 382 in cucumber against Phytophthora crown rot and leaf blight. Plant Disease 88: 280-286.
Kloepper JW and Schroth MN, 1980. Plant growth-promoting rhizobacteria and plant growth under gnotobiotic conditions. Phytopathology 71:642-644.
Iavicoli A, Boutet E, Buchala A and Metraux JP, 2003. Induced systemic resistance in Arabidopsis thaliana in response to root inoculation with Pseudomonas fluorescens CHA0. Molecular Plant Microbe Interaction 16: 851-858.
Latha P, Anand T, Ragupathi N, Prakasam V and Samiyappan R, 2009. Antimicrobial activity of plant extracts and induction of systemic resistance in tomato plants by mixtures of PGPR strains and zimmu leaf extract against Alternaria solani. Biological Control 50: 85–93.
Leeman M, Den Ouden F M, Van Pelt J A, Dirkx F PM, Steijl H, Bakker PAHM and Schippers B, 1996. Iron availability affects induction of systemic resistance against fusarium wilt of radish by Pseudomonas fluorescens. Phytopathology 86: 149-155.
Liu L, Kloepper JW and Tuzun S, 1995. Induction of systemic resistance in cucumber against Fusarium wilt by plant growth-promoting rhizobacteria. Phytopathology 85: 695-698.
Lugtenberg B and Kamilova F, 2009. Plant-growth-promoting rhizobacteria. Annual Review of Microbiology 63: 541-556.
Marx J, 2004. The roots of plant-microbe collaborations. Science 304: 234-236.
Murthy KN, Uzma F and Srinivas CC, 2014. Induction of systemic resistance in tomato against Ralstonia solanacearum by Pseudomonas fluorescens. American Journal of Plant Sciences 5: 1799-1811.
Segarra G, Casanova E, Bellido D, Odena MA, Oliveira E and Trillas I, 2007. Proteome, salicylic acid, and jasmonic acid changes in cucumber plants inoculated with Trichoderma asperellum strain T34. Plant Proteomics 7: 3943-3952.
Shahriari D, Molavi E, Aminian H and Etebarian H, 2011.Histopathological response of resistant and susceptible cultivars of cucumber to Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum, the causal agent of Fusarium stem and root rot. Seed and Plant Improvement Journal 27-1(3): 375-391.
Vakalounakis DJ, 1996. Root and Stem Rot of Cucumber Caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum f. sp. nov. Plant Disease 80: 313-316.
Van der Ent S, Van Hulten M, Pozo MJ, Czechowski T, Udvardi MK, Pieterse CM and Ton J, 2009. Priming of plant innate immunity by rhizobacteria and beta-aminobutyric acid: differences and similarities in regulation. New Phytologist 183: 419-431.
 Van Loon LC, Bakker PAHM and Pieterse CMJ, 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology 36: 453-483.
 Van Loon LC and Van Strien EA, 1999. The families of pathogenesis-related proteins, their activities, and comparative analysis of PR-1 type proteins. Physiological and Molecular Plant Pathology 55: 85-97.
 Van Peer R, Niemann GJ and Schippers B, 1991. Induced resistance and phytoalexin accumulation in biological control of Fusarium wilt of carnation by Pseudomonas sp. strain WCS417r. Phytopathology 81:728-734.
 Vinale F, Sivasithamparam K, Ghisalberti EL, Marra R, Woo SL and Lorito M, 2008. Trichoderma–plant–pathogen interactions. Soil Biology and Biochemistry 40: 1-10.
 Wei G, Kloepper JW and Tuzun S, 1991. Induction of systemic resistance of cucumber to Colletotrichum orbiculare by select strains of plant growth-promoting rhizobacteria. Phytopathology 81:1508-1512.
 Yedidia II, Benhamou N and Chet II, 1999. Induction of defense responses in cucumber plants (Cucumis sativus L.) By the biocontrol agent Trichoderma harzianum. Applied and Environomental Microbiology 65:1061-1070.