استفاده از عوامل اقلیمی و سالم سازی باغات در کنترل آتشک گلابی در خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

چکیده
بیماری آتشک گلابی با عامل باکتریایی Erwinia amylovora (Brill) Winslow et al از جمله بیماری های مهم و اقتصادی درختان میوه دانه دار در دنیا و ایران می باشد. مدل های مختلفی در دنیا جهت مدیریت بیماری  آتشک گلابی توسعه یافته که مبتنی بر شرایط اقلیمی و فنولوژیکی درختان می­باشند. این مدل ها توانایی ما را در به کارگیری ترکیبات مختلف در دوران گلدهی افزایش می دهند. در تحقیق حاضر ابتدا عامل بیماری در باغ آلوده شناسایی و بقایای آلودگی ها حذف گردید. عوامل اقلیمی ثبت و سپس میانگین دما ورطوبت روزانه در باغ تعیین شد. برای جلوگیری از بلایت شکوفه، سمپاشی بر اساس عوامل اقلیمی منطبق بر سیستم خط منحنی دمایی (مدل تامسون) با توجه به فنولوژی درخت و زمان باز شدن گلها در قالب طرح بلوک کاملا" تصادفی با شش تیمار و سه تکرار  انجام شد. کمترین آلودگی مربوط به تیمار استرپتومایسین 100 میلی گرم بر لیتر ، در دوران حساس گلدهی و دردمای oC15تا oC1/18 از22/6% تا 5/8% متغیر می باشد. پس از آن تیمارهای اکسی تتراسیکلین با 200 میلی گرم بر لیتر و استارنر با 300 میلی گرم بر لیترودر دامنه 533/8% تا 33/16 قرار گرفتند. تاثیر تیمار  اکسی کلرور مس متغیر وبستگی به بارش و رطوبت داشت. نتایج نشان واکنش بین طول دوره گلدهی، تاریخ گلدهی و دما در هر رقم در مقایسه با مدل تامسون باعث کاهش تعداد سمپاشی می­گردد. بنابراین می­توان از این  مدل در باغ­های اطراف مشهد، نیشابور ، گلمکان و چناران  و سایر مناطق مشابه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Climatic Factors and Orchards Disinfection for the Control of Fire Blight in Khorasan Razavy Province

نویسنده [English]

  • Esfandyar Zohurpouralk
Resaerch Instructor, Divisim of Plant Protection, Khorasan Razavi Agriculture and Natural Research Center, Iran.
آمار نامه کشاورزی، 1393. سالنامه آماری بخش کشاورزی  خراسان رضوی . انتشارات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
اشکان م، ابوسعیدی د و ارشاد ح، 1376. بررسی علل خشکیدگی و شانکر درختان پسته در رفسنجان. بیماری های گیاهی، جلد 33 .ص 15.
 داودی ع  و قاسمی ا، 1390. ارزیابی سم نوردوکس در کنترل بیماری آتشک گلابی درختان میوه دانه دار. گزارش نهایی طرح پژوهشی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. شماره ثیت 89039 ، 24 صفحه.
دهنوی ا، سالاری م، صباغ ک و ظهور پرالک ا، 1388. بررسی ارقام سیب، به و گلابی به Erwinia amylovora  و ردیابی مولکولی باکتری در ارقام مقاوم آن ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.100 صفحه.
ظهورپرالک ا، 1389الف. بررسی آتشک درختان میوه دانه دار با استفاده از آزمون بیماری زایی ومقاومت به استروپتومایسین. فصلنامه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد شیراز، جلد 2 شماره 2 .ص 161-166.
ظهورپرالک  ا، 1389 ب. شیوع بیماری بلاست سیب و گلابی در استان های خراسان رضوی و شمالی. فصلنامه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد شیراز جلد 2 شماره 4 .ص 296-289.
ظهورپرالک ا، و رحمانی مقدم ن.1383. شیوع آتشک گلابی در خراسان. جلد2- صفحه 423 خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز.
قاسمی ا، ربانی م، ظهور پرالک ا و روانلو ع، 1382. بررسی اپیدمیولوژی و کنترل بیماری آتشک در مناطق آلوده کشور.گزارش نهایی طرح پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. شماره ثبت 109/81 ، 22 صفحه.
قاسمی ا، داودی ع  و آزاد بخت ن، 1388الف. ارزیابی آنتی بیوتیک  Streptomycinدر کنترل بیماری آتشک سیب ، گلابی و به . گزارش نهایی طرح پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. شماره ثبت 1145 /89، 30 صفحه.
قاسمی ا، امتی ف،. ظهور پرالک ا، داودی ع و آزادبخت ن، 1388ب. بررسی نقش حشرات، شانکرها و میزبانهای ثانویه در ایجاد بیماری آتشک در درختان میوه. گزارش نهایی طرح پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. شماره ثبت1310/89، 42 صفحه.
قاسمی ا، داودی ع و نصرالهی م، 1391. کنترل تلفیقی (هرس وکنترل شیمیایی) آتشک درختان میوه دانه دار با استفاده از فنولوژی درختان ، داده های هواشناسی و برآورد نرم افزارهای پیش آگاهی MARYBLYT. گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور شماره ثبت 44004/92، 46 صفحه.
Adaskaveg JE and Gubler WD, 2010. Evaluation of new bactericides for control of fire blight of pears caused by Erwinia amylovora. Annual Report for California Pear Advisory Board.  Http: //www.calpear.com/_pdf/research-reports/JEA%20Fireblight.pdf.
Biggs AR, Turechek WW and Gottwald TR, 2008. Analysis of fire blight shoot infection epidemics on apple. Plant Disease, 92:1349-1356.
Carter N, 2007. Exploring fire blight management, Part 4: Antibiotics. Orchard Network for Commercial Apple Producers. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs .11 (4): 1-17.
Fahy PC and Persley GJ, 1983. Plant Bacterial Diseases, a Diagnostic Guide. Academic Press, Sidney Australia .333p.
Gubler WD, Zoller BG, Duncan RA and Lindow SE. 2007. Diseases. Pp. 140-149 In: Mitcham, EJ and Elkins, RB (eds). Pear Production and Handling Manual. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Publication 3483.
Holtz BA, Hoffman EW and Teviotdale BL, 2002. Predicting the occurrence of fire blight in the San Joaquin valley of California. Acta Hort. 590:167-174.
Kunz S, Schmitt A and Haug P, 2011. Development of strategies for fire blight control in organic fruit growing. Acta Horticulturae 896:431-436.
Stockwell VO, Temple TN, Johnson KB and Loper JE, 2008. Integrated control of fire blight with antagonists and oxytetracycline. Acta. Hort.793:383-390.
Schaad NW, Jones JB and Chun W .2001.Laboratory Guide for Identification of plant pathogenic Bacteria. 3th ed. APS Press. USA. 373p.
Steiner PW, Van der Zwet T and Biggs AR, 2006. Fire blight of apple. Plant Disease, 65:1245-1253.
Thomson SV, Schroth MN, Moller WJ and Reil WO, 1975. Occurrence of fire blight of pear in relation to weather and epiphytic population of Erwinia amylovora. Phytopathology 65.353-358.
Thomson SV, Schroth MN, Moller WJ and Reid MD, 1982. A forecasting model for fire blight of pear. Plant Disease, 66: 576-577.
Vogel G, Gubler WD and Ogawa JM. 1990. Comparison of the standard UCIPM fire blight model with the Maryland blight model. Ann. Rep. for the California Pear Adv. Board. Available from: http://calpear.com/industry/research-reports-archive.aspx.
Zoller BG and Sisevich J. 1979. Blossom populations of Erwinia amylovora in pear orchards vs accumulated degree hours over 18.3C (65F). Phytopathology 69:1050.
Zoller B, 2011. Use of streptomycin and oxytetracycline for fire blight management in organic pear production in California. Unpublished report.