دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-214 

تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت در خیار علیه عامل بیماری ویروس موزائیک خیار

صفحه 43-53

محسن عطارفدردی؛ محمد سالاری؛ منصور صلاتی؛ سیدکاظم صباغ؛ شاهو ولی زاده