احتمال وقوع بیماری بادزدگی فیتوفترایی سیب¬زمینی در گرگان بر اساس شرایط آب¬و¬هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان

چکیده

بادزدگی فیتوفترایی ناشی از Phytophthora infestans یکی از بیماری­های مهم سیب­زمینی در دنیا
و ایران، به ویژه در استان گلستان می­باشد. با توجه به فراهم­بودن شرایط آب
­و­هوایی مساعد
در فصل بهار، تقریباً هر سال در اردیبهشت ماه این بیماری در مزارع شهرستان گرگان شیوع
زیادی داشته و انجام سمپاشی­های گسترده برای کنترل آن ضروری می­باشد. برای پیش­بینی
احتمال وقوع همه­گیری بیماری، از اطلاعات ثبت­شده همه­گیری بیماری طی 10 سال اخیر
و داده­های آب­وهوایی اطراف گرگان استفاده شد. برای این منظور، 24 متغیر آب­و­هوایی
طی شش دوره زمانی (تمام فروردین ماه، دهه­ اول، دهه دوم، دهه سوم، بیست روز اول و
بیست روز آخر آن) با استفاده از روش­های آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه تابع تشخیص
مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مقایسه مدل­های آماری ساخته­شده، مشخص گردید که
استفاده از اطلاعات تمام فروردین ماه نسبت به سایر دوره­ها برای مدل­سازی مناسب
­تر است و چهار
مدل دو متغیره با استفاده از متغیرهای میزان بارندگی (
P)، تعداد روزهای بارانی (R)، حداکثر نسبی درجه حرارت هوا (Tax) و حداکثر نسبی رطوبت نسبی هوا (RHax) به­دست آمد که از صحت کلی 100-80 درصد و ضریب تبیین 99/99 درصد
برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probability of Disease Occurance for Potato Late Blight in Gorgan (Golestan Province, Iran) Based on Weather Conditions

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Aghajani
sistant Professor of Research, Agricultural and Natural Resources Research Center of Golestan Province, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Late blight, caused by Phytophthora
infestans
, is one of the most important diseases of potato in the world and
Iran, especially in Golestan province. With regard to favorable weather
conditions in the spring, high prevalence of the disease and hence extensive
fungicides application can be observed in potato fields of Gorgan in Ordibehesht
(mid April) of nearly every year. For prediction of the probability of the
disease occurrence, recorded epidemics data in recent 10 years and weather data
of the region were used. In order to modeling, 24 weather variables during six
different periods (all the period of Farvardin (March-April), first 10 days,
second 10 days, third 10 days, first 20 days and last 20 days of the month)
were studied using logistic regression and discriminant analysis methods. After
developing and comparing the statistical models, it was revealed that all the
periods of Farvardin (March-April) is more suitable than other durations for
modeling and four bivariate models were developed using the variables: total
percipitation (P), number of rainy days (R), relative maximum temperature (Tax)
and relative maximum RH (RHax) which showed total correctness value of 80-100%
and coefficient of determination of 99.99%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminant analysis
  • Forecasting
  • Late blight
  • Logistic Regression
  • Potato
  • Weather variables