تاثیر دما بر زیست شناسی و باروری کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata (L.) در تغذیه از شته گل سرخ Macrosiphum rosae (L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Biology and Fecundity of Coccinella septempunctata (L.) Fed on Macrosiphum rosae (L.)

نویسندگان [English]

  • Elham Aminafshar 1
  • Mohammad Khanjani 2
  • Babak Zahiri 3
1 MSC Student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Professor of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran