شناسایی قارچ های مولد بیماری زنگ (Pucciniales) در پوشش گیاهی دشت اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت

چکیده

   قارچ­های عامل بیماری زنگ (راسته Pucciniales) یکی از بزرگترین گروه بیمارگرهای گیاهی را شامل می ­شوند و به عنوان تهدید جدی محصولات کشاورزی در دنیا به شمار می ­روند. طی مطالعه قارچ های عامل بیماری زنگ­ در پوشش گیاهی دشت اردبیل، تعداد 46 گونه قارچ مولد زنگ از هشت جنس مختلف روی 60 گونه میزبانی متعلق به 16 تیره گیاهی در سال­های 98-97 جمع ­آوری و با روش­های ریخت­ شناختی شناسایی شدند. در بین نمونه­ های شناسایی شده، جنس Puccinia با 20 گونه، دارای بالاترین درصد فراوانی بود و جنس­ های Phragmidium و Melampsora به ترتیب با هشت و پنج گونه در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. تعداد 31 گونه شامل Aecidium euphorbiae، A. cf. orbiculare، Gymnosporangium cf. orientale، Melampsora allii-populina، M. euphorbiae، M. magnusiana، Phragmidium rosae-pimpinellifoliae،Ph. mucronatum ، Ph. tranzschelianum، Ph. tuberculatum، Ph. violaceum،Puccinia absinthii var. absinthii ، P. acroptili، P. allii، P. calcitrapae، P. cardui-pycnocephali، P. echinopis، P. epilobii-tetragoni، P. littoralis، P. hordei، P. magnusiana، P. menthae،P. mixta ، P. persistens، P. schismi، P. sii-falcariae، Tranzschelia discolor، Uromyces glycyrrhizae،U. polygoni-avicularis ،U. striatus و U. turcomanicus برای میکوبیوتای استان اردبیل جدید می‌باشند. طبق منابع در دسترس، گونه Gymnosporangium cf. orientale پس از گذشت بیش از یک قرن برای دومین بار روی Crataegus meyeri در ایران گزارش می‌شود. میزبان­ های Allium atroviolaceum برایP. allii ،Juncus gerardii برایP. littoralis ، Rosa canina برای Ph. rosae-pimpinellifoliae و Rosa × damascena برای Ph. tranzschelianum و Ph. tuberculatum به­ عنوان میزبان‌های جدید در ایران گزارش می‌شوند. گونه ­های Polygonum serpyllaceum برای U. polygoni-avicularis و Allium atroviolaceum برای P. mixta نیز به ­عنوان میزبان‌های جدید در دنیا گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the rust mycobiota (Pucciniales) in Ardabil plain vegetation cover (NW Iran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Soltani 1
  • Mahdii Davari 1
  • Mehrdad Abbasi 2
  • Mahmud Bidar Lord 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.
2 Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran
3 Department of Forests and Rangelands Research, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht
چکیده [English]

Rust fungi (order Pucciniales), comprise one of the largest group of plant pathogens and represent major threat for agricultural products worldwide. In a taxonomic study on rust fungi in Ardabil plain during 2018-2019 growing seasons, 46 species belonging to eight genera were collected from 60 plant species in 16 families and identified based on morphological characters. Among the identified taxa, Puccinia with 20 species had the highest percentage and Phragmidium and Melampsora were ranked second and third with eight and five species, respectively. Thirty one species viz. Aecidium euphorbiae, A. cf. orbiculare, Gymnosporangium cf. oriental, M. allii-populina, M. euphorbiae, M. magnusiana, Ph. rosae-pimpinellifoliae, Ph. mucronatum, Ph. tranzschelianum, Ph. tuberculatu, Ph. violaceum, Puccinia absinthii var. absinthii, P. acroptili, P. allii, P. calcitrapae, P. cardui-pycnocephali, P. echinopis, P. epilobii-tetragoni, P. hordei, P. littoralis, P. magnusiana, P. menthae, P. mixta,P. persistens,P. schismi, P. sii-falcariae, Tranzschelia discolor, Uromycesglycyrrhiza, U. polygoni-avicularis, U. striatus and U. turcomanicus are new to the Ardabil province mycobiota. Gymnosporangium cf. orientale is rediscovered from Iran on Crataegus meyeri after more than a century. Allium atroviolaceum forP. allii, Juncus geradi for P. littoralis, Rosa canina forPh. rosae-pimpinellifoliae and Rosa × damascena for both Ph.tranzschelianum and Ph. tuberculatum are reported as new hosts in Iran. According to available literature and databases, Polygonum serpyllaceum for U. polygoni-avicularis and Allium atroviolaceum for P. mixta are reported as new hosts (matrix nova). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Iran
  • Mycology
  • Plant disease
  • Rust fungi
References
 
Abbasi M, 2000. An investigation on the rust fungi phlogeny and their evolution. The scientific Journal of Agriculture 23(1): 93–134.
Abbasi M, 2001. Some new records for the Iranian rust flora. Rostaniha 2(1-4): 31-37.
Abbasi M, 2003. Some new and poorly known rusts (Uredinales) from Iran. Rostaniha 4(1-2): 13–25.
Abbasi M, Aliabadi F, 2009. The List of Fungi Recorded in Proceedings of 12th to 18th Iranian Plant Protection Congress (1995–2008). Science and Art Publication, Tehran, Iran.
Abbasi M, Hedjaroud, GHA, Ershad D, Termeh F, 1996. Contribution to the knowledge of Puccinia species in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 32(3-4): 244–267.
Abbasi M, Minassian V, 2005. Additions to the Khuzestan rust flora. The Scientific Journal of Agriculture 28(1): 45–62. (In Persian with English summary).
Aliabadi F, Abbasi, M, Rezaee, S. 2011. Rust mycobiota of central Alborz, Northern Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 47(3): 207–223.
Annerose H, 2020. Host-parasite interaction during subepidermal sporulation and pustule opening in rust fungi (Pucciniales). Protoplasma 257(1): 783-792.
Assadi M, (chief ed.) 1987-2018. Flora of Iran vols 1-149. Research Institute of Forests and Rangelands of Iran, Tehran (In Persian with English summary).
Chester KS, 1946. The Nature and Prevention of the Cereal Rusts as Exemplified in the Leaf Rust of Wheat. Chronica Botanica Co.: Waltham, Massachusetts, USA.
Cummins GB, 1971. The Rust Fungi of Cereal, Grasses and Bamboos. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, Newyork.
Cummins GB, Hiratsuka N, 2003. Illustrated Genera of Rust Fungi. 3rd edn. St Paul, MN: American Phytopathological Society.
Daneshvar Vousoughi F, Dinpashoh Y, 2013. Trends of groundwater quality of Ardabil plain using the Spearman method. Journal of Environmental Studies 38(4): 17–28.
Ghasemi-Kazeroni E, Abbasi M, Javadi SB, Sajedi S, Rezai S, 2008. A report on the plant parasitic fungi of Fars Province, Iran. Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, vol. II, 24–27 August, Hamedan, Iran P. 664.
Ghasemi Kazerouni E, Abbasi M, Rezaei S, 2009. Addition to the rust fungi (Pucciniales) of Fars province, southern Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 45(2): 115–132. (In Persian with English summary).
Gjaerum HB, 1986. Rust fungi (Uredinales) from Iran and Afghanistan. Sydowia 39: 68–100.
Gjaerum HB, 1991. Studies in rusts (Uredinales) on Astragalus (Fabaceae). Edinburgh Journal of Botany 48(3): 393–401.
Kaviani Dastgerdi S, 2013. Identification of Rust and Smut fungi of plants in Kohgilouyeh and Boyer-Ahmad province, MSc thesis, Faculty of Agriculture, Yasouj University (In Persian with English summary).
Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA, 2008. Dictionary of the Fungi. 10th ed. CAB International Wallingford.
Majewski T, 1979. Grzyby (Mycota) Tome XI: Podstawczak (Basidiomycetes) Rdzawnikowe (Uredinales) II- Flora Polska Rosliny zarodnikowe Polskii Ziem osciennych, Warszawa, Krakaw.
Moaven E, Abbasi M, Mousavi M, Soleymani MJ, 2005. A repot on the rust fungi of Hamedan province (Iran). Rostaniha 6(1): 31–45 (In Persian with English summary).
Omrani A, Roohparvar R, 2021. First report of TTRTF race of the wheat stem rust pathogen, Puccinia graminis f. sp. tritici from Iran (Northwest, Cold Zone). Journal of Applied Research in Plant Protection 9 (4): 101–103.
Petrak F, Esfandiari E, 1941. Beiträge zurKenntnis der naturhistorischen Pilzflora. Annales Mycologici 39(2-3): 204–228.
Rechinger KH, (Ed.) 1963-2015. Flora Iranica. vols. 1–181. Akad. Ddruck-u Verlagsanstalt, Graz.
Samadi S, Abbasi M, Esmaeilzadeh Hosseini A, 2010. Identification of Fungi in Yazd Province: Erysiphales, Ustilaginales and Uredinales. Yazd Thinkers Publications. (In Persian with English summary).
Singh PJ, Basandraik AK, 1988. New report of garlic rust from Punjab State. Current-Science, India 57(5): 266–267.
Sydow, P. and Sydow, H. 1915. Monographia Uredinearum. Vol. III. Pucciniaceae (excl. Puccinia et Uromyces)-MelampsoraceaeZaghouaniaceae-Coleosporiaceae. Gebr. Bornträger, Leipzig. 726 p.
Unger F, 1833. Die Exantheme der Pflanzen und einige, mit diesen verwandten Krankheiten dieser Gewächse. Pathogenetisch und nosographisch dargestellt Gerold, Vienna.
Viennot-Bourgin G, Ale-Agha N, 1985. Etude d'uredinees du Moyen-Orient. Cryptogamie, eMycologie 6(1): 29–42.
Wilson DS, Henderson DM, 1966. Brithish Rust Fungi. Cambridge at the University Press.