اثر اسانس ریزوم گیاه اویارسلام Cyperus rotundus L. بر شاخص های تغذیه‌ شپشه دندانه‌داربرنج Oryzaephilus surinamensis L. و لمبه گندم Trogoderma granarium Everts

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


عنوان مقاله [English]

Effect of Rhizomes Essential Oil of Cyperus rotundus L. on Feeding Indices of Sawtoothed Grain Beetle, Oryzaephilus surinamensis L. and the Khapra Beetle Trogoderma granarium Everts

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Janki 1
  • Noushin Zandi Sohani 2
  • Lila Ramazani 2
1 MS.C. Graduated of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan , Iran.