غربال و ارزیابی تنوع فنوتیپکی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus در باغات پسته ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)، رفسنجان

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران

3 پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران.

4 پژوهشکده پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان، ایران

چکیده

استفاده از سویه‌های غیرتوکسین‌زای قارچ Aspergillus flavus به عنوان یک روش بیولوژیک مؤثر برای کاهش آفلاتوکسین در کشورهای مختلف در حال توسعه است. سویه‌های غیرتوکسین‌زا قادر به رقابت با سویه‌های توکسین‌زا و اشغال بستر هستند و این امر باعث کاهش جمعیت توکسین‌زا و میزان آفلاتوکسین در بستر غذایی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع در جمعیت غیرتوکسین‌زای A. flavus از نظر مورفولوژیکی بود. تعداد 225 نمونه میوه و خاک پسته از استان‌های مختلف جمع‌آوری و برای جداسازی قارچ از روش سری‌های رقت و محیط کشت AFPA استفاده شد. برای غربال اولیه جدایه‌های غیرتوکسین‌زا از روش بخار آمونیاک در محیط کشت نارگیل آگار و برای تأیید نتایج از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده شد. تعیین گونه جدایه‌های حاصله به روش مولکولی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه FLAVIQ1/FlaQ2 انجام شد. ویژگی‌های ماکرومورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی 56 سویه غیرتوکسین­زای A. flavus به دست آمده، با استفاده از چهار محیط کشت CYA (czapek yeast agar)، MEA (malt extract agar)،CY20S  (czapek yeast 20% sucrose) و CZ (czapek) مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی این خصوصیات، جدایه­ های غیرتوکسین‌زایA. flavus را در پنج گروه قرار داد. الگوی رشد پرگنه در محیط‌ کشت CYA25 قابلیت تفکیک خوبی در بین جدایه‌ها از خود نشان داد. نتایج نشان داد در میان جدایه‌های غیرتوکسین‌زا A. flavus به دست آمده از مکان‌های جغرافیایی مختلف تنوع زیادی وجود دارد که دلیل آن می‌تواند به وجود گونه‌های مختلف در کمپلکس A. flavus مربوط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening and assessment of phenotypic diversity in nontoxigenic strains of Aspergillus flavus in pistachio orchards of Iran

نویسندگان [English]

  • Razieh Pourhosseini 1
  • Ebrahim Sedaghati 1
  • Seyed Reza Fani 2
  • Marieh Nadi 3
  • Mohammad Moradi 4
1 Department of Plant Protection, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan
2 Plant Protection Research Department, Yazd Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yazd, Iran
3 Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran.
4 Pistachio Research Center, Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

The use of nontoxigenic strains of Aspergillus flavus as an effective biological method to reduce aflatoxin is being developed in different countries. Nontoxigenic strains are able to compete with toxigenic strains by substrate occupation, which reduces the toxigenic population and the amount of aflatoxin in the substrate. The aim of study was to investigate the morphological diversity in the nontoxigenic population of A. flavus. To isolate nontoxigenic strains from 225 fruit and pistachio soil samples obtained from different provinces, AFPA culture medium and dilution series method were used. Primary nontoxigenicity screening was performed by ammonia vapor method in coconut agar medium and thin layer chromatography was used for result confirmation. Isolates were identified molecularly using FLAVIQ1/FlaQ2 species-specific primers. In order to identify the macromorphological and micromorphological features of 56 obtained strains, four culture media including CYA (Czapek yeast agar), MEA (malt extract agar), CY20S (Czapek yeast 20% sucrose) and CZ (Czapek) were used. Investigation of macro-micromorphological features, classified A. flavus strains into five groups. Colony growth pattern on CYA25 cultural media has shown good differentiation between isolates. The results showed that there is a great variety among nontoxigenic A. flavus isolates obtained from different agro ecological zones due to the presence of different species in the A. flavus complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Control
  • Food safety
  • Pistachio
  • Mycotoxin
  • Secondary metabolite
References
 
Amaike S, Keller NP, 2011. Aspergillus flavus. Annual Review of Phytopathology 49: 107–133.
Azmoun H, 2015. Genetic evaluation of vegetative compatibility groups of Aspergillus flavus isolates using SSR markers. M.Sc. thesis, Plant pathology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (in Persian with English abstract).
Azmoun H, Fani SR, Zamanizadeh HR, 2017a. Interaction of toxigenic and atoxigenic Aspergillus flavus isolates in vitro. 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, 29-31 August, Karaj, Iran, P 1–5 (in Persian with English abstract).
Azmoun H, Fani SR, Zamanizadeh HR, 2017b. Population dynamism of toxigenic and atoxigenic Aspergillus flavus isolates in soil habitat. 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, 29-31 August, Karaj, Iran, P 1–5 (in Persian with English abstract).
Barkai-Golan R, Paster N, 2011. Mycotoxins in Fruit and vegetables. Burlington, Academic Press. 395 pp.
Chang PK, Bhatnagar DC, Thomas E, Bennett JW, 1995. Sequence variability in homologs of the aflatoxin pathway gene aflR distinguishies species in Aspergillus section Flavi. Applied and Environmental Microbiology 61(1):40–43.
Chang PK, Ehrlich KC, 2011. Cyclopiazonic acid biosynthesis by Aspergillus flavus. Toxin Reviews 30(2-3): 79–89.
Chang PK, Horn BW, Dorner JW, 2005. Sequence breakpoints in the afatoxin biosynthesis gene cluster and flanking regions in nonaflatoxigenic Aspergillus favus isolates, Fungal Genetics and Biology 42: 914–923.
Cotty PJ, 1994. Influence of field application of an atoxigenic strain of Aspergillus flavus on the populations of A. flavus infecting cotton bolls and on the aflatoxin content of cottonseed. Phytopathology 84(11): 1270–1277.
Dorner JW, 2004. Biological control of aflatoxin contamination of crops. Toxin Reviews 23(2-3): 425-450.
Ehrlich KC, 2014. Non-aflatoxigenic Aspergillus flavus to prevent aflatoxin contamination in crops: advantages and limitations. Frontiers in microbiology 5)50(:1–9.
Ehrlich KC, Montalbano BG, Cotty PJ, 2003. Sequence comparison of aflR from different Aspergillus species provides evidence for variability in regulation of aflatoxin production. Fungal Genetics and Biology 38(1): 63–74.
Fani SR, 2013. Detection of nonaflatoxigenic Aspergillus flavus isolates to control of aflatoxin contamination of pistachio, Ph.D. thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (in Persian with English abstract).
Fani SR, Javanshah J, Moradi M, 2014a. Prevalence of aflatoxin in Rafsanjan processed pistachios during 2011-12, and its relation with time of harvest. Tolooebehdasht 12(4):175–189 (in Persian with English abstract).
Fani SR, Moradi M, Probst C, Zamanizadeh HR, Mirabolfathy, et al., M., 2014b. A critical evaluation of cultural methods for the identification of atoxigenic Aspergillus flavus isolates for aflatoxin mitigation in pistachio orchards of Iran. European journal of plant pathology 140(4): 631–642.
Fani SR, Moradi M, Probst C, Zamanizadeh HR, Mirabolfathy, et al., 2017. Atoxigenic Iranian Aspergillus flavus isolates performance for the biocontrol of aflatoxin, 1st MYCOKEY International Conference Global Mycotoxin Reduction in the Food and Feed Chain, September 11–14, Ghent, Belgium, P.75. 
Fani SR, Moradi M, Tajabadipour A, Dargahi R, Mirabolfathy M, 2014c. The role of early splitting in contamination of pistachio nuts by Aspergillus species and aflatoxin in Kerman province, Food Technology and Nutrition 11(3): 97–105 (in Persian with English abstract).
Fani R, Moradi M, Zamanizadeh H, Mirabolfathi M, Probest K, 2014d. Distribution of non-toxic strains of Aspergillus flavus in pistachio growing areas of Iran. Entomology & Phytopathology, 81(2): 179–190 (in Persian with English abstract).
Fani SR, Moradi M, Zamanizadeh HR, 2012. Partial study of aflatoxin gene cluster in nontoxigenic Aspergillus flavus isolates, 12th Iranian Genetic Congress, 21-23 May, Tehran, Iran, Pp 1–5 (in Persian with English abstract).
Fani SR, Moradi M, Zamanizadeh HR, Mirabolfathy M, Probst C, et al., 2013. Efficacy of Atoxigenic Strains of Aspergillus flavus for Aflatoxin Biocontrol in Pistachio Nuts, ISM-MycoRed International Conference Europe 2013, May 27–31, Martina Franca, Italy. P. 238.
Fani SR, Sedaghati E, Moradi M, Zamanizadeh H, 2011. Specific Identification of Atoxigenic Strains of Aspergillus flavus Isolated from Pistachio Orchards of Iran and Detection of aflD, aflR, aflJ, aflG Genes and C3 Region. I International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits 963, 10-12 September, Damghan, Iran, Pp 95-97.
Frisvad JC, Hubka V, Ezekiel CN, Hong SB, Nováková A, et al., 2019. Taxonomy of Aspergillus section Flavi and their production of aflatoxins, ochratoxins and other mycotoxins. Studies in Mycology 1(93):1–63.
Gbashi S, Madala NE, Adekoya I, Adebo O, De Saeger S, et al., 2018. The socio-economic impact of mycotoxin contamination in Africa. In: Njobeh PB (ed), Fungi and Mycotoxins—Their Occurrence, Impact on Health and the Economy as well as Pre- and Postharvest Management Strategies; IntechOpen: London, UK. Pp. 1–20.
Gourama H, Bullerman LB, 1995. Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus: aflatoxigenic fungi of concern foods and feeds: A review. Journal of Food Protection 58:1395–1404.
Hedayati MT, Pasqualotto AC, Warn PA, Bowyer P, Denning DW, 2007. Aspergillus flavus: human pathogen, allergen and mycotoxin producer. Microbiology 153(6):1677–1692.
Jafari Nodoushan A, Fani SR, Sajadipour SJ, Fattahi M, 2011. HACCP and its effects on aflatoxin contamination of pistachio in Yazd province. I International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits 963, 10-12 September, Damghan, Iran, Pp 213–215.
Klich MA, 2002. Identification of common Aspergillus species. Centraalbureau voor Schimmelcultures Utrecht (CBS), Netherlands, 116 pp.
Klich MA, 2007. Aspergillus flavus: the major producer of aflatoxin. Molecular Plant Pathology 8: 713–722.
Klich MA, Pitt JI, 1988. A laboratory guide to the common Aspergillus species and their teleomorphs. Commonwealth scientific and industrial research organization, Division of food processing. 116 pp.
Mahmoudi A, Jalali S, 2016. Iranian pistachio export competitiveness in world markets. Journal of Economic Research 51(4): 951-976 (in Persian with English abstract).
Moghadam MM, Rezaee S, Mohammadi AH, Zamanizadeh HR, Moradi M, et al., 2020. The potential of aflatoxin production in the Aspergillus section Flavi isolates of pistachio in Iran. Journal of Fasting & Health 8(4): 254–263.
Moradi M, Dargahi R, Sherafati A, Fani SR, Sedaghati E, et al., 2011. Screening of atoxigenic Aspergillus flavus isolates in pistachio producing areas of Iran. I International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits 963, 10-12 September, Damghan, Iran, Pp. 91–93.
Moradi M, Fani SR, 2018. Review of Aflatoxin in Pistachio and its Control Strategies. Plant Pathology Sciences 7(2): 22–33 (in Persian with English abstract).
Moradi M, Fani SR, Masoumi H, 2014. Population density of Aspergillus species belong to section Flavi and Nigri on pistachio nut in Kerman Province, Applied Research in Plant Protection 3(2): 79–91 (in Persian with English abstract).
Moradi M, Hokmabadi H, 2011. Control of mycotoxin bioactives in nuts: farm to fork. In Tokusoglu, Ö (ed), Nut and cereal bioactives sources. chemistry, and applications. CRC Press, Pp. 253–273.
Moradi M, Hokmabadi H, Fani SR, 2015. A study concerned with the factors affecting the fungal growth and aflatoxin production during storage of pistachio in Kerman province, Food Technology and Nutrition 12(2): 83–92 (in Persian with English abstract).
Moradi M, Hokmabadi H, Mirabolfathy M, 2010. Incidence of Aspergillus species airborne spores in pistachio growing regions of Iran. International Journal of Nuts and Related Sciences (1):54–64.
Moradi M, Rohani M, Fani SR, Mosavian MTH, Probst C, et al. 2020. Biocontrol potential of native yeast strains against Aspergillus flavus and aflatoxin production in pistachio. Food Additives & Contaminants: Part A 37(11): 1963–1973.
Pitt JI, Hocking AD, 2006. Mycotoxins in Australia: biocontrol of aflatoxin in peanuts. Mycopathologia 162(3): 233–243.
Probst C, Bandyopadhyay R, Price LE, Cotty PJ, 2011. Identification of atoxigenic Aspergillus flavus isolates to reduce aflatoxin contamination of maize in Kenya. Plant Disease 95(2): 212–218.
Raper KB, Fennell DI, 1970. The genus Aspergillus. Williams and Wilkins, Baltimore, USA, P. 686.
Rayner RW. 1970. A mycological color chart. Kew:. Commonwealth Mycological Institute & British Mycological Society. UK, Pp.: 34.
Rouhani M, Moradi M, Hamed-Mosavian MT, Fani SR, 2018. Efficacy of saprophytic yeasts on growth of Aspergillus flavus and aflatoxin production. Pistachio and Health Journal 1(1): 26–30.
Saghazadeh M, Najmi B, 2018. Isolation and identification of toxin-causing fungus Aspergillus flavus isolated from pistachios in Rafsanjan by studying the expression of nor-1 gene involved in aflatoxin biosynthesis pathway. Journal of Applied Biology 8(3): 39–47 (in Persian with English abstract).
Saito M, Machida S, 1999. A rapid identification method for aflatoxin-producing strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus. Mycoscience 40: 205–208.
Salehi Z, Kheirkhah B, Masoumalinejad Z, Zinatizadeh MR, 2018. Identification of aflR gene in aflatoxigenic Aspergillus isolated from pistachio kernel of Sirjan region using molecular method. Iranian Journal of Medical Microbiology 12(1):43–50 (in Persian with English abstract).
Samson RA, Hong S, Peterson S, Frisvad JC, Varga J, 2007. Polyphasic taxonomy of Aspergillus section Fumigati and its teleomorph Neosartorya. Studies in Mycology 59: 147–203.
Sardiñas N, Vázquez C, Gil-Serna J, González-Jaén MT, Patiño B, 2011. Specific detection and quantification of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus in wheat flour by SYBR® Green quantitative PCR. International Journal of Food Microbiology 145(1):121–125.
Savić Z, Dudaš T, Loc M, Grahovac M, Budakov D, et al., 2020. Biological control of aflatoxin in maize grown in Serbia. Toxins 12(3):162.
Thom C, Raper KB, 1945. A manual of the Aspergilli. Williams and Wilkins Company, Baltimore. 373 pp.
Uka V, Moore GG, Arroyo-Manzanares N, Nebija D, De Saeger S, et al., 2017. Unravelling the diversity of the cyclopiazonic acid family of mycotoxins in Aspergillus flavus by UHPLC triple-TOF HRMS. Toxins 9(1): 35.
Wei D, Jong S, 1986. Production of aflatoxins by strains of the Aspergillus flavus group maintained in ATCC. Mycopathologia 93:19–24.