تحلیل تبارزائی ویروس‌ ای مو (Grapevine virus A) از باغات انگور استان خراسان رضوی براساس بخشی از چارچوب ژنی ORF5

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 73-84

10.22034/arpp.2023.17123

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ سمیرا پاکباز


تاثیر زمان مصرف حشره کش ها روی جمعیت شته کلم Brevicoryne brassicae و عملکرد کلزا

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 75-82

10.22034/arpp.2021.12257

علی اکبر کیهانیان؛ غلامرضا گل محمدی؛ علی محمدی پور


ارزیابی تله‌های چسبی رنگی در جلب سفیدبالک گلخانه‌، Trialeurodes vaporariorum

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-85

10.22034/arpp.2022.15109

میثم صمدی پور؛ حسین فرازمند؛ علیرضا نظری؛ ولی اله بنی عامری


ویژگی های زیستی تریپس پیاز Thrips tabaci روی عدس و نخود در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 79-90

10.22034/arpp.2021.12744

بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ مجید میراب بالو


کارایی ترکیبات تجاری قارچ‌کش‌ اکسی‌کلرور مس در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 81-89

10.22034/arpp.2021.13485

سیدرضا فانی؛ حسین عظیمی؛ فرید بیکی؛ موسی نجفی نیا


تأثیر امواج فراصوت در کنترل کرم ساقه‌خوار ذرت Sesamia nonagrioides

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-95

10.22034/arpp.2022.15680

حمزه آگاه منش؛ علی رجب پور؛ محمد فرخاری


اثر اندوفیت شدن قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana بر صفات رشدی پنج رقم کلزاBrassica napus

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 87-94

10.22034/arpp.2022.15637

سمانه صلح‌جوی فرد؛ رضا طلاایی حسنلویی؛ رضا معالی امیری؛ گرگوری اسورد


کنترل شیمیایی کرم خراط Zeuzera pyrina در باغ‌های گردو شهرستان‌های اسکو و آذرشهر

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 89-97

10.22034/arpp.2022.15418

محمد ملک زاده؛ رقیه کریم زاده؛ شهزاد ایرانی پور


Lethal and sublethal effects of emamectin benzoate on the tomato leafminer, Tuta absoluta

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 91-97

10.22034/arpp.2021.14162

معصومه ضیائی؛ فریبا سهرابی