شناسایی و مطالعه بیماری زایی گونه‌های فوزاریوم دخیل در پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان

2 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا یکی از بیماری‌های مهم این گیاه در جهان به شمار می‌رود. به منظور شناسایی و بررسی بیماری­زایی گونه­های فوزاریوم مرتبط با بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا در استان زنجان، طی فصل زراعی 1389 از ریشه گیاهان لوبیا با علائم پوسیدگی ریشه و زردی یا پژمردگی در اندام­های هوایی، تعداد 50 جدایه متعلق به جنس فوزاریوم به دست آمد. بر اساس خصوصیات ریخت‌شناسی و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، هفت گونه (Fusarium solani، F. acuminatum، F. equiseti، F. oxysporum، F. crookwellense، F. sambucinum و  (F. semitectumمورد شناسایی قرار گرفتند که در بین آن‌ها F. solani شایع­ترین گونه بود. جهت مقایسه شدت بیماری­زایی گونه­ها، شدت بیماری اندام‌های هوایی و طول زخم نکروزه روی ریشه، اندازه­گیری شده و بین گونه­ها مورد مقایسه قرار گرفتند. اثر آلودگی با گونه‌های مختلف بر صفات رویشی گیاه شامل وزن خشک ریشه و اندام هوایی، طول ساقه و طول ریشه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس نشان داد که بین گونه‌ها از نظر شدت بیماری اندام‌های هوایی و طول زخم ریشه اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین آنالیز همبستگی پیرسون نشان دهنده‌ همبستگی معنی دار مثبت بین طول زخم ریشه و شدت بیماری اندام‌های هوایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Fusarium species associated with bean root rot in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Safarloo 1
  • Roghayeh Hemmati 2
1 MSc Student of Plant Pathology, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Assistant Professor of Plant Pathology, Dept of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan,
چکیده [English]

Fusarium root rot of bean is one of the important diseases of this plant all over the world. In order to identify Fusarium species associated with bean root rot disease in Zanjan province and their pathogenicity on bean seedlings, during growing season 2012, fifty isolates of Fusarium were obtained from roots of bean plants showing root rotand foliage yellowing or wilt symptoms. Based on cultural and morphological features by using available identification keys, seven species including F. solani, F. acuminatum, F. equiseti, F. oxysporum, F. crookwellense, F. sambucinum and F. semitectum were identified, among them F. solani was the most prevalent species. In order to compare virulence of the species, foliage disease severity and the length of necrosis lesion on root, were measured and compared among species. The effect of infection with different species on growth factors of plant consisting dried root and shoot weight, shoot and root length were also assayed. The analysis of variance showed that there was significant difference among species in terms of foliar disease severity and root lesion length. Also Pearson’s correlation analysis revealed a positive significant correlation between root lesion length and foliar disease severity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal root rot
  • Pathogenicity
  • Phaseolus vulgaris