حساسیت چندگونه آفت انباری به اسانس های گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-76

مصطفی معروف پور؛ یاور وفایی؛ عسکر عبداللهی؛ ادریس بدیعی


تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 67-82

سعید دارابی؛ محسن بذرافشان؛ بابک بابایی؛ سیدباقر محمودی


تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های‌ گالاکتوزیداز درپروانه‌ی ابریشم باف پاییزیHyphantria cunea Drury (Lepidoptera:Arctidae)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 67-78

مولود غلام زاده چیتگر؛ محمد قدمیاری؛ جلال جلالی سندی؛ بهروز کوچکی


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f.sp. melonis عامل پژمردگی طالبی و خربزه در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-83

فرزانه لک؛ ابوالفضل سرپله؛ داریوش شهریاری


نقش ذخیره سازی میزبان در کیفیت زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 71-95

ناهید واعظ؛ داود محمدی؛ زهرا پورقلی


ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 73-86

رحیمه اکبری؛ فاختک طلیعی؛ کامران رهنما؛ زهرا وکیلی


متیل جاسمونات ومقاومت به بیماری بلایت خوشه ی گندم ایجاد شده به وسیله ی قارچ Fusarium graminearum

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-99

سیدکاظم صباغ؛ مرجان پیکانی؛ مرضیه طاهری


اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر(Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-82

محمدعلی ضیایی مدبونی؛ محمدامین سمیع؛ پیمان نامور؛ سمیه رنحبر