ارزیابی تأثیر ضدعفونی غده بذری با ترکیبات شیمیایی در کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیایی و شوره سیاه سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش و عضو هیِت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

بیماری شوره­سیاه و شانکر ریزوکتونیایی سیب­زمینی که توسط قارچ Rhizoctonia solani ایجاد می­شود، یکی از شایع­ترین و مهم­ترین بیماری­های این محصول در تمامی مناطق کشت سیب­زمینی کشور می­باشد. در این پژوهش، تاثیر ضدعفونی کردن غده­های بذری سیب­زمینی قبل از کاشت با قارچکش­های ایپرودیون­کاربندازیم WP 52.5%، تیابندازول WP 60%، تیوفانات­متیل WP 70%، کاربوکسین­تیرام FL 40%، کاربوکسین­تیرام WP 75%، پنسی­کورون WP 25%، فلودیوکسونیل FS 2.5%، مانکوزب  WP 80%و کاربندازیم WP 50-60% در مهار بیماری در آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. ایپرودیون­کاربندازیم با غلظت 5/2 در هزار بالاترین درصد بازدارندگی (5/71 درصد) از جوانه­زنی سختینه را داشته و در غلظت 20 پی­پی­ام به میزان 5/77 درصد مانع از رشد میسلیوم قارچ در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) شد. در گلخانه، بوته­های حاصل از غده­های تیمار شده با ایپرودیون­کاربندازیم، تیابندازول و کاربوکسین­تیرام FL 40% (هر کدام با غلظت 5/2 در هزار) با تولید غده­های دختری با وزن حدود 270-260 گرم، تقریبا بدون وجود شانکر در ساقه زیرزمینی و با آلودگی صفر درصد در بوته­ها، از موثرترین تیمارها بودند و تفاوت معنی‌داری نیز با یکدیگر نداشتند. در بررسی تعداد سختینه در سطح غده نیز ایپرودیون­کاربندازیم، تیابندازول و کاربوکسین­تیرام WP 75% هر کدام با غلظت 5/2 در هزار با میانگین تعداد سه سختینه روی هر غده، بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد سختینه روی غده­های دختری داشتند. به­طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده، تمامی قارچ­کش­های بررسی شده، تاثیر مثبتی در کنترل بیماری و افزایش محصول داشتند؛ ولی ایپرودیون­کاربندازیم با غلظت 5/2 در هزار به­عنوان موثرترین قارچ­کش جهت کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب­زمینی معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of potato seed disinfection with chemical compounds in control of rhizoctonia canker and black scurf of potato

نویسنده [English]

  • mojtaba moradzade eskandari
Research professor and member of the Board of Agriculture and Natural Resources Research and Education Center of Khorasan Razavi
چکیده [English]

Potato black scurf and rhizoctonia canker caused by Rhizoctonia solani is one of the most common diseases in all potato growing areas of Iran. Due to the importance of seed disinfection in the control of this disease, in this study, the effect of seed disinfection with fungicides Iprodione carbendazim WP52.5%, Thiabendazole WP60%, Thiophanate methyl WP70%, Carboxin thiram FL40%, Carboxin thiram WP75%, PencycuronWP25%, Fludioxonil FS2.5%, Mancozeb WP80% and Carbendazim WP50-60% in the laboratory and greenhouse was investigated. Iprodione carbendazim with concentration of 2.5/1000 with 71.5% had the highest of percentage inhibition on germination of sclerotia and with a concentration of 20 ppm and 77.5%, inhibited the growth of fungal mycelium on potato dextrose agar (PDA) medium. In greenhouse, the plants from seed treatment with Iprodione carbendazim, Thiabendazole and Carboxin thiram FL40% each with a concentration of 2.5/1000 had the highest daughter tubers production with about 260-270 g. This treatments without any canker on underground stem and zero percent of infected plant were the most effective treatments and there was no significant difference between them. In the study of the number of sclerotia on the surface of the tuber, Iprodione carbendazim, Thiabendazole and Carboxin thiramWP75% each with a concentration of 2.5/1000 with an average of three sclerotia had the greatest effect on reducing the number of sclerotia on the daughter tubers. In general, according to the results, all studied fungicides had a positive effect on disease control and yield increase but Iprodione carbendazim with a concentration of 2.5/1000 was the most effective fungicide for controlling potato rhizoctonia canker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungicide
  • Daughter tuber
  • Sclerotium
  • Sprout
  • Underground stem
Adnan M, Chohan S, Perveen R, Mehmood MA, Naz S, et al., 2015. Chemotherapy of black scurf of potato through tuber treatment. Pakistan Journal of Phytopathology 27 (1): 1–6.
Akhlaghi M, Rouhani H, Moradzade Eskandari M, Mehdikhani moghaddam E, 2016. Evaluation of the efficacy of commercial and native isolates of Trichoderma in controlling fusarium wilt of cucumber. 22rd Iranian Plant Protection Congress, August 27-30, Karaj, Iran. P. 350.
Arjmandian A, 2019. Effective methods of controlling rhizoctonia canker of potato stem. Journal of Potato Applied Science Promotion 1 (3): 23–31.
Ayazpour K, Mojdehi H, Hassanzadeh N, 2005. Evaluation of the effect of several fungicides on the control of Rhizoctonia solani, the cause of death of sour lemon seedlings in Jahrom Fars. Agricultural science. 11 (3): 145–157.
Bains P.S, Benny Paul H.S, Lynch D.R, Kawchuk L.M, Schaupmeyer C.A, 2002. Rhizoctonia disease of potatoes (Rhizoctonia solani): Fungicidal efficacy and cultivar susceptibility. American Journal of Potato Research 79: 99–106.
Djébali N, Belhassen T, 2010. Field study of the relative susceptibility of eleven potato (Solanum tuberosum L.) varieties and the efficacy of two fungicides against Rhizoctonia solani attack. Crop Protection 29 (9): 998–1002.
Errampalli D, Johnston H.W, 2001. Control of tuber-borne black scurf [Rhizoctonia solani] & common scab [Streptomyces scabies] of potatoes with a combination of sodium hypochlorite & thiophanate-methyl preplanting seed tuber treatment. Canadian Journal of Plant Pathology 23: 68–77.
Hasani moghadam M, Arjmandian A, Soheili B, Azimi H, Sharifi K, 2012. Evaluation of damage and different methods for management of potato rhizoctonia canker. Iranian Research Institute of Plant Protection 51pp (in Persian).
Hosseini F, Bazgir E, Darvishnia M, 2020. Effect of fungicides carbendazim, Oxy Klrvrms and Rural in control of fungi Rhizoctonia solani Kuhn cause seed rot and damping bean. 4rd National Conference on Science and Technology of Agriculture, Natural Resources and Environment in Iran. P. 15.
Larkin RP, 2016. Impacts of biocontrol products on Rhizoctonia disease of potato and soil microbial communities, and their persistence in soil. Crop Protection 90: 96–105.
Leach S.S, Murdoch C.W, 1985. Evaluation of thiabendazole and pentachloronitrobenzene for control of the Rhizoctonia disease complex on white potato (Solanum tuberosum L.). American Potato Journal 62: 459–469.
Mantegen J, 1988. Effective of chemical treatments in the control potato black scurf (R. solani Kuhn), Boletintecio Estacion Experimental Agropecucis Balcarce 97. 15pp.
Mantocon DJ. 2008. Fungicide soil application efficiency for the control of black scurf (Rhizoctonia solani) on three potato cultivars. Journal of Applied Horticulture 10: 146–148.
Mousavi Mirk L, Shirzad A, Mohammadi D, 2020. Combined effect of several synthetic fungicides with several biological agents in controlling the death of cotton rhizoctonia seedlings. Genetic Engineering and Biosafety Journal 8 (1): 23–11.
Nasr esfahani M, 2012. Comparison of cultural and chemical measures of controls on rhizoctonia disease of potato. Plant Protection Journal 3 (4): 359–375 (in Persian with English abstract).
Rauf C.A, Ashraf M, Ahmad I, 2007. Management of black scurf disease of potato. Pakistan Journal of Botany 39: 1353.
Safdel J, Moradzade Eskandari M, Azad Disfani F, Derakhshan A, 2016. Investigation on Bacillus subtilis commercial and native isolates in causal agent control of potato black scurf. 3rd National Meeting on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources, February 2-3, Mashhad, Iran. P. 114.
Sharifi K, 2015. The guideline for identification and management of potato stem canker and black scurf (Rhizoctonia solani). Iranian Research Institute of Plant Protection. 23pp (in Persian).
Soheili Moghadam B, Karbalaei khiavi H, Hasanpanah D, 2016. Potato diseases in Ardabil and their integrated pest management. Jihad agricultural organization of Ardabil province. Agricultural extension coordination management. 111pp (in Persian).
Wicks TJ, Morgan B and Hall B, 1995. Chemical and biological control of Rhizoctonia solani on potato seed tubers. Australian Journal of Experimental Agriculture 35: 661–664.
Woodhall JW, Lees AK, Edwards SG, Jenkinson P, 2007. Infection of potato by Rhizoctonia solani effect of anastomosis group. Plant Pathology 57: 897–905.