معرفی بخشی از فون کنه های اریباتید پورونوتیک Acari: Oribatida:) Poronotic (Brachypylina جنگل‌های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران.

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

4 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

چکیده

چکیده
طی فصول مختلف سال 1392، فون کنه­های زیر‌راسته­ی Oribatida در جنگل­های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. کنه‌های موجود در نمونه‌های خاک و بقایای گیاهی این جنگل‌ها با استفاده از قیف برلز جداسازی و در محلول نسبیت شفاف‌سازی شده و سپس از آنها در محیط هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این مطالعه تعداد 13 گونه از 10 جنس متعلق به هفت خانواده از کنه­های اریباتید پورونوتیک جمع­آوری و شناسایی گردیدند که از بین آنها دو گونه برای استان آذربایجان شرقی و دو گونه برای فون کنه­های ایران جدید بودند که به ترتیب با یک (*) و دو ستاره (**)   مشخص شده‌اند. گونه‌های جمع‌آوری شده بر حسب خانواده‌های مربوطه شامل:Lucoppia feideri**, Oribatula (Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus (Scheloribatidae); Ceratozetella cf. sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. liber (Punctoribatidae); Pilogalumna tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) karajica (Galumnidae).
می‌باشند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Some Poronotic Oribatid Mites (Acari: Oribatida: Poronotic Brachypylina) from Arasbaran Forests, North of East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Naeim Azimi 1
  • Davood Shirdel 2
  • Parisa Lofllahi 3
  • Ali Reza Khalil Araia 4
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Plant Protection Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Tabriz, Iran.
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
4 Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract
During different seasons of 2013, a faunistic survey was carried out on oribatid mites (Acari: Oribatida) in Arasbaran forests, north of East Azerbaijan Province of Iran. Mites were extracted from soil and plant litter samples using a Berlese's funnel and cleared in Nesbitt's fluid. Then, they were mounted in Hoyer's medium as microscope slides. In this study, 13 species, belonging to 10 genera and 7 families of poronotic oribatid mites were collected and identified, of which two species for East Azerbaijan Province and two species for the Iran mite fauna were new records which were marked with (*) and (**) respectively. The collected species according to related families are as follows:
Lucoppia feideri**, Oribatula (Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus (Scheloribatidae); Ceratozetella cf. sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. liber (Punctoribatidae); Pilogalumna tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) karajica (Galumnidae).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Faunistic survey
  • Iran
  • New record
  • Plant litter
  • Soil
علی­نژاد د. 1392. منطقه­ی حفاظت شده­ی ارسباران. http://www.irandeserts.com/378.htm.
هاشمی­خبیر ز، ک حدادایرانی­نژاد، م خانجانی و م مقدم، 1392. معرفی فون کنه­های اریباتید (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida) مراتع استان آذربایجان ­غربی. دو فصلنامه­ی علمی- پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل­ها و مراتع ایران. جلد یازدهم، شماره­ی 2، صفحه‌ها­ی 13 تا 117.
Akrami MA, 2015. An annotated checklist of oribatid mites (Acari: Oribatida) of Iran. Zootaxa 3963 (4): 451–501.
Behan-Pelletier VM, 1999. Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication. Agriculture, Ecosystems and Environment 74: 411-423.
Coleman DC, Crossley DA and Hendrix PF, 2004. Fundamentals of Soil Ecology. Elsevier Academic Press. 408 pp.
Gheblealivand S and Haddad Irani-Nejad K, 2014. Introducing some of Arasbaran regions oribatid mite (Acari: Oribatida), with new records for Iran and East Azerbaijan Province fauna. Persian Journal of Acarology 3(3): 241–247.
Keshavarz Jamshidian M, Saboori A, Akrami MA, and Van Straalen NM, 2015. Oribatid mite communities in contaminated soils nearby a lead and zinc smelting plant in Zanjan, Iran. Systematic and Applied Acarology 20(3): 251–262.
Lotfollahi P and Haddad Irani-Nejad K, 2010. Thirty-Seven species of oribatid mites (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida) from East Azerbaijan Province of Iran with new five genera and six species for Iran fauna. Munis Entomology and Zoology 5: 845-858.
Norton RA, 1990. Acarina: Oribatida. Pp. 779-803. In: Dindal DL (ed.) Soil Biology Guide. John Wiley and Sons, New York, USA.
Pande YD and Berthet P, 1973. Studies on the food and feeding habits of soil Oribatei in a Black Pine Plantation. Oecologia 12: 413-426.
Schatz H and Behan-Pelletier VM, 2008. Global diversity of oribatids (Oribatida: Acari: Arachnida). Hydrobiologia 1: 323−328.
Subías LS, 2015. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros oribátidos (Acariformes: Oribatida) del mundo. Available from: http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_1.pdf. [Accessed on 25 October 2015].
Van Straalen NM, 1998. Evaluation of bioindicator systems derived from soil arthropod communities. Applied Soil Ecology 9: 429-437.