مقایسه کارایی برخی قارچ‌کش‌ها و ترکیبات غیر سمی در کنترل بیماری بلایت زودرس سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

بیماری بلایت زودرس سیب‌زمینی توسط قارچ‌های Alternaria solani و A. alternata ایجاد می‌شود. میزان خسارت این بیماری بسیار متغیر و بین %78-5 گزارش شده ­است. در این پژوهش، تاثیر ترکیبات پروپاموکارب +­ فنامیدون SC45%، کلرتالونیل WP75%، آزوکسی­استروبین +‌ دیفنوکونازول SC32.5%، بوسکالید + ‌پیراکلوستروبین WG33.4%، سیموکسانیل + هیدروکسید‌مس، بیکربنات‌‌سدیم، کلرید‌کلسیم، ترکیبات بیولوژیک کانگ‌می و پارس‌باسیل در کنترل بیماری در آزمایشگاه و گلخانه مورد مقایسه قرار گرفت. به‌طورکلی، تمام ترکیبات در مقایسه با شاهد، باعث کاهش رشد میسلیومی دو گونه آلترناریا شدند. بیشترین تاثیر در کاهش رشد میسلیومی A. alternata مربوط به آزوکسی‌استروبین + ‌دیفنوکونازول با غلظت 30 پی‌پی‌ام و بوسکالید +‌ پیراکلوستروبین با غلظت 100 پی‌پی‌ام بود. سیموکسانیل + هیدروکسید‌مس با دو غلظت 150 و 200 پی‌پی‌ام تنها پنج درصد باعث کاهش رشد میسلیومی این گونه شد. در بررسی‌های گلخانه‌ای، آزوکسی‌استروبین+‌دیفنوکونازول با غلظت یک در هزار موثرترین و پارس­باسیل نیز با غلظت یک درصد، کم­اثرترین ترکیب در کاهش شاخص شدت بیماری ناشی از A. alternata بودند. در مورد A. solani، آزوکسی‌استروبین +‌ دیفنوکونازول با غلظت 30 پی‌پی‌ام، بیکربنات­سدیم با غلظت 20000 پی‌پی‌ام و بوسکالید+‌پیراکلوستروبین با غلظت 100 پی‌پی‌ام باعث کاهش %99 رشد میسلیوم شدند. سیموکسانیل + هیدروکسید‌مس با دو غلظت 150 و 200 پی‌پی‌ام به عنوان کم‌اثرترین ترکیب، حدود %26 مانع از رشد میسلیوم این گونه شد. در گلخانه نیز، آزوکسی‌استروبین +‌ دیفنوکونازول با غلظت یک در هزار و بوسکالید + ‌پیراکلوستروبین با غلظت 5/0 در هزار باعث کاهش %100 شاخص شدت بیماری ناشی از A. solani شدند. کانگ‌می با غلظت یک درصد، تنها پنج درصد شاخص شدت بیماری را کم کرد و در عین­ حال با تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the efficacy of some fungicides and non-chemical compounds in control of potato early blight disease

نویسندگان [English]

  • mojtaba moradzade eskandari
  • Mohammad reza Hosseini
Plant protection research department, Agricultural and Natural Resources Research and Training Center of Khorasan Razavi Province, Khorasan Razavi, Mashha,.Iran.
چکیده [English]

Early blight disease on potato is caused by Alternaria solani and A. alternata. The damage rate of this disease is variable and has been reported between 5-78%. In this study, the effect of Propamocarb+fenamidone SC45%, Chlorothalonil WP75%, Azoxystrobin+difenoconazole SC32.5%, Boscalid+pyraclostrobin WG33.4%, Cymoxanil+copper hydroxide, Sodium bicarbonate, Calcium chloride, Cang Mei and Pars Basil in the laboratory and greenhouse was investigated. Generally, all of these treatments inhibited mycelial growth of A. solani and A. alternata. Azoxystrobin+difenoconazole and Boscalid+pyraclostrobin with concentration of 30 ppm and 100 ppm, respectively with 99% had the highest of percentage inhibition on the growth of A. alternata mycelium. The lowest effective treatment in mycelial growth inhibition of this species was Cymoxanil+copper hydroxide with concentration of 150 and 200 ppm. In greenhouse, Azoxystrobin+difenoconazole with concentration 1/1000 and Pars Basil with concentration 1/100 were the most and the least effective treatment in disease severity index of A. alternata, respectively. Azoxystrobin+difenoconazole, Sodium bicarbonate and Boscalid+pyraclostrobin with concentration 30, 20000 and 100 ppm, respectively decreased the growth of A. solani mycelium by 99%. Cymoxanil+copper hydroxide with concentration 150 and 200 ppm as the lowest effective treatment, inhibited the A. solani mycelium by 26%. In greenhouse, Azoxystrobin+difenoconazole and Boscalid+pyraclostrobin with concentration of 1/1000 and 0.5/1000, respectively decreased the disease severity index of A. solani by 100%. Cang Mei with concentration 1/100 decreased the disease severity index of this species by 5% with no difference with the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Blight
  • Alternaria
  • Diforobin
  • Signum
  • Sodium Bicarbonate