بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-86

سلیمان امیری؛ زهرا شریفی؛ ساناز گلجانیان؛ زینب السادات متشرعی


بررسی کارایی چند قارچ کش ثبت شده رایج در کنترل بیماری لکه خرمایی گندم

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 81-94

مجید الداغی؛ عالمه عباسی؛ مهدی پیرنیا


تاثیر کاربرد بنومیل (Benomyl) و پاراکوات (Paraquat) بر رشد جمعیت باکتری‌ Azospirillum irakense

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-91

نسرین صبور مقدم؛ رضا خاکور؛ نسیبه محمدنژاد؛ فاطمه انصاری


تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-101

آمنه حسینی خواه؛ سعید رضایی؛ سالار جمالی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فرهاد رجالی


پراکنش و تراکم جمعیت آفات گلرنگ و دشمنان طبیعی آن‌ها در استان اصفهان

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 91-101

محمدرضا نعمت اللهی؛ محمدرضا باقری


تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری Escherichia coli

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-102

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ افشین رستمی؛ پرویز پیرنیاکان


ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ گندم رایج کشت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط گلخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 213-224

10.22034/arpp.2023.16368

احسان حسنوند؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ سمیرا پاکباز


شناسایی قارچ های مولد بیماری زنگ (Pucciniales) در پوشش گیاهی دشت اردبیل

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-92

10.22034/arpp.2021.13314

مریم سلطانی؛ مهدی داوری؛ مهرداد عباسی؛ محمود بیدار لرد


اجزای مقاومت ژنوتیپ‌های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 85-100

سیدحیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی


واکنش تابعی دو جمعیت زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) به تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 89-106

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری


بررسی باقی مانده چند آفت‏کش‏ در برخی محصولات باغی استان خراسان رضوی با روش کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 93-106

محمد حاجیان شهری؛ آزاده صنعی؛ اسفندیار ظهور؛ رضا خرم بزم؛ محمدرضا تاجبخش