مقاومت برخی جدایه های Botrytis cinerea نسبت به قارچکش های بنومیل، ایپرودیون و فن هگزامید در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

چکیده

چکیده
بیماری کپک خاکستری که عامل آن قارچ Botrytis cinerea می­باشد، از بیماری­های مهم انگور در سراسر دنیا به شمار می­رود. با اینکه این بیماری در سال­های اخیر در استان آذربایجان غربی اهمیت یافته است و خسارت­های قابل توجهی را به این محصول مهم وارد می­کند، ولی تاکنون هیچ قارچ­کشی برای کنترلآن ثبت نشده است. در این تحقیق حساسیت 103 جدایه این قارچ که از تاکستان­های مناطق مختلف استان جداسازی گردیده بود، نسبت به قارچ­کش­های بنومیل، ایپرودیون و فن­هگزامید در شرایط درون­شیشه­ای و با استفاده از دز متمایز کننده قارچ­کش­ها، مورد بررسی گرفت. نتایج بررسی­ها نشان داد که جدایه­های مقاوم به بنومیل و ایپرودیون در سطح وسیعی در نواحی مورد مطالعه وجود دارند به طوری که بجز سلماس که جدایه­های مقاوم به بنومیل وجود نداشت، جدایه­های مقاوم به قارچ­کش­ها با درصدهای متفاوت در سایر مناطق ردیابی شدند. جدایه­های مقاوم به فن­هگزامید با فراوانی کم در شش منطقه نمونه­برداری شناسایی گردید. جدایه­هایی با مقاومت چندگانه نسبت به دو قارچ­کش نیز در در مناطق مورد بررسی پراکنده بودند. به نظر می­رسد سمپاشی­هایی که با بنومیل و ایپرودیون و یا با قارچ­کش­هایی با نحوه اثر مشابه و به منظور کنترل سایر بیماری­ها در انگور انجام گرفته است، منجر به گزینش جدایه­های مقاوم B. cinerea به عنوان بیمارگر غیرهدف و افزایش فراوانی آنها شده است. نتایج نشان داد که استفاده از بنومیل و ایپرودیون یا قارچ­کش­های با نحوه اثر مشابه در کنترل بیماری در اغلب مناطق استان غیرموثر و فن­هگزامید در صورتی که به ثبت برسد و مورد استفاده قرار گیرد، موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance of Some Botrytis cinerea Isolates to Fungicides Benomyl, Iprodione and Fenhexamid in West Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Rahman Amini 1
  • Masoud Abrinbana 2
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University.
2 Assisstant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University.
Amiri A, Heath SM and Peres NA, 2013. Phenotypic characterization of multifungicide resistance in Botrytis cinerea isolates from strawberry fields in Florida. Plant Disease, 97(3):393-401.
Beever RE, Laracy EP and Park HA, 1989. Strains of Botrytis cinerea resistant to dicarboximide and benzimidazole fungicides in New Zealand vineyards. Plant Pathology, 38(3): 427–437.
Billard A,Fillinger S, Leroux P, Lachaise H, Beffa R and Debieu D,2012. Strong resistance to the fungicide fenhexamidentails a fitness cost in Botrytis cinerea, as shown by comparisons of isogenic strains. Pest Management Science, 68(5): 684-691.
Brent KJ and Hollomon DW, 2007. Fungicide Resistance in Crop Pathogens: How can it be Managed?. Fungicide Resistance Action Committee: FRAC Monograph No. 1.
Elad Y, Williamson B, Tudzynski P and Delen N, 2004. Botrytis spp. and diseases they cause in agricultural systems – an introduction. Pp. 1–8 In: Elad Y, Williamson B, Tudzynski P and Delen N (eds.) Botrytis: biology, Pathology and Control. Kluwer Academic Press, Dordrecht, The Netherlands.
Fourie PH and Holz G, 1998. Frequency of dicarboximide resistant strains of Botrytis cinerea in South African table grape vineyards and influence of spray schedules on resistant sub-populations. South African Journal of Enology and Viticulture, 19(1): 3-9.
Hahn M, 2014. The rising threat of fungicide resistance in plant pathogenic fungi: Botrytis as a case study. Journal of Chemical Biology, 7(4): 133-141.
Kalamarakis AE, Petsikos-Panagiotarou N, Mavroidis B and Ziogas BN, 2000.Activity of fluazinam against strains of Botrytis cinerearesistant to benzimidazoles and/or dicarboximides and to a benzimidazole-phenylcarbamate mixture. Journal of Phytopathology, 148(7-8):449-455.
Korolev N, Mamiev M, Zahavi T and Elad Y, 2011. Screening of Botrytis cinerea isolates from vineyards in Israel for resistance to fungicides. European Journal of Plant Pathology, 129(4): 591–608.
LatorreBA and Torres R, 2012.Prevalence of isolates of Botrytis cinerearesistant to multiple fungicides in Chileanvineyards. Crop Protection, 40(1): 49-52.
Lennox CL and Spotts RA, 2003.Sensitivity of populations of Botrytis cinerea from pear-related sources to benzimidazole and dicarboximide fungicides. Plant Disease, 87(6): 645-649.
Leroux P, Chapeland F, Desbrosses D and Gredt M, 1999. Patterns of cross-resistance to fungicides in Botryotinia fuckeliana (Botrytis cinerea) isolates from French vineyards. Crop Protection, 18(10): 687-697.
Ma Z, Yan L, Luo Y and Michailides TJ, 2007.Sequence variation in the two-component histidine kinase gene ofBotrytis cinerea associated with resistance to dicarboximide fungicides. Pesticide Biochemistry and Physiology, 88(3): 300-306.
Mikaberidze A and McDonald BA, 2015.Fitness cost of resistance: impact on management. Pp. 77-89 In: Ishii H and Hollomon DW (eds.) Fungicide Resistance in Plant Pathogens. Springer, Tokyo, Japan.
Mirzaei S, Mohammadi Goltapeh E, Shams-Bakhsh M and Safaie N, 2008.Identification of Botrytis spp. on plants grown in Iran. Journal of Phytopathology, 156(1): 21-28.
Northover J and Matteoni JA, 1986. Resistance of Botrytis cinerea to benomyl and iprodione in vineyards and greenhouses after exposure to the fungicides alone or mixed with captan. Plant Disease, 70(5): 398-402.
Panebianco A, Castello I, Cirvilleri G, Perrone G, Epifani F, Ferrara M, Polizzi G, Walters DR and Vitale A, 2015. Detection of Botrytis cinerea field isolates with multiple fungicideresistance from table grape in Sicily. Crop Protection, 77(1): 65-73.
Pearson RC and Goheen AC, 1988.Compendium of Grape Diseases.APS Press.
Rodríguez A, Acosta A and Rodríguez C, 2014.Fungicide resistance of Botrytis cinereain tomato greenhousesin the Canary Islands and effectiveness of non-chemicaltreatments against gray mold. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30(9): 2397–2406.
Schnabel G, Hu, MJ and Fernández-Ortuño, D, 2015.Monitoring resistance by bioassay: relating results to field use using culturing methods. Pp. 281-293 In: Ishii H and Hollomon DW (eds.) Fungicide Resistance in Plant Pathogens. Springer, Tokyo, Japan.
Sun HY, Wang HC, Chen Y, Li HX, Chen CJ and Zhou MG, 2010. Multiple resistance of Botrytis cinerea from vegetable crops to carbendazim, diethofencarb, procymidone, and pyrimethanil in China. Plant Disease, 94(5): 551-556.
Walker AS, Micoud A, Rémuson F, Grosman J, Gredt M and Leroux P, 2013. French vineyards provide information that open ways for effective resistance management of Botrytis cinerea (grey mold). Pest Management Science, 69(6): 667-678.
Weber RWS, 2010.Occurrence of HydR3 fenhexamid resistance among Botrytis isolates in Northern Germansoft fruit production. Journal of Plant Diseases and Protection, 117(4): 177–179.
Williamson B, Tudzynski B, Tudzinski P and Vankan JA, 2007.Botrytis cinerea: the case of grey mould disease. Molecular Plant Pathology, 8(5): 561-580.
Yin D, Chen X, Hamada MS, Yu M, Yin Y and Ma Z, 2015.Multiple resistance to QoIs and other classes of fungicidesin Botrytis cinerea populations from strawberry in ZhejiangProvince, China. European Journal of Plant Pathology, 141(1): 169-171.
Yourman LF and Jeffers NS, 1999.Resistance to benzimidazole and dicarboximide fungicides in greenhouse isolates of Botrytis cinerea. Plant Disease, 83(6): 569-575.
Zhang CQ, Hu JL, Wei  FL and Zhu GN, 2009. Evolution of resistance to different classes of fungicides in Botrytis cinerea from greenhouse vegetables in China. Phytoparasitica, 37(4): 351-359.
Zhang CQ, Zhu JW, Wei  FL, Liu SY and Zhu GN, 2007. Sensitivity of Botrytis cinerea from greenhouse vegetables to DMIs and fenhexamid.Phytoparasitica, 35(3): 300-313.
Ziogas BN,Markoglou AN and Malandrakis AA, 2003. Studiesontheinherentresistance risk to fenhexamid in Botrytis cinerea. European Journal of Plant Pathology, 109(4):311–317.
Ziogas BN, Nikou D, Markoglou AN, Malandrakis AA and Vontas J, 2009.Identification of a novel point mutation in the β-tubulin geneof Botrytis cinerea and detection of benzimidazole resistanceby a diagnostic PCR-RFLP assay. European Journal of Plant Pathology, 125(1):97-107.