خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپیErwinia amylovora جدا شده از درختان میوه دانه دار با استفاده از rep-PCR در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی، جهرم، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and Genotypic Characterization of Erwinia amylovora in Pome Fruit Orchards in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Gilda Najafipour 1
  • Elham Jamali 2
  • Kavous Ayazpour 1
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Jahrom branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran.
2 Former B.S. student of Plant Protection Depatment, Jahrom branch, Islamic Azad University, Jahrom, Iran.