معرفی بخشی از فون کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata)خاک‌زی جنگل‌های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی. تبریز.

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

چکیده

چکیده
راسته­ی میان­استیگمایان یکی از بزرگ‌ترین گروه­ها در زیررده‌ی کنه­ها بوده و اعضای آن جزو اجزای مهم
اکوسیستم­های طبیعی و کشاورزی محسوب می­شوند. طی سال 1392، فون کنه‌های میان‌استیگمای خاک‌زی جنگل‌های ارسباران در منطقه‌ی آینالو واقع در شمال استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری و شناسایی گردید. بدین منظور، از خاک و خاک‌برگ این مناطق نمونه‌برداری انجام و کنه‌های موجود در آن‌ها با استفاده از قیف برلز استخراج، در مایع نسبیت شفاف و با استفاده از آمیخته­ی هویر در اسلایدهای میکروسکوپی تثبیت شدند. در مجموع تعداد 40 گونه متعلق به 32 جنس و 18 خانواده از خاک و مواد پوسیده­ی این منطقه جمع­آوری و شناسایی گردید که 20 گونه از آن‌ها برای اولین بار از استان آذربایجان شرقی گزارش می­شوند و علاوه بر آن کلیدی برای شناسایی کنه­های میان­استیگمای خاک­زی جمع­آوری شده در این مطالعه ارائه شده است. از بین خانواده­های جمع­آوری شده، خانواده­ی Veigaiidae دارای بیشترین فراوانی نسبی (01/19 درصد) و خانواده­های Zerconidae و Laelapidae به ترتیب با فراوانی­های 21/15 و 19/13 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اسامی گونه­های شناسایی شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می­باشد. گونه­های جدید برای فون کنه­های استان آذربایجان شرقی با یک ستاره (*) مشخص شده­اند:
Ameroseiidae: Ameroseius furcatus (Karg, 1971)*, Epicriopsis cf. palustris (Karg, 1971); Ascidae: Zerconopsis michaeli (Evans & Hyatt, 1960)*, Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892)*, Asca aphidioides (Linnaeus, 1758)*, A. bicornis (Canestrini & Fanzago, 1876)*, Antennoseius bacatus (Athias-Henriot, 1961)*; Blattisocidae:  Lasioseius sp.; Celaenopsidae: Celaenopsis badius (C.L. Koch, 1839)*; Digamasellidae: Dendrolaelaps sp.; Epicriidae: Epicrius cf. bulgaricus (Balogh, 1958);Laelapidae: Laelaspis astronomicus (Koch, 1839), Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971), C. vacua (Michael, 1891), Gamasodes aculeifer (Canestrini, 1884), G. iranicus (Kavianpour & Nemati, 2013), Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920)*, P.missouriensis (Ewing, 1909)*; Macrochelidae: Macrocheles glaber (Müller, 1860)*, Macrolaspis recki (Bregetova & Koroleva, 1960); Macrodinychidae: Macrodinychus bregetovaae (Hirschmann, 1975)*; Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860)*; Pachylaelapidae: Olopachys caucasicus (Koroleva, 1976)*, Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1920)*; Parasitidae: Gamasodes spiniger (Trägårdh, 1910)*, Parasitus copridis (Costa, 1963)*; Phytoseiidae: Amblyseius azerbaijanicus (Abbasova, 1970), A. nemorivagus (Athias-Henriot, 1961), A. sp., Typhlodromus bakeri (Garman, 1948); Trachytidae: Trachytes cf. aegrota (C.L. Koch, 1841)*; Trematuridae: Trichouropoda elegans (Kramer, 1882)*, T.ovalis (Koch, 1839)*, Nenteria stylifera (Berlese, 1904)*; Uropodidae: Discourella modesta (Leonardi, 1899), Uropoda fumicola (Schweizer, 1961); Veigaiidae Veigaia nemorensis (Koch, 1836), V. planicola (Berlese, 1882); Zerconidae: Prozercon norae (Ujvari,2011), Zercon sp.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to Some Edaphic Mesostigmatic Mites (Acari: Mesostigmata) from Arasbaran Forests, North of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohammad Dustdar Sharf 1
  • Davood Shirdel 2
  • Shahram Mir Fakhraie 3
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Islamic Azad University Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2 Plant Protection Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Urmia.
ارجمندی ا و کاظمی ش، 1392. فون کنه­های میان­استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاک­زی پارک­ها و فضاهای سبز شهر کرمان. صفحه­ی 355 خلاصه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آفات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
افتخاری ط. 1394. آینالو و جنگل‌های ارسباران. http://admin.arianteam.com/content-22337.xhtml.
بیگدلی ع، رحمانی ح و نعمتی ع، 1393. گونه­هایی از ده خانواده از کنه­های خاک­زی میان­استیگمایان (Acari: Mesostigmata) زنجان. صفحه­ی 992 خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره­ی گیاه­پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.
تبریزی م، شیردل د، عطامهر ا و نیکدل م، 1393. فون کنه­های خانواده­ی Phytoseiide و Laelapidae در جنگل­های آینالو، شمال آذربایجان شرقی. صفحه­ی 971 خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره­ی گیاه­پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.
زارعی ا و کاظمی ش، 1393. فون کنه­های میان­استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاک­زی باغ­های سیب شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان­غربی، ایران. صفحه­ی 980 خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره­ی گیاه­پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.  
علی‌نژاد د. 1392. منطقه­ی حفاظت شده­ی ارسباران. http://irandeserts.com/378.htm.
مثنوی­پور م، کاظمی ش،  لطیفی م و ضیاءالدینی م، 1390. فون کنه­های میان­استیگمای (Acari: Mesostigma)  خاک­زی در شمال غرب استان کرمان، ایران. صفحه­ی 41 خلاصه مقالات نخستین کنگره­ی کنه شناسی ایران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی استان کرمان، ایران.
Germida JJ, Siciliano SD, Renato de Freitas J and Seib AM, 1998. Diversity of root-associated bacteria associated with field-grown canola (Brassica napus L.) and wheat (Triticum aestivum L.). FEMS Microbiology Ecology 26: 43-50.
Gheblealivand SS, Haddad Irani Nejad K and Akbari A, 2013. A new species record of oribatid mites (Acari: Oribatida) for the Iran mite fauna, from Heyran and Arasbaran regions, Iran. The 2nd International Persian Congress of Acarology 68: 12.
Hillel D and Rosenzweig C, 2005. The role of biodiversity in agronomy. Advances in Agronomy 88: 1-34.
Kazemi Sh, 2015. A new species of Laelaspis Berlese (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran, with a revised generic concept and notes on significant morphological attributes in the genus. Zootaxa 4044(3): 411-428.
Kazemi Sh and Dustar-Sharaf MM, 2015. First report of the subfamily Myonyssinae (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran. Persian Journal of Acarology 4(4): 437-439.
Kazemi Sh and Kontschan J, 2014. Three new records of the superfamily Uropodoidea (Acari: Meso- stigmata: Uropodina) from Iran, and a key to the known Iranian species of Uropodoidea. Persian Journal of Acarology 3(1): 9-16.
Kazemi Sh and Rajaei A, 2013. An annotated checklist of Iranian Mesostigmata (Acari), excluding the family Phytoseiidae. Persian Journal of Acarology 2(1): 63-158.
Kazemi Sh, Rajaei A and Beaulieu F, 2014. Two new species of Gaeolaelaps (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran, with a revised generic concept and notes on significant morphological characters in the genus. Zootaxa 3861(6): 501–530.
Lindquist EE, Krantz GW and Walter DE, 2009. Order Mesostigmata. Pp. 124-232 In: Krantz GW and Walter DE (eds.). A manual of Acarology. Texas Tech University Press. USA.
Shamsi MH, Kazemi Sh and Saboori A, 2016. A new Species of the genus Blattisocius Keegan (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae) from Iran. Systematic and Applied Acarology 21(1): 139-145.
Walter DE and Krantz GW, 2009. Collection, rearing, and preparing specimens. Pp. 83-96 In: Krantz GW and Walter DE (eds.). A manual of Acarology. Texas Tech University Press. USA.