پتانسیل بازدارندگی برخی جدایه های قارچ های آنتاگونیست روی قارچ Cercospora beticola، عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.


عنوان مقاله [English]

Inhibitory Potential of Some Fungal Antagonists on Cercospora beticola the Causal agent of Cercospora Leaf Spot Disease on SugarBeet, Under Laboratory and Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mosavi 1
  • Mehdi Arzanlou 2
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran