اثر کشندگی قارچهای Metarhizium anisopliae (Metsch.) sorokinin و Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. روی لارو و حشره ی کامل سوسک شیره خوار خرما (Carpophilus hemipterus (Col.: Nitidulidae))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

2 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

چکیده

چکیده
سوسک شیره خوار خرما، Carpophilus hemipterus یکی از آفات پس از برداشت میوه خرما می­باشد که خسارت زیادی را در شرایط انبار به بار می­آورد. روش­های مختلفی برای کنترل آفات پس از برداشت وجود دارد که یکی از مهمترین آنها کاربرد قارچ­های بیماریزای حشرات به عنوان عوامل کنترل زیستی می­باشد. در این مطالعه، قارچ­های­Iran 1395C  Beauveria bassiana  و Metarhizium anisopliae Iran1018C  برای کنترل لارو سن چهار و حشره­ی کامل آفت مورد استفاده قرار گرفتند. روش زیست­سنجی برای لاروها با استفاده از کاغذ صافی سترون آغشته به سوسپانسیون اسپور و برای حشره­ی کامل، با غوطه­وری حشرات در سوسپانسیون اسپور بود. سوسپانسیون اسپور با غلظت­های 108×3، 107×3، 106×3 و 105×3 کنیدی در میلی­لیتر در توئین 02/0 درصد تهیه شد؛ سپس میزان مرگ و میر حشرات کامل پس از 3، 7، 9، 11 و 13 روز و برای لاروها پس از 3، 7 و 9 روز ثبت گردید. آزمایش­ها در سه تکرار (هر تکرار شامل 10 لارو یا حشره بالغ)، در دمای ºC 25 در تاریکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر با افزایش زمان و غلظت سوسپانسیون اسپور افزایش یافت. میزان مرگ و میر، ناشی از قارچ B. bassiana برای غلظتهای فوق­الذکر، برای حشرات کامل به ترتیب شامل 4/24، 4/14، 8/12 و 5/10 درصد و برای لاروها شامل 3/83، 7/76، 2/72 و 1/71 درصد بود. بعلاوه مشخص شد که کاربرد این قارچ در غلظت 108×3 کنیدی در میلی­لیتر پس از 15 روز و در تمامی غلظتها پس از 9 روز به ترتیب منجر به بیشترین میزان مرگ و میر در حشرات بالغ (30 درصد) و لاروها (100 درصد) گردید. در قارچ M. anisopliae، میزان مرگ و میر لاروها برای غلظتهای فوق به ترتیب شامل 9/78، 6/75، 3/73 و 4/54 درصد و برای حشرات کامل 7/51، 6/20، 2/12 و 10 درصد بود. از طرف دیگر، این قارچ در غلظت 108×3 اسپور در میلی­لیتر پس از 15 روز و در غلظت 105×3 اسپور در میلی­لیتر پس از 7 روز به ترتیب موجب بیشترین میزان مرگ و میر در حشرات بالغ (3/63 درصد) و لاروها (97 درصد) گردید. نتایج نشان می­دهد که جدایه­های قارچی مورد استفاده در این پژوهش دارای توانایی حشره­کشی بالایی علیه لارو و حشره کامل سوسک شیره­خوار خرما بوده و می­توانند برای محافظت از محصول، پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal effect of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokinin Against Larvae and Adults of Date Sap Beetle (Carpophilus hemipterus)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jamali 1
  • Mohammad Amin Kohan mu 2
  • Fariba Sohrabi 3
1 Assistant Professors, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Assistant Professors, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
لطیفیان م، سلیمان نژادیان ا، غزوی م، مصدق م س و حیاتی ج، 1389. توانایی بیماریزایی Beauveria bassiana در جمعیت لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis روی ارقام مختلف خرما. گیاه پزشکی: شماره 1، صفحات 30-21.
Akmal M, Freed S, Naeem Malik, M, Tahira Gul H, 2013. Efficacy of Beauveria bassiana (Deuteromycotina: Hypomycetes) Against Different Aphid Species under Laboratory Conditions. Pakistan Journal of Zoology 45(1):71-78.
Al-Deghairi M A, 2008. Bioassay Evaluation of the Entomophatogenic Fungi Beauveria bassiana Vuellemin Against Eggs and Nymphs of Bemisia tabaci Gennadius (homoptera:Aleyrodidae). Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (12).
Butt TM, Jackson CW, Magan N, 2001. Fungi as Biocontrol Agents: Progress, Problems and Potential. Wallingford, Oxon, CAB International.
Batta YA, 2004. Control of rice weevil (Sitophilus orysae L., Coleoptera: Curculionidae) with various formulations of metarhizium anisopliae. Crop Protection 23: 103-108.
Charnely AK, 1997. Entomopathogenic fungi and their role in pest control. Pp.185-201 In: Wicklow DT and Soderstorm BE (eds.) The Mycota IV Environmental and Microbial Relationships, Springer, Heildelberg.
Cherry AJ, Abalo P, Hell K, 2005. A laboratory assessment of the potential of different strains of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin and Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) to control Callosobruchus maculates (F.) (Coleoptera:Bruchidae) in stored cowpea. Journal of Stored Products Research 41:295-309.
Clarkson JM, Charnley AK, 1996. New insights into the mechanisms of fungal pathogenesis in insects. Trends in Microbiology 4: 197-203.
Cox PD, Wakefield ME, Price N, Wildey KB, Chambers J, Moore D, Aquino de Muro M, Bell BA, 2004. The potential use of insect-specific fungi to control grain storage pests in empty grain stores. HGCA Project Report No. 341, 50 pp.
Fagade OE, Balogun SA, Lomer CJ, 2005. Microbial control of caged population of Zonocerus variegates using Beauveria basiana and Metarhizium sp. African Journal of Biotechnology 4(1):113-116.
Faria M, Wraight S, 2007. Mycoinsecticides and Mycoacaricides: A comprehensive list with worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological Control 43: 237-256.
Feng MG, Chen B, Ying SH, 2004. Trials of Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus and imidacloprid for management of Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae) on greenhouse grown lettuce. Journal of Biocontrol Science Technology 14: 531–544.
Fuxa JR, 1987. Ecological considerations for the use of entomopathogens in IPM. Annual Review of Entomology 32: 225-251.
Gerling D, Ben-Mordechai Y, 1981. Biological observations with Zeteticontus sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) a parasite of Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae). Proceeding of the Hawaiian Entomological Socieyt 23: 351-354.
Hidalgo E, Moore D, Le Patourel G, 1998. The effect of different formulations of Beauveria bassiana on Sitophilus zeamais in stored maize. Journal of Stored Products Research 34(2/3):171-179.
Inglis GD, Goettel MS, Butt TM, Strasser H, 2001. Use of hyphomycetous fungi for managing insect pests. Pp. 23–69 In: Butt T. M., Jackson, C. W, and Magan, N. (Eds) Fungi as Biocontrol Agents, progress, problems and potential, CAB International, Wallingford, UK.
Jasim H, Abd Al-Ahad I, Abdullah AS, 1989. The control of the date-palm stem borer, Pseridophilus testaceus (Coleoptera: Cerambycidae) by the fungus Beauveria bassiana. Arab Journal of Plant Protection 7(1):37-42.
Johnson JA, Valero K A, Hannel MM, Gill RF, 2000. Seasonal occurrence of postharvest dried fruit insects and their parasitoids in a gulled fig warehouse. Journal of Economic Entomology 93(9): 1380-1390.
Kannan SK, Murugan K, Naresh Kumar A, Ramasubramanian N, Mathiazhagan P, 2008. Adulticidal effect of fungal pathogen, Metarhizium anisopliae on malarial vector Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae). African Journal of Biotechnology 7(6): 838-841.
Kavallieratos NG, Athanassiou CG, Michalaki MP, Batta YA, Rigatos HA, Pashalidou FG, Balotis GN, Tomanovic Z, Yayias BJ, 2006. Effect of the combined use of Metarhizium  anisopliae (Metschinkoff) Sorokin and diatomaceous earth for the control of three stored-product beetle species. Crop Protection 25: 1087-1094.
Khan S, Guo L, Maimaiti Y, Mijit M, Qiu D, 2012. Entomopathogenic fungi as microbial agent. Molecular Plant Breeding 3(7): 63-79.
Makaka C, 2008. The efficacy of two isolates of Metarhizium anisopliae (Metschin) Sorokin (Deuteromycotina: Hyphomycetes) against the adults of the black maize beetle Heteronychus licas Klug (Coleoptera: Scarabidae) under laboratory conditions. African Journal ofAgricultural Research, 3 (4): 259-265.
MnyoneLL, Kija R, Ng’habi KR, Mazigo HD, Katakweba AA, Lyimo IN, 2012. Entomopathogenic fungi, Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana reduce the survival of Xenopsylla brasiliensis larvae (Siphonaptera: Pulicidae). Parasites and Vectors 2012, 5:204
Mohammadbeigi A, Port G, 2013. Efficacy of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae against Uvarovistia zebra (Orthiptera:Tettigoniidae) via contact and ingestion. International journal of Agriculture and Crop Sciences 5(2):138-146.
Pell JK, Eilenberg J, Hajek AE, Steinkraus DC, 2001. Biology, ecology and pest management potential of entomophthorales. Pp. 71-154 In: Butt TM, Jackson, CW, and Magan, N (eds) Fungi as Biocontrol Agents: Progress, Problems and Potential. CAB International, Wallingford, UK.
Ramakrishnan R, Suiter DR, Nakatsu CH, Humber RA, Bennett GW, 1999. Imidacloprid-Enhanced Reticulitermes flavipes (Isoptera: Rhinotermitidae) Susceptibility to the Entomopathogen Metarhizium anisopliae. Journal of Economical Entomology 92(5): 1125-1132.
Searle T, Doberski J, 1984. An investigation of the entomogenous fungus Beauveria bassiana (BALS.) Vuill. as a potential biological control agent for Oryzaephilus surinamensis (L.). Journal of Stored Products Research 20(1): 17-23.
St. Leger RJ, 1993. Biology and mechanisms of insect-cuticle invasion by deuteromycete fungal pathogens. Parasites and pathogens of insects, Vol. 2: Pathogens.  Academic Press, San Diego, California, pp211–229
Thi Loc N, Bich Chi VT, Nhan NT, Thanh ND, Be Hong TT, Hung PQ, 2004. Biocontrol potential of Metarhizium anisopliae against coconut beetle.Brontispa longissima. Omonrice 12: 85-91.
Tserodze M, Meskhi N, 2012. Biological control of fall webworm. Third International Scientific Symposium on Agrosym Jahorina, Pp. 514-516.
Wakefield ME, 2014. Factors affecting storage insect susceptibility to the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. 9th International Working Conference on Stored Product Protection. pp 855-862.
Wright MS, Osbrink WLA, Lax AR, 2002. Transfer of entomopathogenic fungi among formosan subterranean termites and subsequent mortality. Journal of Applied Entomology 126: 20-23.
Wright SP, Ramos ME, 2002. Application parameters affecting field efficacy of Beauveria bassiana foliar treatments against Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata. Biological Control 23:164–178.