تاثیر عوامل مختلف بر تولید انبوه کنه ی شکارگرNeoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته ی دکتری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

چکیده
   کنه­ی شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor)، از شکارگرهای مهم بسیاری از آفات از جمله کنه­ها و حشرات کوچک است. به منظور بررسی روش­های پرورش انبوه کنه­ی شکارگر، از بسترهای گیاهی مختلف (برگ لوبیا، توت­فرنگی، توت و خیار)، بسترهای مصنوعی (طلق پلاستیکی)، برخی رژیم­های غذایی تخمKoch  Tetranychus urticae، پوره و بالغ کنه­ی انباری Tyrophagus  putrescentiae (Schrank)  و تخم پروانه Anagasta kuehniella (Zeller) و گرده­های گیاهی مختلف (گرده­­های گردو، آفتابگردان، ذرت، خرما و گرده جمع­اوری شده توسط زنبورعسل) در ظروف پرورش روی اسفنج مرطوب حاوی 15 کنه­ی ماده­ی شکارگر استفاده شد. تعداد کنه­های شکارگر پس از 5، 10 و 14 روز  شمارش شد. در آزمون­های دیگری با حذف تخم، درصد زنده­مانی کنه­­ها، طول عمر و میزان  تخم­گذاری مورد مقایسه قرار گرفت. بهترین گزینه برای پرورش انبوه کنه­ی شکارگر، بسترهای حاوی آگار است که با تغذیه­ی کنه­ی شکارگر از کنه­ی Tyrophagus روی این بستر، طول عمر (50/18 روز) و میزان تخم­ریزی (10/34 تخم) کنه­ی شکارگر نسبت به سایر تیمارها بیشتر است (05/0P<). بستر مصنوعی (طلق) نیز تا حدودی شرایط مناسبی برای کنه­ی شکارگر فراهم می­کند. دربین گرده­های مورد آزمون، گرده­ی گردو و خرما به دلیل وجود ترکیبات مغذی­تر برای کنه­ی شکارگر، بهترین گزینه­ است. پوره و بالغ کنه­ی انباری Tyrophagus به عنوان شکار، مناسب­تر است و به دلیل اقتصادی­تر بودن و به صرفه بودن کنه­ی انباری، استفاده از آن توصیه می­شود. مواد مصنوعی نظیر آگار جهت بستر پرورش و مواد غذایی نظیر گرده­ی گیاهی جهت پرورش انبوه کنه­ی شکارگر، استفاده از این کنه­­ی شکارگر را در کنترل آفات مهم و کلیدی هموار می­کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Factors on Mass Rearing of Predatory Mite Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae)

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaei 1
  • Reza Javan nejad 2
1 Asisstant Prof. Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran
2 PhD Sutent, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The predatory mite, Neoseiulus californicus preys on phytophagous mites and small insect pests. Different methods were investigated for studying of mass rearing methods of this predatory mite. We used different host plants (lima bean leaves, strawberry leaves, mulberry leaves, cucumber leaves) and artificial plates as arena and different diets (Tetranychus urticae Koch eggs, Tyrophagus  putrescentiae (Schrank) nymphs and adults, and Anagasta kuehniella (Zeller) eggs), plant pollens (walnut pollen, sun flower pollen, bee pollen, corn pollen and date pollen). In each rearing container, 15 female predatory on exciseted sponge used. The number of predatory mites were counted after 5, 10 and 14 days. In another test, we investigated the survival and fecundity rate with removeing the eggs of predatory mite in each container. The best choice for mass rearing of this predatory mite is agar beds with feeding on Tyrophagus mite. The longevity  (18.50 days) and fecundity (34.10 eggs per female) of the predatory mite on agar were more than other treatments (P<0.05). The plastic arena prepared appropriate condition for this predatory mite. The best choice for mass rearing between the tested pollens were walnut and date pollen because of their more nutritious compounds. The date pollen is the most economic. The nymphs and adults of Tyrophagus mite were suitable. Using of artificial materials such as agar and plant pollens for mass rearing of this predatory mite could facilitate the way for control of key pests.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anagasta kuehniella
  • Tyrophagus putrescentiae
  • Pollen
  • Biological control
Aratchige N, Fernado L and de Silva P. 2010. A new tray-type arena to mass rear Neoseiulus baraki, a predatory mite of coconut mite, Aceria guerreronis in the laboratory. Crop Prot. 29: 556-560.
Barbosa MFC and deMoraes GJ. 2015. Evaluation of astigmated mite as factitious food for rearing four Predaceous phytoseiid mites (Acari: Astigmatina, Phytoseiidae). Biol. Control. 91:22-26.
Castagnoli M, Nannelli R, Tarchi F and Simoni S. 2006. Screening of astigmatid mites for mass rearing Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae). Redia. LXXXIX: 55-58.
Castagnoli M and Simoni S. 1991. Influence of temperature on population increase of Amblyseius californicus (McGregor) (Acarina: Phytoseiidae). Redia 74:621–640.
Castagnoli M and Simoni S. 1999. Effect of long- term feeding history on functional and numerical response of Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). Exp. Appl. Acarol. 23: 217- 234.
Castagnoli M., Simoni S and Biliotti N. 1999. Mass-rearing of Amblyseius californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) on two alternative food sources, pp: 425–431. In: Bruin, J., L.P.S. van der Geest, M.W. Sabelis (Eds.). Ecology and Evolution of the Acari, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Croft BA, Monetti LN and Pratt PD. 1998. Comparative life histories and predation types: are Neoseiulus californicus and N. fallacies (Acari: Phytoseiidae) similar type II selective ality control of mass– reared arthropods: nutritional effects on performanance of predatory mites. J. Appl. Ent. 108: 462-475.
Collof MJ. 2009. Dust Mites. Dordrecht, Springer Science and Collingwood, CSIRO. 583 pp.
Gerson U, Smiley RL and Ochaoa R. 2003. Mites (Acari) for pest control. Blackwell Science. UK. 534 pp.
Hatherly LS, Bale JS and Walters KFA. 2005. Intraguild predation and feeding preferences in three species of phytoseiid mite used for biological control. Exp. Appl. Acarol. 37:43–55.
McMurtry JA and Croft BA. 1997. Life-styles of phytoseiid mite and their roles in biological control. Ann. Rev. Entomol 42: 291–321.
SAS Inc. 2003. Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. Nc. USA.
SPSS Inc. 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, version 21.0.Armonk, NY: IBM Crop
Tanigoshi LK. 1982. Advances in knowledge of the biology of the Phytoseiidae.1-22. In: Gerson U,  Smiley RL, Ochoa R. Mites (acari) for pest control. Blackwell Science Ltd. 539pp.