پراکنش و تراکم جمعیت آفات گلرنگ و دشمنان طبیعی آن‌ها در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده  
در این مطالعه تراکم جمعیت حشرات آفت و دشمنان طبیعی آن‌ها در 14 مزرعه منتخب در مناطق عمده‏ی کشت گلرنگ بهاره و تابستانه استان، با استفاده از روش‌های مختلف نمونه­برداری، ازجمله شمارش درجا، تور حشره‌گیری و پرورش حشرات کامل و بر اساس فنولوژی گیاه بررسی شد. در این تحقیق درمجموع 23 گونه آفت و 9 گونه دشمن طبیعی جمع‌آوری ‌شد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می­باشند.
الف) آفاتی که از قوزه تغذیه می‌کنند:  
Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip., Tephritidae); Larinus flavescens, L. liliputanus (Col., Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem., Lygaeidae)  
گونه‌های 1 تا 4 از داخل قوزه و گونه‌های 5 و 6 از بیرون قوزه تغذیه می‌کنند. این حشرات به‌استثنای C. carthami در مناطق مختلف استان انتشار دارند. حداکثر درصد آلودگی قوزه ها به A. helianthi، Larinus spp. و Oxycarenus spp. به ترتیب در مناطق اصفهان (9/15)، آران و بیدگل (5/3) و اصفهان (12) بود.
ب) آفاتی که از سایر اندام‌های گیاه تغذیه می‌نمایند:
Uroleucon compositae (Hem., Aphididae); Neoaliturus fenestratus (Hem., Cicadellidae); Chromatomyia horticola (Dip., Agromyzidae)
این آفات در مناطق مختلف استان انتشار دارند. حداکثر آلودگی به این آفات به ترتیب در مناطق اردستان (300 عدد در 10 سانتیمتر انتهایی شاخه)، اصفهان (18 عدد در 100 تور) و اردستان (2/11 بوته آلوده در 10 کادر یک مترمربعی) بود.
ج) دشمنان طبیعی آفات:
Antistrophoplex conthurnatus (Hym., Torymidae); Bracon hebetor (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Peteromalidae),Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Pteromalidae); Coccinella septempunctata, Hippodamia variegate (Col., Coccinellidae)
گونه‌های 1 تا 3 پارازیتوئید مگس گلرنگ، گونه‌های 4 و 5 پارازیتوئید شته‌ها و گونه‌های 6 و 7 کفشدوزک‌های شکارگر شته‌ها می‌باشند. حداکثر تراکم جمعیت این سه گروه به ترتیب در مناطق اصفهان (20 عدد در 100 قوزه)، اردستان (5/3 عدد در 100 قوزه) و اردستان (16 عدد در 100 تور) بود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and Population density of Safflower Pests and their Natural Enemies in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nematolahi
  • Mohammad Reza Bagheri
Asisstant Professor, Department of Plant Protection Research, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Population density of safflower pests and their natural enemies were studied in 14 selected fields, in main cultivation regions for spring and summer safflower of the province, using different sampling techniques, such as insitu counts, sweeping and rearing of adult insects, and considering plant phonology. In total 23 species of pests and 9 species of natural enemies were collected, which the most important ones were as follows.
A) Pests feeding bolls: Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip., Tephritidae); Larinus flavescens, L. liliputanus (Col., Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem., Lygaeidae)
Species 1 to 4 are feeding inside the bolls and species 5 and 6 feeding outside the bolls. The pests, except C. carthami were distributed in different regions of the province. The highest infestation percentage of bolls to A. helianthi, Larinus spp. and Oxycarenus spp. were in the regions of Isfahan (15.9), Aran va Bidgol (3.5) and Isfahan (12).
B)  Pests feeding on other parts of the plant: Uroleucon compositae (Hem., Aphididae); Neoaliturus fenestratus (Hem., Cicadellidae); Chromatomyia horticola (Dip., Agromyzidae)
The pests were distributed in different regions of the province. The highest infestation to these pests were in the regions of Ardestan (300 per 10 cm of terminal branch), Isfahan (18 per 100 sweeping net) and Ardestan (11.2 per 10 1 m2 square).
c) Natural enemies of the pests: Antistrophoplex conthurnatus (Hym., Torymidae); Bracon hebetor (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Peteromalidae),Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Pteromalidae); Coccinella septempunctata, Hippodamia variegate (Col., Coccinellidae)
Species 1 to 3 are parasitoids of safflower shoot fly, species 4 and 5 are parasitoids of the aphids and species 6 and 7 are coccinelid predators of the aphids.  The highest population density of three groups were in the regions of Isfahan (20 per 100 bolls), Ardestan (3.5 per 100 bolls) and Ardestan (16 per 100 sweeping net).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pests
  • Natural enemies
  • Safflower
  • Carthamus
احمدی، کریم؛ قلی‏زاده، حشمت ا...؛ عبادزاده، حمیدرضا؛ حاتمی، فرشاد؛فضلی استبرق، مصطفی؛ حسین پور، ربابه؛ کاظمیان، آرزو و رفیعی، مریم. 1395. آمارنامه کشاورزی سال زراعی1393-94. جلد اول: محصولات زراعی. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
برومند ه، 1355. لیست Curculionidea  استان فارس. نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، جلد 3. شماره‌های 1 و 2. صفحات 123-124.
بهداد 1، 1368. آفات گیاهان زراعی ایران. چاپخانه نشاط اصفهان. 618 صفحه.
پرچمی عراقی م، 1375. Phytomyza horticola Goureau (Dip.: Agromyzidae) مینوز برگ گلرنگ در ایران. آفات و بیماری­های گیاهی، جلد 63. صفحه 20.
پروین 1، 1368. بررسی بیولوژی کرم قوزه گلرنگ در استان تهران Heliothis peltigera . آفات و بیماری‌های گیاهی، جلد 57. شماره‌های 1 و 2. صفحات 45-51.
خواجه‌پور م‏ر، 1370. تولید نباتات صنعتی . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. 250 صفحه.
خیری م، 1368. فهرست آفات چغندرقند در ایران. آفات و بیماری­های گیاهی، جلد 59. شماره­های 1 و 2. صفحات 75-91.
رضوانی ا، 1366. شته­های (Aphidoidea) استان تهران. آفات و بیماری­های گیاهی، جلد 54. شماره­­های 1 و 2. صفحات 73-78.
رضوانی ا، 1370. کلید شناسایی شته‌های بالدار و بی‌بال گونه‌های Uroleucon (Hom.: Aphididae) ایران.  آفات و بیماری­های گیاهی، جلد58. شماره­­های 1 و 2. صفحات 17-22.
قرالی ب و جوزیان ع، 1380. گزارش گونه Chaetorellia carthami Stackelberg, 1929 (Dip.: Tephritidae)  از ایران. نامه انجمن حشره­شناسی ایران، جلد21. شماره 2. صفحات 101-102.
قرالی ب، 1383. مطالعه دشمنان طبیعی مگس­های گلرنگ در استان ایلام. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. تبریز. جلد اول. صفحه 54.
مدرس اول م، 1373. فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آن‌ها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 127. 364 صفحه.
ناصری، ف. 1370. دانه‌های روغنی. انتشارات آستان قدس رضوی. 823 صفحه.
Al-Ali AS and Al-Ali AS, 1976. Outbreaks and new records. Plant Protection Bulletin, FAO. 24(4): 133-137.
Al-Ali AS, Al-Neamy IK, Abbas SA, Abdul-Masih AME, Al-Ali AS, Al-Neamy IK and Abdul- Masih AME, 1977. On the life-history of the safflower fly Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) in Iraq. Zeitshrift fur Angewandte Entomolgie, 83(2): 216-223.
Anonymous, 1987. Safflower descriptor. IBPGR Sectetariat. Rome. 20 pp.
Balachowsky AS, 1963. Entomologie a l’agriculture. Tome I, Coleopteres. Second Volume. Masson et Cie. 1391 pp.
Bhadauria NS, Bhadauria NKS, Jakhmala SS, Ashok S and Singh A, 1999. Succession and incidence of insect pests of safflower in north-west Medhya pradesh. Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika, 14: 47-51.
Campobassa G, Colonnelli E, Knutson L, Terragitti G and Cristofro M, (eds.). 1999. Wild plants and their associated insects in the region, primarily Europe and the Middle East. USDA-ARS. 147. 429 pp.
Giray H, 1979. A preliminary list of the fauna of Turkish Trypetidae (Diptera). Turkiye Bitki Koruma Dergisi, 3: 35-46.
Hegazi EM and Moursi KS, 1983. Studies on the distribution and biology of capsule fly, Acanthiophilus helianthi Rossi on wild plants in Egyptian western desert. Zeitshrift fur Angewandte Entomolgie, 96: 333-336.
Salera E, 1999. Productive possibilities of safflower in Tuscany. Informatore Agariro, 55(49): 45-52.
Selim AA, 1977. Insect pests of safflower (Carthamus tinctorius) in Mosul northern. Mesoptamia Journal of Agriculture, 12(1): 75-78.
Triplehorn CA and Johnson NF, 2005. Borror and DeLong's Introduction to the Study of Insects. 7th Edition. Brooks/Cole, Thomson Learning Inc. 864 pp.