کنترل بوته میری و افزایش برخی از صفات رشدی خیار گلخانه ای با استفاده از سرکه ی چوب مرکبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان.

2 استادیار پژوهش بیماری شناسی گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.

3 دانشیار پژوهش بیماری شناسی گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.


عنوان مقاله [English]

Control of Damping off and Increasing Some of the Growth Traits in Greenhouse Cucumber Using Citrus Wood Vinegar

نویسندگان [English]

  • Mahin Saberi 1
  • Abolfazl Sarpeleh 2
  • Hassan Askary 3
1 Former MSc. Student, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Research Assistant and Associate Professors, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
3 Research Associate Professors, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.