اثرات دو حشره‌کش‌ ایندوکساکارب و متوکسی‌فنوزاید روی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاوزی، دانشگاه تبریز

2 استاد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

The Effects of Indoxacarb and Methoxyfenozide against Colorado Potato Beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Karimzadeh 1
  • Mirjalil Hejazi 2
1 Assistant Professor, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran