شناسایی قارچ های بیماریزای متداول در مراکز پرورش قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) استان اردبیل با روش‌های ریخت‌شناختی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی.

4 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی.

5 کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت بالای قارچ خوراکی دکمه­ای سفید (Agaricus bisporus) به عنوان منبع غذا و پروتئین، شناسایی و کنترل بیماری­های مرتبط با این محصول در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. در استان اردبیل چندین واحد تولیدی قارچ دکمه­ای فعالیت می­کنند. در این تحقیق، نمونه­های آلوده از واحدهای پرورش این محصول در شهرهای اردبیل، نمین، سرعین، مشگین­شهر و پارس­آباد جمع­آوری شد. پس از جداسازی و خالص­سازی قارچ­های بیمارگر از قارچ­های خوراکی و خاک پوششی آلوده، از ویژگی­های ماکروسکوپی و میکروسکوپی شامل مشخصات پرگنه روی محیط کشت MEA و PDAو اندازه و شکل کنیدیوم­ها و کنیدیوم­برها برای شناسایی اولیه با استفاده از کلیدهای معتبر استفاده شد. سپس جدایه­ها با توالی­یابی ناحیه ژنی ITS-rDNA مورد تایید نهایی قرار گرفتند. در این پژوهش از بین 72 جدایه­ شناسایی شده، گونه­های Lecanicillium fungicola عامل بیماری حباب خشک،Trichoderma harzianum  وT. virens عوامل بیماری کپک سبز،Mycogone perniciosa  عامل بیماری حباب تر و mycophilum Cladobotryium عامل بیماری تارعنکبوتی به ترتیب با فراوانی 49، 18، 14، 14 و پنج درصد شناسایی شدند. این اولین مطالعه­ی بیماری­های قارچی قارچ دکمه­ای در استان اردبیل محسوب می­شود. این نتایج می­توانند پس از  تحقیقات تکمیلی، برای به کار گیری راهبردهای مناسب جهت پیشگیری و کنترل بیماری­های قارچی در مراکز پرورش قارچ دکمه­ای مور استفاده قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Molecular Identification of Common Pathogenic Fungi in White Button Mushroom (Agaricus bisporus) Production Units in Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • mehdi davari 1
  • ahmad shahriyari 2
  • mehdi behnamian 3
  • sara dezsetan 4
  • fatemeh ali hossienzadeh 5
1 Associate Prof., Department of Plant Protection, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Former MSc. Student of Horticultural Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Horticultural Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 Associate Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohahegh Ardabili, Ardabil, Iran.
5 MSc of Plant Pathology, Department of Plant Pathology, Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Due to the importance of white button mushroom as a source of food and protein, the identification and control of its diseases are taken into consideration in the world. In Ardabil province, there are several mushroom production units. In this research, infected samples were collected from Ardabil, Namin, Sarein, Meshginshahr and Pars-Abad mushroom farms. After isolation and purification of fungicolous fungi from infected mushrooms and casing soil, macroscopic and microscopic features including colony characteristics on MEA/PDA and conidium/conidiophore size and shape were used for tentative-identification of isolates using valid keys. The results were confirmed by sequencing of ITS-rDNA region. In this study, among 72 fungal isolates, Lecanicillium fungicola, causal agent of dry buble, Trichoderma harizianum and T. virense causal agents of green mold, Mycogone perniciosa causal agent of wet bubble, and Cladobotrium mycophilum causal agent of cobweb were identified with 49, 18, 14, 14 and 5% frequency, respectively. This is the first study on mycopathogens of button mushroom in Ardabil province. The results may help to prevent and control the mycopathogenic fungi in button mushroom production units after additional research.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agaricusbisporus
  • Lecanicillium
  • Mycogone
  • Trichoderma
  • Cladobotrium
منابع
بختیاری م، 1377. بررسی بیولوژی و کنترل شیمیایی بیماری ورتیسیلیومی (حباب خشک) قارچ Agaricus bisporusپایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بی­نام، 1394. آمارنامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات باغبانی، 100 صفحه.
جمالی قهدریخانی م، 1380. بررسی بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه­ای Agaricus bisporus و تاثیر چند عصاره گیاهی در کنترل آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
جمالی قهدریخانی م، محمدی گل تپه الف، علی­حسین­زاده مقدم ف نساج حسینی م و محمدی ع، 1393. بیماریزایی Mycogone perniciosaعامل بیماری حباب تر قارچ خوراکی دکمه­ای در ایران. بیماریهای گیاهی، جلد 50، شماره 4،  صفحه­های 359 تا 368.
رضائی دانش ی، محمدی گل تپه، الف و روحانی ح، 1380. شناسایی گونه­های تریکودرمای مولد کپک سبز در واحدهای تولیدی قارج خوراکی دکمه­ای، پراکنش و فراوانی نسبی آنها. آفات و بیماریهای گیاهی. جلد 69. صفحه­های 83 تا 109.
زارع ر و آصف، م ر، 1387. مطالعه برخی گونه‎های قارچ‌های فیالیددار قارچزی از سواحل جنوبی دریای خزر. جلد 9، شماره 1، صفحه­های 1 تا 22.
زارع ر و خباز­جلفایی ح، 1384. قارچ­های جدا شده از Agaricus bisporus  در استان تهران وگزارشی از وضعیت Vertcillium fungicola در ایران. مجله رستنیها. جلد 6: صفحه­های 62 تا 68.
زرگرزاده ‍ژ، محمدی­گل­تپه الف، رضایی دانش ی و مهرپرور م،1390. شناسایی گونه­های کپک سبز در مزارع قارچ خوراکی دکمه­ای با استفاده از روش­های مورفولوژیکی  و مولکولی ، مجله رستنیها،جلد 12، صفحه­های 83 تا 90.
ظفری د، ارشاد ج، زارع ر و علیزاده ع، 1381. تحقیقی در زمینه شناسایی گونه­های Trichoderm در ایران، فصلنامه بیماری­های گیاهی، جلد 38، شماره­های 1و2، صفحه­های 21 تا 45.
علی­حسین­زاده­مقدم ف، 1390. بررسی موفولوژی، فیزیولوژی تنوع ژنتیکی گونه­های قارچMycogone  در استان­های تهران و البرز، پایان­نامه کارشناسی ارشد گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 محمدی گل تپه الف، محمدزاده پاشا الف، علیزاده ع، 1378. بیماری تار عنکبوتی قارچ خوراکی دکمه ای در ایران و مدیریت آن. آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 68، شماره­های 1-2 صفحه­های 8 تا 11.
محمدی گل­تپه الف، پورجم الف، 1389. اصول پرورش قارچ­های خوراکی. تهران. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. چاپ ششم. 626 صفحه.
Arnold, GRW and Yurchenko EO, 2007. The first contribution on fungi from Belarus. Mycena, 7: 4-19.
Back CG, Kim YH, Jo WS, Chung H and Jung HY, 2010. Cobweb disease on Agaricus bisporus caused by Cladobotryum mycophilum in Korea. J Gen Plant Pathol. 76: 232-235.
Bhatt N and Singh RE, 2000. Incidence and losses in yield by fungal pathogens encountered from the beds of A. bisporus. Indian Journal of Mushroom, 18: 46-49
Bissett J, 1991. A. revision of the genus Trichoderma. II. Infrageneric classification. III. Section Pachybasium IV. Additional notes, on section longibrachiatum. Canadian Jounal of Botany, 62: 2357-2420
Collopy PD, Largeteau-Mamoun ML, Romaine CP and Royes DJ, 2000. Molecular phylogenetic analyses of Verticilium fungicola and related species causing dry bubble disease of the cultivated button mushroom, Agaricus bisporus. Phytopathology, 91: 905-912.
Davari M, Wei SH, Babai-Ahari A, Arzanlou M, Waalwijk C, van der Lee TAJ, Zare R, Gerrits van den Ende AHG, de Hoog SG and van Diepeningen AD, 2013. Geographic differences in trichothecene chemotypes of Fusarium gramineamrum in the Northwest and North of Iran. World Mycotoxin Journal, 6(2): 137-150.
Domsch KH, Gams W and Anderson TH, 1980. Compendium of soil fungi. Vol. 1. London: Academica, 21: 859-865.
Fletcher JT and Ganney GW, 1968. Experiment on the biology and control of Mycogone perniciosa Magn. Mushroom Science, 7: 221-237.
Gams W and Hoozemans AC. 1970. Cladobotryum-konidien formen von hypomyces-Arten. Persoonia, 6: 95-110.
Glamoclija J, Sokovic M, Vukojevi, J, Milenkovic I and van Griensven L. 2008. Morphological characteristics and mycelial compatibility of different Mycogone perniciosa isolates. Journal of Microscopy,232: 489-492.
Largeteau ML, Baars JP P, Recognault-Roger C and Savoie, JM. 2006. Molecular and physiological diversity among Verticillium fungicola var fungicola. Mycological Research, 110: 431-440.
Mehrparvar M, Mohammadi Goltapeh E and Safaie N, 2012 Evaluation of genetic diversity of Iranian Lecanicillium fungicola isolates using URP marker. Journal of Crop Protection, 1 (3): 229-238.
Moller EM, Bahnweg G and Geiger HH, 1992.  A simple and efficient protocol for isolation of high molecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. Nuclear Acid Research, 20: 6115-6116.
Rifai MA, 1969. A revision of genus Trichoderma. Commonwolth Mycologycal institute, Pap. 116-156.
Seaby D, 1996. Investigation of the epidemiology of green mold of mushroom (Agaricus bisporus) compost caused by Trichoderma harizianum. Plant Pathology, 45: 913-923.
Sharma SR and Kumar S, 2000. Studies on wet bubble disease of white button mushroom (Agaricus bisporus) caused by Mycogone perniciosa. Balkema.12: 569-612.
Zare R and Gams, W, 2008. A revision of the Verticillium fungicola species complex and affinity with the genus Lecanicillium. Mycological Research, 112: 811- 824.
Glamolija J, Sokovi M, Ljaljevi Grbi M, Vukojevi J, Milenkovi I and Van Griensven L, 2008. Morphological characteristics and mycelia compatibility of different Mycogone perniciosa isolates. Journal of Microscopy, 232: 489-492
White TJ, Bruns TD, Lee SB and Taylor JW, 1990. Amplification and Direct Sequencing of Fungal Ribosomal RNA Genes for Phylogenetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ (eds). PCR protocols: a Guide to Methods and Applications. Academic Press, San Diego, CA. pp 315-322