تنوع ژنتیکی جمعیت های جغرافیایی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis Hübner (Lep.: Crambidae) در ایران با استفاده ازنشانگرهای ریزماهواره

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 95-104

نیر احتشام نیا؛ جبراییل رزمجو؛ بهرام ناصری؛ نادر گل محمدزاده خیابانی


بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ویروس موزائیک خیارCucumber mosaic virus (CMV))) از مناطق شمال غرب ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 97-108

سویل نعمت اللهی؛ نعمت سخندان بشیر؛ فرشاد رخشنده رو؛ حمیدرضا زمانی زاده


اثر حشره کش های نسل جدید روی بید گوجه‌فرنگی (lepidoptera, Gelechiidae) Tuta absoluta (Meyrick) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-108

عزیز شیخی گرجان؛ مرضیه رحمانی؛ سهراب ایمانی؛ مهران جوادزاده


تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-115

محسن سجادی فرد؛ مقصود پژوهنده؛ اکبر شیرزاد؛ هانیه محجل شجاء


تأثیر برخی از قارچ‌کش‌ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه‌ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-115

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma viride

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-107

10.22034/arpp.2021.13305

ساناز کیانی وفا؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


کارآیی ژن‌های مقاومت به بیماری لکه‌برگی سپتوریایی(Stb) در ارقام افتراقی گندم در برابر جدایه‌های Zymoseptoria tritici

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 109-124

شعبان کیا؛ کامران رهنما؛ حسن سلطانلو؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی آقاجانی


شناسایی قارچ های بیماریزای متداول در مراکز پرورش قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) استان اردبیل با روش‌های ریخت‌شناختی و مولکولی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-121

مهدی داوری؛ احمد شهریاری؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان؛ فاطمه علی حسین زاده


فعالیت لیپاز روده‌ای کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera Hb. و اثر چند ترکیب آزمایشگاهی بر آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 113-129

مسعود چمنی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ مصطفی ولیزاده


ردیابی مولکولی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-126

الهام محمودی؛ سعید نصراله نژاد؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


تاثیر چند نوع ویتامین در جیره غذایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد ‌Ephestia kuehniella بر شاخص‌های تغذیه‌ای و ایمنی در مقابل بیمارگرها

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 323-333

10.22034/arpp.2023.16371

معصومه مصطفی زاده گلعذانی؛ شهرام میرفخرایی؛ شهرام ارمیده؛ عباس حسین زاده؛ علیرضا خلیل‌آریا


غربال و ارزیابی تنوع فنوتیپکی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus در باغات پسته ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 109-120

10.22034/arpp.2021.13319

راضیه پورحسینی؛ ابراهیم صداقتی؛ سید رضا فانی؛ ماریه نادی؛ محمد مرادی


حساسیت شپشه برنج، (.Sitophilus oryzae L) به حشره کش های ابامکتین، پرمترین، تیامتوکسام، کلرپایریفوس و مالاتیون

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-126

هانیه راوندیان؛ محمود محمدی شریف؛ غلامرضا گلمحمدی؛ علیرضا هادی زاده