پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

4 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae) in East AzerbaijanWalnut Orchards

نویسندگان [English]

  • Hossien Mahdavi 1
  • Shahzad Iranipour 2
  • Ali Mehrvar 3
  • Roghayeh Karimzadeh 4
1 M. Sc. Graduated, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Tabriz branch, Tabriz, Iran.
2 Associate pro, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
4 Assisstant pro, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.