اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر(Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

2 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان.

3 استادیار بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت.

4 مربی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت.

چکیده

چکیده
سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter یک گونه حشره- گیاهخوار است که امروزه  به عنوان یک عامل کنترل زیستی بالقوه سفیدبالک­ها و پروانه‌ی مینوز گوجه­فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) بصورت گسترده در برنامه­های مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه­ها بکار گرفته می­شود. در این تحقیق اثرات جانبی حشره­کش­های پی­متروزین و کلرانترانیلیپرول + آبامکتین و قارچ­کش­های مانکوزب و ایپرودیون + کاربندازیم روی زنده­مانی و تعداد نتاج سن شکارگر N. tenuis بررسی شد. حشرات بالغ سن شکارگر به روش باقیمانده برگی و غذای آلوده بصورت توام در معرض سم قرار گرفتند. هیچ­ یک از سموم به جزء حشره­کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین تلفات معنی­داری روی شکارگر ایجاد نکردند ولی زادآوری شکارگر تحت تاثیر همه سموم قرار گرفت. بیشترین کاهش زادآوری مربوط به حشره­کش کلرانترانیلیپرول + آبامکتین (52/92%) بود و ایپرودیون + کاربندازیم (22/43%)، پی­متروزین (44/37%) و مانکوزب (14/17%) به ترتیب در رده­های بعدی قرار گرفتند. سمیت سموم بر مبنای ضریب کاهش E محاسبه شد و طبق گروه­بندی IOBC  کلرانترانیلیپرول + آبامکتین جزو سموم متوسط مضر، پی­متروزین و ایپرودیون + کاربندازیم جزو سموم اندکی مضر و مانکوزب در گروه سموم بی­ضرر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Side Effects of Some Pesticides on Predator Bug Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ziaei Madbouni 1
  • Mohammad Amin Samih 2
  • Piman Namvar 3
  • Somaieh Ranjbar 4
1 PhD Student of Entomology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran,
2 Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran,
3 Assistant Professor Plant Protection Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran,
4 Instructor, Plant Protection Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran,