شناسایی عوامل قارچی همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر populus در استان آذربایجانشرقی و بخشی از استان های آذربایجان غربی و اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
بیماری­های لکه برگی جزو بیماریهای مهم اندامهای هوایی درختان صنوبر به­ شمار میروند که باعث ایجاد خسارت اقتصادی در این میزبان می­شوند. گونههای متعلق به جنسهای Septoria و Marssonina از عمده قارچ هائی هستند که در ایجاد این بیماری ها نقش دارند. در استان آذربایجانشرقی علی رغم خسارت قابل توجهی که لکه برگی­ها به درختان صنوبر وارد میسازند عوامل قارچی دخیل در ایجاد این بیماری ها هنوز ناشناخته باقی ماندهاند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی بیماری­زایی قارچهای همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر در استان آذربایجانشرقی و بخشی از استان های آذربایجانغربی و اردبیل انجام پذیرفت. در این تحقیق 134 جدایه قارچی از 220 نمونه دارای علائم لکه برگی جداسازی، خالصسازی و مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات ریختشناسی گونههای Septoria populi، Bipolaris spicifera، B. sorokinia، Exserohilum cf. protrudens، Stemphylium sp.، Sporormiella minimoides، Nigrospora oryzae، Epicocum nigrum، Marssonina castagnei وArthrinium sacchari به عنوان گونههای قارچی همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر در مناطق مورد بررسی شناسایی شدند. در این بین گونه  Se. populiبا فراوانی 88% به عنوان گونه غالب معرفی گردید. آزمون بیماریزایی به روش برگ بریده برای جدایههای فوق انجام پذیرفت و گونه هایSe. populi،   B. spicifera، B. sorokiniana، Stemphylium sp.، N. oryzae، Ep.nigrum، M. castagnei و A. sacchari علائم بیماری را در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند. این نخستین گزارش از بیماری­زایی گونههای A. sacchari،  ، Sp. minimoides و  Ex.cf protrudens بر روی صنوبر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Fungal Species Associated with Leaf Spot Disease on Poplar Trees (Populus spp.) in East Azarbaijan Province and Some Parts of west Azarbaijan and Ardabil provinces

نویسندگان [English]

  • Asadolah Babaei Ahari 1
  • Rojin Golmohammadi 2
  • Mehdi Arzanlou 3
1 Professor of Plant Pathology and Mycology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Former MSc Student of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor of Plant Pathology and Mycology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
احمدپور ع، دنیادوست چلان م، حیدریان ز و نیکخواه م، 1390 .معرفی گونه­های جدیدی از جنس­های  Bypolaris  و  Curvularia روی گندمیان در ایران. رستنیها،12 (1):49-39
ارشادج، 1388. قارچ­های ایران، ویراست سوم. انتشارات موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی کشور، تهران.
باب مراد م. باقری­زنوز الف  و یارمند ح. 1383. بررسی بیولوژی سنک صنوبر Monosteiraunicostata(Muls.&Rey) روی کلن­های صنوبر درکرج. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل وصنوبرایران، 20 (4): 678-669.
حمزه پور م. مدیررحمتی ع، جوکار ل و عباسی ع. 1385. جمع­آوری ارقام بومی و غیربومی صنوبر در استان فارس و بررسی آنها در خزانه سلکسیون. فصلنامة علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 14 (1): 91-80.
کرد ب، کرد ب. 1389. تاثیرسن درختان صنوبردلتوئیدس برخواص بیومتری،فیزیکیوشیمیایی چوب آن (مطالعه موردی دراستان گلستان). فصلنامه علوم وفنون منابع طبیعی،5 (1): 82-75.
Abass MH, Hameed, MA and Ahmed AN, 2013. First report of Nigrosporasphaerica (Sacc.) Mason as a potential pathogen on date palm (Phoenix dactylifera L.). Canadian Journal of Plant Pathology, 35 (1): 75-80.
Ahmed SI and Cain RF, 1971. Revision of the genera SpororrniaandSporormiella.Canadian Journal of Botany, 50: 419-477.
Arraino LS., Brading PA, and BRO JK.2001, A detached seedling leaf technique to study resistance to Mycosphaerellagraminicola () in wheat. Plant Pathol, 50: 339-346.
Callan BE, Leal I, Foord B, Dennis J and Van Oosten C, 2007.Septoriamusiva isolated from cankered stems in hybrid poplar stool beds, Fraser Valley, British Columbia. Pacific Notthwest Fungi, 2 (7): 1-9.
Castaneda-Ruiz RF, Guarro J and Cano J, 1995.A new species of Exserohilum from Cuba.Mycological Research, 99 (7): 825-826.
Cellerino GP, 1999. Review of fungal diseases in poplar. FAO, Rome.
Crous PW and Groenewald JZ, 2013. A phylogenetic re-evaluation of Arthrinium. IMA Fungus. 4(1): 133-154.
Ehrenberg CG, 1818. Sylvaemycologicae Berolinenses. Bruschke, Berlin.
Erickson JE, Stanosz GR and Kruger EL. 2003. Photosynthetic consequences of Marssonina leaf spot differ between two poplar hybrids. New Phytologist, 161: 577-583.
Favaro LC, De Melo FL, Aguilar-Vildoso CI and Araujo WL, 2011. Polyphasic Analysis of Intraspecific Diversity in Epicoccumnigrum Warrants Reclassification into Separate Species. PLOS ONE, 6 (8): 1-18.
Guiraud P, Steiman R, Seigle-Murandi F and Sage l, 1997.Exserohilumsodomii, a new species isolated from soil near the Dead Sea (Israel). Antonie van Leeuwenhoek, 72: 317-325.
Hanlin RT, 2001.Illustrated genera of Ascomycetes, volume 1. APS Press, St. Paul.
Long R, Bowersox TW, and Merrill W, 1986.Artificial inoculation of populous hybrids with Septoriamusiva. Canadian Journal of Forest research, 16: 405-407.
Luly CJ, McNabb HSJ, 1989. Ascospore production,  release, germination and infection of Populus by Mycosphearella populorum. Phytopathology.79:1013-1018.
Maxwell DL, Kruger EL, and Stanosz GR, 1997. Effects of water stress on colonization of poplar stems and excised leaf disks by Septoriamusiva. Phytopathology, 87: 381-388.
Quaedvlieg W, Verkley GJM, Shin HD, Barreto RW, Alfenas AC, Swart WJ, Groenewald JZ, and Crous PW, 2013. Sizing up Septoria Studies in Mycology,75: 307-390.
Parker NE and Williams JW, 2011. Influence of climate, cattle density and lake morphology on Sporomiella abundance in modern lake sediments in the US Great plains.The Holocene, 22(4): 475-483.
SpiersAG, 2011.Comparative studies of conidium morphology of Marssonina species pathogenic to poplars on agar and host tissue.New Zealand Journal of Botany, 27 (4): 503-511.
Sun G, Zhang R, Zhou W, and Zhu M, 2005.Exserohilumheteromorphum sp. Nov., a new helminsosporoid fungus from Echinochloa in china.Mycotaxon, 92:173-176.
Sutton BC, 1970. Forest microfungi. IV. A leaf spot of Populus caused by Cladosporiumsubsessile. Canadian Journal of Botany, 48: 471-477.
Tharp BC, 1917. Texas Parasitic Fungi.Mycologia, 9 (2): 105-124.
Verkley GJM, Quaedvlieg W, Shin HD and Crous PW, 2013.A new approach to species delimitation in Septoria.Studies in Mycology, 75: 213-305.
Verma OP, and Gupta RBL, 2007.A new host for Nigrospora spharrica causing leaf spot on Glycyrrhiza glabra. New Disease Reports.
Wang Y, Geng Y, Pei YF and Zhang XG, 2010.Molecular and morphological description of two new species of Stemphylium from China and France.Mycologia. 102 (3): 708-717.
Waterman A, Mand Cash EK, 1950. Leaf Blotch of Poplar Caused by a New Species of Septotinia.Mycologia, 42 (3): 374-384.
Wright ER, Flogado M, Rivera MC,Crelier A, and Vasquez P, 2008. Nigrospora sphaerica causing leaf Spot and Twig and shoot Blight on Bluberry :Anew host of pathogen. Plant Disease 92(1): 171