بررسی میزان باقی مانده‌ی برخی آفت کش‌های مورد استفاده در خیار گلخانه‌ای استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

2 دانشیار بخش آفات گیاهی موسسه‌ی تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده

چکیده
همدان یکی از استان‌های پیشروی کشور در تولید محصولات گلخانه‌ای به­ویژه خیار می­باشد.به منظور کنترل آفات، سمپاشی­های­ مکرردر گلخانه­ها صورت می­گیرد که یکی از پیامد­های آن نگرانی­های ناشی از باقی­مانده‌ی آفت­کش­ها در این محصولات است. در این مطالعه میزان باقی­مانده‌ی نه آفت­کش (کلروپیریفوس، ایمیداکلوپراید، دیکلرووس، مالاتیون، دیازینون، پیریمیکارب، تترادیفون، بروموپروپیلات و متالاکسیل) در 39 نمونه‌ی خیار گلخانه­ای جمع­آوری شده از سطح استان همدان با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی و روش کروماتوگرافی مایع  تعیین گردید. نتایج نشان داد که  همه‌ی نمونه­ها حداقل به یکی از آفت­کش‌های مورد بررسی  آلودگی داشتند. در 5/37 درصد نمونه­ها میزان باقی­مانده بالاتر از مرز بیشینه مانده بود. باقی­مانده‌ی آفت­کش‌های بروموپروپیلات، تترادیفون و پیریمیکارب در هیچ­یک از نمونه‌ها بالاتر از حداکثرحد مجاز نبود. میانگین باقی­مانده‌ی آفت­کش‌های دیازینون، کلرپیریفوس، دیکلرووس و مالاتیون در خیار گلخانه‌ای استان همدان بالاتر از بیشینه مانده و به ترتیب 54/9، 84/4، 74/3 و93/1برابر حد مجاز آنها بود. این نخستین گزارش از وضعیت باقی­مانده‌ی آفت­کش‌ها در محصولات کشاورزی استان همدان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Residue Levels of Some Pesticides Used in Green-house Grown Cucumber in Hamedan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Jafar Nikan 1
  • Mohsen Morvati 2
1 Assistant Professor, Department of Plant Protection research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran
2 Associate professor, Department of Pesticides research, Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Hamedan is one of the pioneer provinces of Iran in the cultivation of green-house grown crops, especially cucumber. Frequent pesticide applications to control the pests in greenhouses have raised public anxiety concerning the pesticide residue in green-house products. The present report is the results of an investigation done on pesticide residue levels in green-house grown cucumber in Hamedan province. In this study 39 cucumber samples were collected from green-houses across the province. The residue levels of nine pesticides (dichlorvos, malathion, diazinon, pirimicarb, chlorpyrifos, imidacloprid, bromopropylate, tetradifon and metalaxyl) in each sample were determined, using Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) or High Performance Liquid Chromatography (HPLC) analytical methods. The results indicated that no sample was completely free of residues of all tested pesticides. In 37.5% of the samples, the pesticide residue levels were higher than the maximum residue levels (MRLs). The residues of bromopropylate, tetradifon and pirimicarb were not higher than the MRLs in any sample. The average residues of diazinon, chlorpyrifos, dichlorvos and malathion in the samples were higher than their corresponding MRLs. The ratios of the mean residue to MRL (mean/MRL) for these four pesticides were 9.54, 4.84, 3.74 and 1.93, respectively. This is the first report on pesticide residue levels in green-house grown cucumber in Hamedan province. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cucumber
  • GC/MS
  • Hamedan
  • HPLC
  • MRL
  • Pesticide residue
بنی­عامری و، آقا رفیعی ش. 1384. ارزیابی مدیریت کنترل آفات و بیماریهای گیاهی زینتی کشور، چالش ها و راهکارها، دورنمای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران.
سازمان حفظ نباتات. 1374. ویژه‌نامه مصرف سموم در کشاورزی، مجله زیتون، ویژه‌نامه شماره 1، صفحات 5-4.
سازمان حفظ نباتات. 1395. لیست سموم مجاز کشور. وزارت جهاد کشاورزی.
سازمان جهاد کشاورزی همدان. 1397. کتابچه گزیده آمار پایه‌ای 1396. سازمان جهاد کشاورزی استان همدان،معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، اداره آمار و فناوری اطلاعات، http://www.hamedan.agri-jahad.ir/.
حیدری ا. 1389. برنامه راهبردی تحقیقات آفت کش ها. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی.
خدادادی م، صمدی م ت، رحمانی ع، ملکی ر، رسانی ع, شهیدی ر. 1388. بررسی غلظت باقیمانده سموم افت­کش ارگانوفسفره و کاربامات در منابع تامین آب آشامیدنی شهر همدان در سال1386. مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران.  
صلاحی اردکانی ع، تاجبخش م ر، مروتی م، شیخی گرجان ع. 1383. تعیین میزان باقی‌مانده سموم اندوسولفان و دیازنیون در مزارع خیار سبز و گوجه فرنگی در استان کهکیویه و بویراحمد. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. جلد اول: آفات . ص 212.
عزتیان ر، فرشاد ع ا. 1377. اندازه گیری باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی خیار عرضه شده در میدان میوه و نره بار شهر تهران (سال های 7-1376)، گزارش طرح تحقیقاتی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی،  شماره 60788.
مروتی م، ابراهیم نژاد م، تاج بخش م. 1392. اندازه گیری باقیمانده و دوره کارنس حشره کش ایمیداکلوپرید روی خیار گلخانه‌ای در ورامین. علوم و فنون کشت‌های گلخانه ای، سال چهارم، شماره چهاردهم. ص 109-115.
مروتی  م،  نعمت الهی م . 1393. بررسی میزان باقیمانده چهار نوع حشره کش در خیار گلخانه ای استان اصفهان. آفات و بیماریهای گیاهی:82 (1): 23 -11.
هادیان ز، عزیزی م ح. 1385. ارزیابی میزان باقیمانده انواع سموم آفتکش به روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در برخی سبزی های عرضه شده در میدان اصلی تره بارشهر تهران در سال 1384.  فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران. سال اول.شماره 2، 13-17.
Amrollahi H, Pazoki  R and Imani S,  2019. Pesticide multiresidue analysis in tomato and cucumber samples collected from fruit and vegetable markets in Tehran, Iran. Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, 6(1):e64271.
Annastasiades M, Lehotay SJ, Stajhbaher D and Schenk FJ, 2003. Fast and easy multiresidue method employing acetonotrile extraction/partitioning and dispersive solid phase extraction for the determination of pesticide residues in produce. Journal of  Association of Official Agricultural Chemists International (J AOAC Intl.), 86 (2): 412-431.
Anonymous, 2000. Pesticide residues in food: methods of analysis and sampling. Codex alimentarius. 24, part 1.
Ansari F,  Jahanmard E, Feizi M and Esfandiari Z, 2017. Evaluation of pesticide residues in ucumbers          used in salad production plants in Isfahan city, Iran. Health System Research, 13 (2), 218 - 223.
Ascherio A, Chen H, Weisskopf  MG, O'reilly E, Mccullough ML, Calle EE, Schwarzschild MA and Thun MJ, 2006. Pesticide exposure and risk for Parkinson's disease. Annals of Neurology 60(2): 197–203.
Daniels JL, Olshan AF and Savitz DA,1997.Pesticides and childhood cancers. Environmental Health Perspective105(10): 1068–77.
Dashtbozorgi Z, Ramezani MK and Husain SW, 2012. Evaluation of matrix effects in gas chromatography mass spectrometry pesticide-residue analysis using QuEChERS sample preparation technique. International Journal of Chemistry 33 (10): 326-332.
Eskenazi B, Bradman A and Castorina R,1999. Exposures of children to organophosphate pesticides and their potential adverse health effects. Environmental Health Perspective 107(3): 409–19. 
Firestone JA, Smith-Weller T, Franklin G, Swanson P, Longstreth WT and Checkoway H, 2005. Pesticides and risk of Parkinson disease: a population-based case-control study. Archives of  Neurology, 62(1): 91–5.
Lehotay SJ, 2007. Pesticide Residues in Foods by acetonitrile extraction and partitioning with magnesium sulfate, J. AOAC International 90(2): 485-520.
Viana E, Maltoj C and Font G,1996. Optimizationof a matrix solid-phase dispension method for the analysis of pesticide residues in vegetables. Journal of Chromatography 754: 437-444.