نقش مویان و نیتروژن در بهبود کارایی علف‌کش تری بنورون متیل در کنترل علف هرز خردل وحشی، Sinapis arvensis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

3 دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر اضافه کردن مویان‌ها و منابع نیتروژنی مختلف روی کارایی علف‌کش تری بنورون متیل، آزمایشی گلدانی در سال ۱۴۰۰ در گلخانه‌ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در قالب آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از چهار غلظت علف‌کش تری بنورون متیل (۰، ۵/۴، ۹ و ۱۵ گرم ماده موثره‌ در هکتار) به‌صورت پس‌رویشی، منابع نیتروژن شامل بدون نیتروژن، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، استات آمونیوم و اسیدآمینه‌ آسپاراژین و مویان‌های آمفوتر، آنیونی، دو مویان غیریونی و بدون مویان بودند. نتایج نشان داد مقدار شاخص سبزینگی، سطح برگ و وزن خشک کل بوته علف هرز خردل وحشی در تیمار شاهد بدون علف‌کش حداکثر بود و با افزایش غلظت علف‌کش کاهش پیدا کرد. کاربرد جداگانه منابع نیتروژن و مویان‌ها با غلظت­های مختلف علف‌کش، کارایی آن‌ها را در مقایسه با عدم‌کاربرد مواد افزودنی افزایش داد به‌طوری که نیترات آمونیوم و استات آمونیوم مقدار ED90 را از ۱۵ گرم به ۶ گرم ماده موثره علف‌کش در هکتار و مویان آنیونی سدیم لوریل اتر سولفات و مویان غیریونی کاستراویل اتوکسیلات به ۱۴ و ۰۲/۱۱ گرم ماده موثره در هکتار کاهش دادند. کاربرد هم‌زمان مویان و نیتروژن با علف‌کش کارایی آن را بیشتر از کاربرد جداگانه این مواد افزایش داد. در مجموع، کاربرد نیترات آمونیوم، استات آمونیوم و سولفات آمونیوم با مویان لوریل الکل اتوکسیلات، کاربرد نیترات آمونیوم با کاستر اویل اتوکسیلات و استات آمونیوم با سدیم لوریل اتر سولفات بالاترین اثربخشی را در افزایش کارایی علف‌کش تری بنورون متیل در کنترل خردل وحشی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of surfactant and nitrogen for improving the efficacy of tribenuron methyl herbicide in wild mustard, Sinapis arvensis control

نویسندگان [English]

  • Somayeh Karimi-Merdogh 1
  • Ali Mokhtassi-Bidgoli 2
  • Saeed Reza Yaghoobi 3
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University, Tehran, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of tank mixing surfactants and nitrogen sources on the efficacy of tribenuron methyl herbicide, a greenhouse experiment was conducted as a factorial arrangement in a completely randomized design with four replications in the faculty of agriculture at Tarbiat Modares University in 2021. Experimental treatments included four rates of tribenuron methyl (0, 4.5, 9, and 15 g active ingredient (ai) ha-1), as a post-emergence herbicide: nitrogen sources (control without nitrogen, ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonium acetate, and asparagine amino acid): and types of surfactants (control without surfactant, amphoteric, anionic, and two non-ionic surfactants). The results showed that the values of greenness index, leaf area, and total dry weight were highest under control (no herbicide application), and decreased as herbicide rate increased. Application of nitrogen sources and surfactants with herbicide separately increased its efficiency compared to the non-use of additives, so that ED90 decreased from 15 to 6 by ammonium nitrate and ammonium acetate and from 15 to 14 and 11.02 g ai ha-1 by sodium lauryl ether sulfate and castor oil ethoxylate, respectively. The mixture of surfactant and nitrogen with tribenuron methyl was more effective than herbicide application with each of these additives alone. Generally, the application of ammonium nitrate, ammonium acetate, or ammonium sulfate with lauryl alcohol ethoxylate, ammonium nitrate with castor oil ethoxylate, and ammonium acetate with sodium lauryl ether sulfate are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surfactant
  • Ammonium salt
  • Herbicide efficacy
  • Sulphonylurea
  • Effective dose