تاثیر دما بر فراسنجه های جدول زندگی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استادیارپ‍ژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

3 استادیار پ‍ژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Life Table Parameters of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant Feeding on Citrus Mealybug, Planococcus citri (Risso)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Atefeh Mortazavi Malekshah 1
  • Hoseein Ranjbar Aghdam 2
  • Jafar Khalghani 3
  • Mohammad reza Rezapanah 3
1 Former MSc Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
2 Assistant Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.
3 Assistant Professors, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran.