اثر حشره کش های نسل جدید روی بید گوجه‌فرنگی (lepidoptera, Gelechiidae) Tuta absoluta (Meyrick) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژ‍وهش.موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، سمنان، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران.

4 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بیدگوجه فرنگی یکی از آفات جدید و مهم گوجه‌فرنگی در ایران است. کنترل شیمیایی از جمله اجزای اصلی مدیریت این آفت در شرایط طغیانی است. در این تحقیق، تاثیر پنج حشره‌کش جدید علیه این آفت مورد آزمایش قرار گرفت. زیست­سنجی حشره­کش­ها روی لارو سن سوم بید گوجه­فرنگی در آزمایشگاه انجام گرفت.  آزمایش‌ها در شرایط گلخانه نیز با شش تیمار و سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد.  تیمارهای گلخانه­ای شامل اسپینوساد  با غلظت 25/0 در هزار، تیوسیکلام  یک در هزار، امامکتین بنزوات 3/0 در هزار،  مخلوط کلرانترانیلی پرول+ آبامکتین، 5/0 درهزار و فلوبن دیامید2/0در هزار، از فرمولاسیون تجارتی حشره کش­ها، و شاهد (آب­پاشی) بود. نتایج زیست­سنجی نشان داد که حشره­کش­های آبامکتین+کلرانترانیلی پرول (LC50=0.01 mg ai/L) و تیوسیکلام (LC50=29.9 mg ai/L) به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را روی لارو سن سوم بید گوجه فرنگی دارند. همچنین، ارزیابی تاثیر حشر­کش­ها در سطح گلخانه آلوده به بید گوجه­فرنگی نشان داد همه حشره‌کش­های مورد آزمایش در غلظت­های فوق­الذکر درصد کارایی قابل قبولی دارند و تیمارهای ولیوم تارگو و فلوبن دیامید در 10 و 13 روز بعد از سمپاشی از بیشترین کارایی برخوردار هستند. نتایج همچنین حاکی از آنند که حشره‌کش­های مورد آزمایش دارای توانایی بالایی برای کنترل بیدگوجه‌فرنگی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity of Some New Generation Insecticides Against Tomato Leafminer Moth,Tuta absoluta (Meyrick) Under Laboratory and Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Aziz Shekhi Gorjan 1
  • Marzieh Rahmani 2
  • Sohrab Emani 3
  • Mehran Javadzadeh 4
1 Research Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 MSc Student, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Semnan, Iran.
3 Associate Professor , Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Tomato leafminer moth (TLM), Tuta absoluta (Meyrick), is a serious new pest in field and greenhouse grown tomatoes in Iran. Chemical control is an important component of this insect pest management in outbreak conditions. This study investigates the effectiveness of five new insecticides against TLM. Bioassays were conducted on 3rd instar larvae of TLM in laboratory conditions. Also, efficacy of insecticides was evaluated in a Completely Randomized Design (CRD) with six treatments and three replications in the greenhouse. The treatments included thiocyclam (Evisect® SP 50%) with concentration of 1gl-1, flubendiamide (Takumi® WG 20%, 0.2 gl-1), chlorantraniliprole + abamectin (Voliam Targo® SC 6.3%, 0.8 g l-1), emamectin benzoate (Proclaim®  SG  5% 0.3 g l-1), Spinosad (Tracer® SC 24%, 0.25 g l-1) and control  (water spray). The bioassay results showed that chlorantraniliprole + abamectin (LC50=0.01 mg ai l-1) and thiocyclam (LC50=29.9  mg ai l-1) had the highest and the lowest toxicity on the TLM larvae, respectively. Also, the greenhouse results showed that all of the insecticides had acceptable efficacy at the tested concentrations on the TLM larvae. Voliam Targo® and Takumi® had the best efficacies against TLM on 10 and 13 days after treatment and followed by the rest insecticides. All tested  insecticides had a high potential toxicity against TLM.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emamectin benzoate
  • Flubendiamide
  • Thiocyclam®
  • Spinosad
  • Voliam Targo
منابع
بی نام، 1391. آمار نامه کشاورزی ایران. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی.
شیخی گرجان ع، نجفی ج، عباسی س، صابر‌فر ف،  رشید م و مرادی م، 1394. راهنمای آفت­کش­های شیمیایی و ارگانیک ایران 1394. انتشارات کتاب پایتخت. تهران.
 شیخی گرجان ع،  کیهانیان ع، و معین س،  1388 . کارایی سمپاش مجهز به نازل های میکرونر (CDA) در کنترل شیمیایی پوره های سن گندم نشریه آفات و بیماریهای گیاهی ،جلد هفتادو هفت، ویژه نامه، صفحه های  19 تا 31.
Abbott WS, 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265-267.
Amizadeh M, Hejazi MJ, Niknam G and  Arzanlou M, 2015. Compatibility and interaction between Bacillus thuringiensis and certain insecticides: perspective in management of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae). Biocontrol Science and Technology 25(6):671-684.
Anonymous, 2008. SAS/STAT user’s version. Cary, NC: SAS Institute.
Baniameri V  and Cheraghian  A,  2011. First report of Tuta absoluta in Iran and initial control strategies. EPPO / IOBC / FAO / NEPPO Joint International Symposium on Management of tomato leafminer, Tuta  absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Collaboration with the IRAC and IBMA, 20 pp.
Barakat  AST, Kordy AM, Rahman TAA, Gouda RM and Ibrahiem  MAM, 2015. Biological activity of some natural plant extracts and bio-pesticides against tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick)          (Lepidoptera: Gelechiidae ) and their residues on tomato fruits. Tomato Fruit. Current Science International  4(1):10-18.
Birgücü AK, Bayindir A, Celikpence Y and  Karaca I, 2014. Growth inhibitory effects of bio-and synthetic insecticides on Tuta absoluta (Meyrick, 1917)(Lepidoptera: Gelechiidae). Turkish Journal of Entomology 38(4): 389-400.
Bloem S and Spaltenstein E, 2011. New pest response guidelines tomato leafminer (Tuta absoluta). United States Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service pp.176
Braham M  and Hajji  L, 2009. Management of Tuta absoluta(Lepidoptera: Gelechiidae) with insecticides on tomatoes.Insecticides - Pest Engineering 333-355.  Retrived March 10, 2013, From:http:// www. intechopen.com/books/insecticides-pestengineering/management-of-Tuta absoluta lepidoptera gelechiidae-with-insecticides-on-tomatoes.
Branco  MCFH, França MA, Medeiros and Leall JGT, 2001. Use of insecticides for controlling the South American tomato pinworm and the diamondback moth: a case study. Horticultura Brasileira 19(1): 60-66.
Campos MR, Silva TB, Silva WM, Silva JE and Siqueira HA, 2015. Susceptibility of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) Brazilian populations to ryanodine receptor modulators. Pest Management Science, 71(4): 537-544.
Desneux N, Wajnberg E, Wyckhuys KAG, Burgio G, Arpaia S , Narváez-Vasquez C A , González- Cabrera J , Catalán Ruescas D, Tabone E, Frandon J, Pizzol J, Poncet C, Cabello T and Urbaneja A, 2010. Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: ecology, history of invasion and prospects for biological control. Journal of  Pest Science 83: 197-215.
El-Zaher TRA, Nasr IN and Mahmoud HA, 2011. Behavior of some pesticide residues in and on tomato and kidney beans fruits grown in open field. American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences 3(3): 213-218.
EPPO. 2005. EPPO datasheets on quarantine pests: Tuta absoluta. EPPO Bulletin 35:434-435. http://www.eppo.org/QUARANTINE/insects/Tuta_absoluta/DS_Tuta_absoluta.pdf. [Accessed on 2 July 2016].
Gacemi  A and Guenaoui  Y, 2012. Efficacy of emamectin benzoate on Tuta absoluta Meyrick                       (Lepidoptera: Gelechiidae) infesting a protected tomato crop in Algeria. Academic Journal of Entomology 5(1): 37–40.
IRAC, 2009. Tuta absoluta on the move. IRAC (Insecticide Resistance Action Committee). eConnection (20a): 4p. http://www.irac-online.org/content/uploads/eConnection_issue20a.pdf. [Accessed on 2 July 2017].
IRAC, 2015. Mode of action classification brochure.  4th Edition (4.1) The Insectcide Resistance Action Committee.
 Matthews G, 2000. Pesticide Application Methods. 3rd Edition, Blackwell, Oxford,UK.
Polack LA, 1999. Ensayos de eficacia de plaguicidas empleados contra la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick). Buenos Aires, Centro Agrícola El Pato, INTA, 2 p.
Radwan EM and  Taha H S, 2012.  Toxic and biochemical effects of different insecticides on the tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). Egyptian Academic Journal of Biological Sciences 4(1):1-10.
Robertson JL, Savin NE, Preisler HK and  Russell RM, 2007. Bioassays with Arthropods. CRC press.
Siqueira HAA, Guedes RNC and  Picanço MC, 2000. Insecticide resistance in populations of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae).Agricultural and Forest Entomology 2(2): 147-153.
Temerak SA, 2011. The status of Tuta absoluta in Egypt. EPPO/IOBC/FAO/NEPPO Joint International Symposium on Management of Tuta absoluta (Tomato Borer, Lepidoptera: Gelechiidae) in collaboration with the IRAC and IBMA, pp. 1–110.

Tohnishi M, Nakao H, Furuya T, Seo A, Kodama H, Tsubata K, Fujioka S, Kodama H, Hirooka T and Nishimatsu T, 2005. Flubendiamide, a novel insecticide highly active against lepidopterous insect pests. Journal of Pesticide Science 30: 354-360.

Troczka B, Zimmer CT, Elias J, Schorn C, Bass C, Davies TE and Nauen R 2012. Resistance to diamide insecticides in diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) is associated with a mutation in the membrane-spanning domain of the ryanodine receptor. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 42(11): 873-880.
Wang CJ and Liu ZQ, 2007. Foliar uptake of pesticides-present status and future challenge. Pesticide Biochemistry and Physiology, 87(1): 1-8.