پارامترهای جمعیتی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.:Gelechiidae) روی سه گونه‌ی گیاهی تیره‌ی بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

چکیده

چکیده
بید گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick)  یکی از آفات کلیدی و خطرناک گیاهان تیره‌ی بادمجانیان به ویژه گوجه‌فرنگی است. این حشره، آفتی محدودخوار است که موطن اصلی آن امریکای جنوبی و کشور پرو می‌باشد. بدلیل اهمیت بالای آفت و خسارت جبران ناپذیر آن روی تیره‌ی بادمجانیان، پارامترهای جمعیتی این حشره روی میزبان‌های گوجه­فرنگی، بادمجان و فلفل با تهیه‎ی جدول زندگی، تعیین گردید. آزمایش‌ها در شرایط دمایی ºC1±25، رطوبت نسبی 5±60% و دوره‌ی نوری 8 : 16 ساعت (تاریکی: روشنایی) در اطاقک رشد انجام شد. برای تهیه‌ی جدول زندگی، ابتدا بید گوجه­فرنگی برای دو نسل متوالی روی هر گیاه پرورش داده شد و از تخم های نسل سوم برای انجام آزمایش‌ها استفاده گردید. برای آنالیز داده‌ها از برنامه  TWO SEX – MS  Chart استفاده شد. بر این اساس مقدارهای rm، λ،Ro  و T   بید گوجه‌فرنگی به ترتیب برای گوجه‌فرنگی و بادمجان برابر با (006/0±094/0و005/0±0615/0 1- روز)، ( 007/0±098/1  و 006/0±063/1 1- روز)، (72/4±48/22 و26/2±95/10 ماده/ نتاج) و (32/0±35/33 و 27/0±90/38 روز)  بدست آمد. از طرفی بید گوجه‌فرنگی، چرخه زندگی خود را روی فلفل تکمیل ننمود. نتایج بدست آمده روی میزبان‌های مختلف اختلاف معنی ‌داری نشان می‌دهند. از این نتایج می‌توان در جهت اجرای یک برنامه موفقIPM  علیه بید گوجه‌فرنگی در مزارع و گلخانه‌های کشت گیاهان خانواده بادمجانیان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Parameters of Tomato Leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) on Three Solanaceous Plants in Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Tamoli Torfi 1
  • Ali Asghar Seraj 2
  • Ali Rajabpour 3
1 PhD Student of Agricultural Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz.
2 Associated Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz.
3 3Associate Professor of Department of Plant Protection, Faculty of agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran.
تامولی طرفی ا، سراج ع ا و رجب پور  ع، 1394. خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی مینوزگوجه­فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae) روی سیب زمینی و توتون در شرایط آزمایشگاهی، مجله گیاه پزشکی، جلد 38، شماره 4، صفحه­های79 تا 88.
تامولی طرفی  ا، 1393. بررسی ترجیح تخم­ریزی و جدول زندگی باروری مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep: Gelechiidae) روی سه گونه گیاهی خانواده بادمجانیان در شرایط آزمایشگاهی. پایان­نامه کارشناسی ارشد حشره­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 112ص.
Anonymous, 2005.  Tuta absoluta. Bulletin of  Eppo  (European and Mediterranean Plant Protection Organization )  35:434-435.
Barrientos R, Apablaza R, Norero A and Estay P,  1998.Temperatura basey constant termica de desarrollo de la polilla del tomate,Tuta absoluta (Lep:Gelechiidae).Cienciae Investigacion Agravia 25(3):133-137.
Bloem S and Spaltenstein E,  2011. New Pest Response Guide Line Tomato Leaf miner (Tuta absoluta). USDAPress. New York.
Cheraghian A, 2011. Introduction of Tuta absoluta (Povolny 1994)  from I.R. of Iran. International symposium on Management of Tuta absoluta (Tomato borer), Agadir , Morocco. P. 77
Chi H and Su HY, 2006.  Age-stage, two-sex life tables of Aphidius gifuensis (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae)and its host Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: Aphididae)with mathematical proof of the relationship between femalefecundity and the net reproductive rate. Environmental Entomology  35: 10–21.
Chi H, 1988. Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rate among individuals . Environmental Entomology  17: 26–34.
Chi H and Liu H, 1985. Two new methods for the study of insect population ecology. Bulletin of the Institute of Zoology Academia Sinica 24: 225–240.
Desneux  N, Luna  M,  Guillemaud  T and  Urbaneja  A, 2011. The invasive South American tomato pinworm, Tuta absoluta continues to spreadin Afro-Eurasia and beyond: the  new threat to tomato world production. Journal Pest Science 84: 903-908.
Desneux N, Wajnberg E, Wyckhuys K A G,  Bugio G, Apraoa  S, Vasquez C A N, Cabrera  J G, Ruescas D C,  Pizzol J, Poncet  C, Cabello T and  Urbaneja  A. 2010. Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: ecology, geographic expansion and prospects for biological control. Journal Pest Science  83: 197-215.
Fernandes S and Montange  A, 1990. Preferencia de Oviposicion de las hembrasy druracion ,cre cimientoy sobrevivencia de las larvas de Scrobipalpula absoluta (Meyrick)en diferentes Solanaceae. Entomology Venezuela  5(13):100-106.
Gharekhani G H and Salek-Ebrahimi H, 2014. Life Table parameters of Tuta absoluta (Lep : Gelechiidae) on different varieties of tomao.Journal of Economic Entomology 107(5) : 1765-1770.
Lee  Z  D,  Gong Li  P and  Wu  K, 2004. Life table studies of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) on different host plants. Environmental Entomology  33(6): 1570-1576.
Morgan D, Walters  K F A and Aegerter J N,  2001.  Effect of temperature and cultivar on pea aphid, Acyrthosiphon pisum(Hem:Aphididae) life history. Bull.Entomology Research  91:47-52.
Pereyra P C and Sanches N E, 2006.  Effects of two solanaceous plants on development and population parameters of the tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera : Gelechiidae). Neotropical Entomology  26: 671- 676.
Torres J B, Faria C A, Evangelista W S and  Pratissoli D, 2001. Within plant distribution of leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) immature in processing tomatoes, with notes on plant phenology. International Journal of Pest Management  47(3):173-178.
Tsai J  H and Wang J, 2001. Effects of host plants on biology and life table parameters of Aphis spiraecola (Homoptera: Aphididae). Environmental Entomology  30: 45-50.