ارزیابی اثرات مواد جلب‌کننده مختلف و ارتفاع نصب آنها در شکار مگس انجیر آفریقایی Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) در باغ میوه مخلوط در شیراز (استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز.

2 استاد گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز.

3 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج.

چکیده

چکیده
مگس انجیر آفریقایی در سال 2009 برای اولین بار از ایران گزارش شد. نظر به اینکه کنترل آن به روش شیمیایی با محدودیت های زیست محیطی متعددی همراه است، شیوه شکار انبوه این آفت به وسیله مواد جلب کننده  برای اولین بار در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور جهت تعیین بهترین ماده جلب کننده آفت در روش شکار انبوه و همچنین بهترین ارتفاع نصب تله، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در پایه طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار در سال 1392در شهرستان شیراز انجام شد. فاکتور اول مواد جلب کننده شامل: محلول رب انار سه درصد (3%رب انار+97%آب)، محلول پروتیین هیدرولیزات سه درصد (3% پروتیین هیدرولیزات +97%آب) و سراتراپ بود. فاکتور دوم ارتفاع نصب تله ازسطح زمین در سه سطح (75، 150 و225 سانتی متری) بود. نتایج حاصله نشان داد که بین مواد جلب کننده اختلاف معنی­دار آماری وجود دارد. ارتفاعات مختلف نصب نیز در تمام هفته­ها به غیر از هفته سیزدهم با یکدیگر اختلاف معنی­دار آماری داشتند. همچنین اثر مواد جلب کننده مختلف درارتفاع های مختلف بر شکار هفتگی مگس انجیر آفریقایی اختلاف معنی­دار آماری داشت. محلول رب انار 3% بیشترین کارایی را نسبت به دو ماده جلب کننده دیگر داشت. همچنین ارتفاع نصب150 سانتی متری از سایر ارتفاعات نصب کارایی بالاتری در شکار مگس انجیر آفریقایی نشان داد. به این ترتیب محلول رب انار 3% در ارتفاع نصب150 سانتی متری می تواند نقش به سزایی در کاهش جمعیت آفت داشته وبه عنوان رهیافتی در جهت کنترل غیر شیمیایی به کار گرفته شود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Various Attractants and the Trap Height to Install them for Trapping Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in a Mixed-Fruit Orchard in Shiraz (Fars province)

نویسندگان [English]

  • Shahrbano Joubar 1
  • Hadi Ostuvan 2
  • Mostafa Haghani 3
1 MSc Student, Department of Entomology, Islamic Azad University, Shiraz Branch,Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Entomology, Islamic Azad University, Shiraz Branch,Shiraz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture,Yasouj University, Iran.
 پژمان ح ، 1388. بررسی بیولوژی مگس میوه مدیترانه ایCeratitiscapitataوارزیابی انواع تله ها و مواد جلب کننده جهت کنترل آن. رساله دکتری حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
شیخ علی ت،  فرازمند ح و وفایی شوشتری ر، 1388. تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار Zeller(Lep.,Pyralidae)  Ectomyeloisceratoniae، درمنطقه ساوه. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، جلد اول، شماره 2، صفحه های 159 تا 167.
Carne JH, 2008. Fig Fruit Fly Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae).http://lee.ifas.ufl. edu/Hort/UsefulLawnandGardenRosources/ Fig Fruit Fly.[Accessed on 27 March 2015].
Epesky  ND, Hendrichs  J, Katsoyannos  BI, Vasguez LA, Ros JP,  Zumemreoglu A, Perira R,  Bakeri, A, Seewooruthhum SI and Heath  RR, 1999. Field evaluation of female-targeted trapping systems for Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in seven countries. Journal of Economic Entomology.92: 156-164.
Galego LGC  and  Carareto CM A,  2005. Intraspecific and interspecific pre-adult competition on the neotropical region colonizer Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) under laboratory conditions. Bragantia, Campinas.64 (2):249-255.
Gomes GC  and Stein CP , 2008. Bioecologia De Zaprionus indianus: Influência Do Fotoperíodo E
Comparacão entre Armadilhas.http://www.iac.br/areadoinstituto/pibic/anais/2008/Artigos/RE0800010. pdf. [Accessed on 20 July 2015].
Gupta  JP, 1970. Description of a new species of phorticella Zaprionus (Drosophilidae) from india. Proceedings of Indian National Science Academy .36(1):61-70.
Papadopoulos  NT, 1999.Study on the biology and ecology of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in nofthern Greece. Ph.D.disseftation,Aristotle University of Thessaloniki Greece (in Greek with English summary).
Parchami-Araghi  M  and Mohammadi-Khorramabadi A,  2009. The invasive pest Zaprionus indianus Gupta, 1970 - a genus and a species new to Iran (Diptera: Drosophilidae). Studia Dipterologica. 16(1/2): 243-244.
Passini  MPB and Link  D, 2011. Efficiency of different traps to capture Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in fig orchard in Santa Maria county, Rio Grande do Sul state, Brazil. International Research Journal of Agricultural Science and Soil Science.1 (8):349-354.
Passini MPB , link  D  and Fronza D, 2011a. Effectiveness of attractions food in capture Zaprionus indianus (Gupta) in fig orchard in Santa Maria – RS. Entomo Brasilis .4 (2): 56-60.
Passini  MPB , link D and  Fronza D, 2012. Attractive food efficiency in monitoring of Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) in guava orchard. Revista Brasileira de Agroecologia Rev. Bras.deAgroecologia.7 (1):152-159.
Passini  M P B, link  D  ,Lúcio  ADC  and Wansing  AT, 2013. Attractive solutions for monitoring Zaprionus indianus (Diptera: Drosophilidae) populations in fig orchard. E-ISSN 1983-4063 - www.agro.ufg.br/pat - Pesq. Agropec. Trop., Goiânia: 43(3) p. 272-277.
Passini MPB , link D  and Schaich G,  2011b. Attractive solutions efficiency in capturing Zaprionus indianus Gupta, 1970(Diptera: Drosophilidae) in Ficus carica L. (Moraceae) orchard in Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil. Entomotropica. 26(3): 107-116.
Raga A, Souza Filho  MF  and  Sato M  E, 2003. Eficiência de protetores de ostíolo do figo sobre a infestação da mosca Zaprionus indianus (Gupta) (Diptera: Drosophilidae) no campo. Arq. Inst. Biol., SãoPaulo. 70(3): 287-289.
Setta  N  de and Carareto  CM A,  2005. Fitness components of a recently-established population of Zaprionus indianus (Diptera, Drosophilidae) in Brazil. Iheringia, Ser. Zool, Porto Alegre. 95: 47-51.
Vargas  RI , Prokopoy  RJ , Duan  JJ , Alberto  C  and Qing XL, 1997. Captures of wild Mediterranean and oriental fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Jackson and McPhail traps baited with coffee juice. Journal of Economic Entomology. 90: 165-169.
Vilela  CR , Teixeira EP   and Stein CP,  2000. Mosca-africana-do-figo, Zaprionus indianus (Dipetea: Drosophilidae), pp. 48-52 In E. Vilela, R.A. Zucchi, and F. Cantor [eds.], Histórico e Impacto das Pragas Introduzidas no Brasil. Holos Editora, Ribeirão Preto.
Yassin  A , David JA  and Bitner-Mathe BC, 2009. Phenotypic variability of natural populations of an invasive drosophilid, Zaprionus indianus, on different continents: Comparison of wild-living and laboratory-grown flies. C. R. Biologies. 332:898–908.
Yassin  A  and David  JR , 2010. Revision of the afrotropical species of Zaprionus (Diptera, Drosophilidae), with descriptions of two new species and notes on internal reproductive structures and immature stages.Zookeys.51: 33–72.