تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری Escherichia coli

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

3 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز .

چکیده

چکیده
تخلیص انواع پروتئین­های بیان شده­ی ویروسی با اهداف مختلف از جمله تولید آنتی­بادی­های چند همسانه­ای و تک همسانه­ای، مطالعه­ی ساختاری آنها، شناسایی توالی آمینو اسیدی و توالی پپتیدی با استفاده از انواع روش­های کروماتوگرافی، صورت می­پذیرد که عموماً کاربرد چنین روش­هایی مستلزم صرف هزینه­ی زیاد می­باشد. در این تحقیق سعی شد پس از بیان ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار، تخلیص و خالص سازی پروتئین بیان شده مورد نظر از ژل پلی آکریل آمید انجام پذیرد. در همین راستا، پس از بیان ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار در باکتری  Escherichia coli، الکترفورز پروتئین­های استخراج شده از باکتری­ در ژل پلی آکریل آمید صورت گرفت که نتایج بدست آمده حاکی از تولید مطلوب پروتئین برای استخراج از ژل بود. پس از بیان ژن مورد نظر در حجم زیاد، پروتئین بیان شده در باکتری روی ژل پلی آکریل آمید الکترفورز گردید. پس از الکترفورز و تعیین محل نوار پروتئین بیان شده، محل مورد نظر از ژل بریده و تخلیص گردید. سپس،  پروتئین تخلیص شده از ژل به منظور ایمنی زایی به خرگوش تزریق شد و سرم ایمن شده پس از سپری شدن زمان مناسب استحصال شد و عیار آن مشخص گردید. این روش با توجه به هزینه و امکانات قابل دسترس، در مقایسه با سایر روش­های تخلیص از جمله کروماتوگرافی، کم هزینه و کارا می باشد. همچنین نتایج دیبا و وسترن بلات با استفاده از پروتئین تخلیص شده و ایمن­زایی خرگوش نشان داد که از این پروتئین میتوان به منظور تولیدآنتی سرم و آنتی بادی برای ردیابی ویروس موزاییک خیار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purification and Analysis of the Antigenic Properties of the Expressed Cucumber mosaic virus Coat Protein in Escherichia coli

نویسندگان [English]

  • Davod Kolivand 1
  • Nemat Sokhandan Bashir 2
  • Afshin Rostami 3
  • Parviz Pirniakan 4
1 Assistant Prof., Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Ph. D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
4 MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
رستمی ا، 1391. بررسی تشکیل کپسید ویروس موزاییک خیار پس از بیان ژن پروتئین پوششی در باکتری Escherichia coli. پایاننامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگه تبریز.
Abbas AK, Lichtman AH and Pillai S, 2005. Cellular and Molecular Immunology. Vol 2. Saunders Philadelphia.
 Abou-Jawdah Y, Sobh H, Cordahi N, Kawtharani H, Nemer G, Maxwell DP and Nakhla MK, 2004. Immunodiagnosis of Prune dwarf virus using antiserum produced to its recombinant coat protein. Journal of Virological Methods 121:31-38.
Cerovska N, Filigarova M and Pecenkova T, 2006. Production of polyclonal antibodies to a recombinant potato mop‐top virus non‐structural triple gene block protein 1. Journal of Phytopathology 154:422-427.
Cerovska N, Moravec T, Rosecka P, Dedic P and Filigarova M, 2003. Production of polyclonal antibodies to a recombinant coat protein of potato mop‐top virus. Journal of Phytopathology 151:195-200.
Green MR and Sambrook J, 2012. Molecular Cloning: a Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
Hampton R, Ball E and Boer SD, 1990. Serological methods for detection and identification of viral and bacterial plant pathogens. A Laboratory Manual. APS press.
Hourani, H and Abou-Jawdah Y, 2003. Immunodiagnosis of Cucurbit yellow stunting disorder virus using polyclonal antibodies developed against recombinant coat protein. Journal of  Plant pathology 85:197-204
Jain RK, Pandey AN, Krishnareddy M and Mandal B, 2005. Immunodiagnosis of Groundnut and watermelon bud necrosis viruses using polyclonal antiserum to recombinant nucleocapsid protein of Groundnut bud necrosis virus. Journal of Virological Methods 130:162-164.
Korimbocus J, Preston S, Danks C, Barker I, Coates D and Boonham N, 2002. Production of monoclonal antibodies to Sugarcane yellow leaf virus using recombinant readthrough protein. Journal of Phytopathology 150:488-494.
Kumari S, Makkouk K, Katul L and Vetten H, 2001. Polyclonal antibodies to the bacterially expressed coat protein of Faba bean necrotic yellows virus. Journal of Phytopathology 149:543-550.
Kurien BT and Scofield RH, 2012. Extraction of proteins from gels: a brief review. Methods in Molecular Biology 869:403-405.
Lee, SC and Chang YC, 2008. Performances and application of antisera produced by recombinant capsid proteins of Cymbidium mosaic virus and Odontoglossum ringspot virus. European Journal of Plant Pathology 122:297-306
Lima JAA, Nascimento AKQ, Radaelli P and Purcifull DE, 2012. Serology Applied to Plant Virology. Serological Diagnosis of Certain Human, Animal and Plant Diseases. InTech Open Press.
Ling, K-S, Zhu, H-Y, Jiang Z-Y and Gonsalves D, 2000. Effective application of DAS-ELISA for detection of Grapevine leafroll associated closterovirus-3 using a polyclonal antiserum developed from recombinant coat protein. European Journal of Plant Pathology 106:301-309.
Nikolaeva OV, Karasev  AV, Gumpf  DJ, Lee  RF and Garnsey SM, 1995.Production of polyclonal antisera to the coat protein of Citrus tristeza virus expressed in Escherichia coli, application for immunodiagnosis. Phytopathology 85:691-694.
Plchova H, Moravec T, Dedic P and Cerovska1 N, 2011. Expression of recombinant potato leafroll virus structural and non-structural proteins for antibody production. Journal of Phytopathology 159:130-132.
Rostami A, 2011. Analysis of formation of the Cucumber mosaic virus capsid protein after expression of the viral coat protein in Escherichia coli. MSc thesis. University of Tabriz.
Sambrook J and Russel DW, 2001. Molecular clonig: A laboratory manual (vol3). Cold Spring Harbor Laboratory Press.
Strober W, 2001. Trypan blue exclusion test of cell viability. Current Protocols in Immunology 11:21-23.