بررسی تاثیر حشره کش های ایمیداکلوپرید، کارتاپ و فرمولاسیونهای مختلف فیپرونیل روی زنجره مو Psalmocharias alhageos (Kol در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.

2 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

3 دانشیار بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی


عنوان مقاله [English]

Effects of Imidacloprid, Cartap and Different Formulations of Fipronil, on the Vine Cicada, Psalmocharias alhageos (Kol.) Under Field Conditions

نویسندگان [English]

  • GolamReza Golmohammadi 1
  • Hormoz Soltani 2
  • Hossien Farazmand 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Entomology , Iranian research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Research Trainer, Agricultural and resource natural research Center, Hamadan province.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Entomology, Iranian research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.