مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایه های بومی استان فارس Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

3 استاد بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده

چکیده
پاخوره ناشی از Gaeumanomyces  graminis  var. tritici  از بیماری­های مهم گندم در استان فارس است. پنج جدایه بیمارگر از بوته­های بیمار گندم این استان جداسازی شدند و درجه پرآزاری آن­ها روی رقم الوند آزمایش شد. برای یافتن روش مهارزیستی بیماری، ابتدا توانایی بازدارندگی از رشد پرگنه جدایه­های بیمارگر توسط جدایه­های بومی باکتریPseudomonas fluorescens  و قارچ­های Trichoderma harzianum  و T.  virens در کشت متقابل در شرایط آزمایشگاهی آزموده شد. سپس تاثیر مایه­زنی سه جدایه برتر باکتری و دو جدایه T.  harzianum  به دو روش تیمار بذر و خاک در مهار بیماری ناشی از جدایه پرآزارتر بیمارگر در شرایط گلخانه آزمایش شد. در آزمون کشت متقابل، همه ریزسازواره­ها توانایی بازدارندگی معنی­دار از رشد پرگنه جدایه­های بیمارگر را نشان دادند. در شرایط گلخانه نیز جدایه­های باکتری با هر دو روش مایه­زنی و جدایه­های T.  harzianum به روش تیمار بذر بیشترین تاثیر را در کاهش بیماری داشتند، بنابراین امکان کاربرد آن­ها برای مهار زیستی این بیماری وجود دارد. توانایی جدایه­های بومی استان فارس این باکتری و قارچ در مهارزیستی بیماری پاخوره گندم برای نخستین بار گزارش می­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Control of Wheat Take-all Disease with Native Isolates of Pseudomonas fluorescens and Trichoderma harzianum from Fars Province

نویسندگان [English]

  • Azin Arianpour 1
  • Mehdi Sadrvi 2
  • Sied Mohsen Taghavi 3
1 Former MSc Student and Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Associate Professor, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Professor, Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
بهرامی ­کمانگر س، بستانی ک، کاظمی ه و مرادی م، 1385. سبب شناسی پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در مزارع استان کردستان. صفحه 23، خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج.
حسن­زاده  ن، 1371. بیوکنترل عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان. وزارت کشاورزی، 179صفحه.
روانلو  ع، 1385. ظهور و گسترش بیماری پاخوره گندم در استان آذربایجان غربی. صفحه 21، خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج.
ریحانی­تبار  ع، صالح­راستین  ن، محمدی  م و  علیخانی  ح، 1382. بررسی فراوانی و انتشار پسودوموناس­های فلورسنت در مزارع گندم دراستان تهران و مطالعة توان بازدارندگی جدایه ها از رشد قارچGaeumannomyces graminis var.tritici  عامل پاخوره گندم. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 34 شماره 3، صفحه­های 571 تا 578.
زارع  ل و فصیحیانی  ع، 1388. واکنش تعدادی از غلات دانه­ریز نسبت به یک جدایه ایرانی عامل بیماری پاخوره گندم Gaeumannomyces graminis (Sacc.) var. tritici Walker. مجله به­نژادی نهال و بذر، جلد 25 شماره1، صفحه­های 83 تا 94.
‍‍‍ ژولیده ف، معرفت ع و ناصری ب،1391. وقوع بیماری پاخوره گندم ناشی از قارچ Gaeumannomyces graminis var. triticiدر استان زنجان و ارزیابی اثر بازدارندگی ریشه گندم روی قارچ عامل بیماری. مجله گیاه­پزشکی، جلد 35 شماره 3، صفحه­های 19 تا 30.
قلندر م، محمدی ک و فتحی­هفشجانی ا، 1385. کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم توسط باکتری­های ناحیه ریزوسفر در استان مرکزی. صفحه 20، خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج.
Ajit NS, Verma R and Shanumugan V,  2006. Extracellular chitinase  of  fluorescent Pseudomonads antifungal to Fusarium oxysporum f.sp. dianti causing carnation wilt. Current Microbiology 52:310-316.
Burgess DR and Hepworth G, 1996. Biocontrol of Sclerotinia stem rot (Sclerotinia minor) in  sunflower by seed treatment with Gliocladium virens. Plant Pathology 45:583-592.
Cook RJ, 2003. Take-all of wheat. Physiological and Molecular Plant Pathology 62:73–86
Cook RJ, Thomashow LS, Weller DM,  Fujimoto DK, Mazzola M, Bangera G and Kim DS, 1995. Molecular mechanisms of defense by rhizobacteria against root disease. Proceedings National Academy of Sciences 92: 4197-4201.
Davey ME and O’Toole GA, 2000. Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics. Microbiology and Molcular Biology 64: 847–867.
Desai S, Reddy MS and Kloepper JW, 2002. Comprehensive testing of biological agents. Pp: 387–420, In: Gnanamanickam SS (Ed.). Biological Control of Crop Diseases. Marcel Dekker Inc, New York, USA.
Duffy BK and Weller DM, 1994. A semi selective and diagnostic medium for Gaeumannomyces graminis var. tritici. Phytopathology 84:1407-1415.
Gams W and Bissett J, 1998. Morphology and  identification of  Trichoderma. Pp:3-34, In: Kubicek C P and Harman G E (Eds.). Trichoderma & Gliocladium.Vol.1, Taylor & Francis Ltd, London, England.
Hoffman LR, D'Argenio DA, MacCoss MJ, Zhang Z, Jones RA and Miller SI, 2005. Aminoglycoside antibiotics induce bacterial biofilm formation. Nature 436:1171-1175.
Huang LL, Korschenhaus J, Heppner C and Buchenauer H, 2001. Effects  of  seed treatments with a novel fungicide Latitude (silthiofam) on fluorescent Pseudomonads and take-all of wheat. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd 53:165-171.
Kucuk C and  Kivanc M, 2004. In vitro antifungal activity of strains of Trichoderma harzianum. Turkish  Journal of  Biology 28:111-115.
Mazzola M, Cook RJ, Thomashaw LS, Weller DM and Pierson LS, 1992. Contribution of phenazine antibiotic biosynthesis to the ecological competence of fluorescent Pseudomonas in soil habitants. Applied and Environmental Microbiology 58:2616-2624.
Mc Fadden AG and Sutton JC, 1975. Relationships of populations of Trichoderma spp. In soil to disease in maize. Canadian Journal of  Plant Science 55:579-586.
Schaad NW, Jones JB and Chun W 2001. Laboratory Guide  for  Identification  of  Plant Pathogenic Bacteria. The American Phytopathological Society, St.Paul, Minnesota,USA,373p.
Schoeny A, Jeuffroy MH and Lucas P, 1998. Influence of take-all epidemics on winter wheat yield formation and yield loss. Phytopathology 91:694–701.
Shakeri J and Foster HA, 2006. Proteolytic activity and antibiotic production by Trichoderma  harzianum in relation to pathogenicity to insects. Enzyme and Microbial Technology 40(4): 961-968.
Weller DM and Cook RJ, 1983. Suppression  of  take-all of wheat by seed treatment with fluorescent Pseudomonads. Phytopathology 73:463-469.
Wiese  MV,1987. Compendium of  Wheat  Diseases. APS Press, MN,USA,112p.
Zafari, D, Mehrabi Koushki M and  Bazgir E, 2008. Biocontrol evaluation of wheat take-all disease by Trichoderma screened isolates. African Journal of Biotecnology 7:3653-3659.