ارزیابی کارایی گونه های بومی تریکودرما در تولید آنزیم های خارج سلولی هنگام برهمکنش با عامل بیمارگر Fusarium oxysporum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of Native Trichoderma Species in Production of Extracellular Enzymes During Interaction with Plant Pathogenic Fungus Fusarium oxysporum

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Habibi 1
  • Kamran Rahnama 2
  • Meysam Taghinasab 3
1 MSc. Student, Department of Plant Pathology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Associated Professor and Instructor, Department of Plant Pathology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Instructor, Department of Plant Pathology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.