اثر دما بر برخی پارامترهای زیستی کفشدوزک Menochilus sexmaculatus (Fabricius) با تغذیه از شته‏ سبز انار Aphis punicae Pass.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Some Biological Parameters of Menochilus sexmaculatus (Fabricius) by Feeding on Pomegranate Green Aphid, Aphis punicae Pass.

نویسندگان [English]

  • Seaidalsadat Fatemi 1
  • Mohammad Amin Samih 2
1 Last MSc. Student, Department of Plant Protection. Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Associate professor, Department of Plant Protection. Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan