حساسیت شپشه برنج، (.Sitophilus oryzae L) به حشره کش های ابامکتین، پرمترین، تیامتوکسام، کلرپایریفوس و مالاتیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران


عنوان مقاله [English]

Susceptibility of Rice Weevil Sitophilus oryzae (L.) to Abamectin, Permethrin, Thiamethoxam, Chlorpyrifos and Malathion

نویسندگان [English]

  • Haneyeh Ravandian 1
  • Mahmoud Mohammadi Sharif 2
  • Gholam Reza Golmohammadi 3
  • Ali Reza Hadizadeh 2
1 Former MSc student, Department of Plant Protection, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assistant professor, Department of Plant Protection, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Assistant professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran