اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگی های زیستی شته ی جالیز Aphis gossypii Glover و پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Effect of Vermicompost on Some Biological parameters of the Melon Aphid, Aphis gossypii Glover and the Predatory Gall Midge Aphidoletes aphidimyza Rondani on Two Greenhouse Cucumber Cultivars

نویسندگان [English]

  • Lila Mottaghinia 1
  • Mehdi Hassanpour 2
  • Jabraeil Razmjou 2
  • Esmael Chamani 3
  • Mojtaba Hossieni 4
1 Ph.D. Candidate of Agricultural Entomology, Faculty of Agricultural Science, University of Mohaghegh Ardabili,
2 Associate Professor of Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Science, University of Mohaghegh Ardabili,
3 Associate Professor of Department of Horticultural Science, Faculty of Agricultural Science, University of Mohaghegh Ardabili,
4 Assistant Professor of Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.