اثر حشره کش های ایندوکساکارب و امامکتین بنزوآت روی پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه


عنوان مقاله [English]

Effect of Emamectin Benzoate and Indoxacarb on Tomato Leaf Minor, Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) in Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Mina Esmaily 1
  • Moosa Saber 2
  • Mohammad Bagheri 2
  • Gholamhossein Gharekhani 3
1 MSc Student of Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran