اثر پرآزاری و غلظت اسپور جدایه های Didymella rabiei بر واکنش ژنوتیپ های نخود به بیماری برق زدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
گیاه نخود سومین لگوم غذایی مهم جهان است. برق ­زدگی مخربترین بیماری نخود است که توسط قارچ Didymella rabiei ایجاد می­شود. شناسایی منابع مقاومت در ژرم ­پلاسم نخود جهت برنامه­ های به ­نژادی و مدیریت بیماری ضروری است. به منظور بررسی تأثیر غلظت اسپور و شدت پرآزاری جدایه بر واکنش ژنوتیپ­ های نخود به بیماری برق ­زدگی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. اثر دو جدایه (A3: با پرآزاری متوسط و A6: با پرآزاری شدید) و غلظت اسپور (105، 105 × 2، 105 × 5 اسپور در هر میلی ­لیتر آب مقطر) بر شاخص و شدت بیماری در 20 ژنوتیپ نخود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص بیماری و شدت آن تحت تأثیر غلظت اسپور، پرآزاری جدایه ­ها و ژنوتیپ ­های نخود قرار گرفت و بین ژنوتیپ ­ها، جدایه ­ها و غلظت ­های اسپور تفاوت معنی ­داری مشاهده شد. شدت بیماری با افزایش غلظت اسپور از 105 × 2 به 105 × 5 اسپور در هر میلی ­لیتر برای ارقام مقاوم ILC 202، ILC72، ILC3279، ICC3996 و ICC12004 افزایش یافت، در حالی که شدت بیماری ژنوتیپ­های حساس تحت تأثیر همه  غلظت ­های اسپور بود. ارقام افتراقی نخود از جمله ILC202، ILC72، ILC3279، ICC3996 و ICC12004 در برابر تمام غلظت ­های اسپور جدایه A3 مقاوم بودند، در حالیکه به غلظت 105 × 2 اسپور جدایه A6 حساس بودند. غلظت اسپور 105 × 2 با جدایه A3 بیشترین تفاوت را میان ژنوتیپ ­های نخود بر اساس میانگین شاخص بیماری ایجاد کرد. اطلاعات به ­دست آمده از این تحقیق می ­تواند در برنامه ­های به ­نژادی ارقام نخود و مطالعات بررسی تنوع بیماری­زایی جمعیت قارچ مورد استفاده قرار­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of the virulence and spore concentration of Didymella rabiei isolates on the reaction of chickpea genotypes to ascochyta blight

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hossein Vafaei 1
  • Samaneh Jamshidipoor 2
1 Department of Plant Pathology, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Department of Plant Pathology, Varamin Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Chickpea is the third most important food legume in the world. Ascochyta blight is the most destructive disease of chickpea caused by the fungus Didymella rabiei. Identification of resistance sources in germ­plasm of chickpea is essential for breeding programs and management of disease. In order to investigate the effects of spore concentration and virulence severity of isolate on intensity of ascochyta blight in chickpea genotypes, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications. Effect of two isolates (A3: moderately virulent & A6: highly virulent) and different spore concentrations (105, 2 × 105, 5 × 105 spores ml-1) were investigated on disease rate of 20 genotypes. Results showed that disease scale and its severity were affected by spore concentration, virulence severity of isolates and chickpea genotypes and there was significant difference between genotypes, isolates and spore concentrations. The disease severity increased with spore concentration from 2 × 105 to 5 × 105 spores ml-1 for resistant lines including, ILC 202, ILC72, ILC3279, ICC3996 and ICC12004, while the susceptible lines were affected by all of the conidial concentrations. The chickpea differential lines including ILC202, ILC72, ILC3279, ICC3996 and ICC12004 were resistant to all of the conidial concentrations of A3 (moderately virulent) while were susceptible to 2 × 105 spores ml-1 of A6 (highly virulent). The spore concentration of 2 × 105 spores ml-1 with A3 isolate developed the most discrimination between chickpea genotypes on the basis of mean disease scale. The obtained information can be used in breeding programs of chickpea and pathogenic diversity studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Differential lines
  • Bivenij
  • Virulence
  • Disease scale
  • Resistance
References
 
Gan YT, Siddique KHM, MacLeod WJ, Jayakumar P, 2006.Management options of minimizing the damage by ascochyta blight (Ascochyta rabiei) in chickpea (Cicer arietinum L.). Field Crops Research 97: 121–134.
Ghiai S, Razavi M, Shahriyari D, 2012. Study on pathogenic and molecular variability in some isolates of Ascochyta rabiei causal agent of Ascochyta blight of chickpea in Iran. Journal of Applied Entomology and Phytopathology 79: 199–218 (In Persian with English abstract).
Imtiaz M, Abang, MM, Malhotra RS, Ahmed S, Bayaa B, et al., 2015. Pathotype IV a new and highly virulent pathotype of Didymella rabiei, causing ascochyta blight in chickpea in Syria. Archives of Phytopathology and Plant Protection 48: 921–930.
Kanouni H, Talei A, Peyghambari SA, Okhovat SM, Abang M, 2011. Impact concentrations on Ascochyta blight incidence in two chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences. 13(2): 368–379 (In Persian with English abstract).
Kavousi HR, Mozafari J, Marashi SH, Bagheri AR, 2014. Reaction of desi and kabuli chickpea genotypes against ascochyta blight. Journal of Plant Protection 48(2): 242–249 (In Persian with English abstract).
Nourollahi K, Javannikkhah M, Naghavi MR, Okhovat SM, 2009. Pathogenic diversity in Didymella rabiei from Iranian Ilam and Kermanshah provinces. Journal of Plant Protection 23(2): 56–65 (In Persian with English abstract).
Pande S, Siddique KHM, Kishor GK, Bayaa B, Gaur PM, et al., 2005. Ascochyta blight of chickpea (Cicer arietinum L.): a review of biology, pathogenecity, and disease management. Australian Journal of Agricultural Research 56: 317–332.
Peever TL, Chen W, Abdo Z, Kaiser WJ, 2012. Genetics of virulence in Ascochyta rabiei. Plant Pathology 61: 754–760.
Reddy MV, Singh KB, 1984. Evaluation of a world collection of chickpea germplasm accessions for resistance to ascochyta blight. Plant Disease 68: 900–901.
Singh KB, Reddy MV, 1990. Patterns of resistance and susceptibility to races of Ascochyta rabiei among germ plasm accessions and breeding lines of chickpea. Plant Disease 74: 127–129.
Shokouhifar F, Bagheri A, Falahati Rastegar M, Malekzadeh S, 2003. Pathotyping of Ascochyta rabiei isolates in Iran. Journal of Agriculture Sciences and Natural Resources 10(1): 217–232 (In Persian with English abstract).
Trapero-Casas A, Kaiser WJ, 1992. Influence of temperature, wetness period, plant age and inoculum concentration on infection and development of ascochyta blight. Phytopathology 82: 589–596.