شناسایی و بررسی بیماری زایی جدایه های Cytospora مرتبط با بیماری شانکر و سرخشکیدگی انار در استان های آذربایجان شرقی و گلستان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

چکیده

چکیده
 انار یکی از محصولات مهم اقتصادی در ایران می باشد. به منظور شناسایی عوامل قارچی دخیل در بیماری شانکر و سرخشکیدگی درختان انار، در طول فصول مختلف سال­های 1396 و 1397 از انار کاری­ های دارای علایم از استان­ های آذربایجان شرقی و گلستان نمونه برداری صورت گرفت. در باغ­ های نمونه برداری شده عمده علایم بیماری به صورت زردی برگ­ها، ریزش برگ­های انتهایی تاج پوششی، سرخشکیدگی در شاخه ­ها، شانکرهای طولی در سطح شاخه ­ها و تنه، تغییر رنگ در بخش آوندها و پوسته پوسته شدن شاخه ­ها و تنه اصلی مشاهده گردید. به طور تقریبی در هر باغ حدود 8% از درختان علایم آلودگی را در خود نشان می­ دادند. در طی نمونه برداری ­ها، 178 نمونه گیاهی از باغ­ های انار این دو استان جمع­ آوری گردید. در نهایت تعداد 171 جدایه قارچی جداسازی شد که گونه Cytospora punicae با فراوانی نسبی 75% بر اساس ترکیبی از ویژگی­های ریخت شناختی و اطلاعات مولکولی حاصل از توالی ناحیه ITS به عنوان گونه غالب شناسایی گردید. آزمون بیماری­زایی با استفاده از روش شاخه بریده صورت گرفت. نتایج تحقیق حاضر گونه C. punicae  را به عنوان عامل بیماری شانکر و سرخشکیدگی درختان انار در استان­ های آذربایجان شرقی و گلستان تعیین کرد. با شناسایی و تعیین عامل بیماری امکان اتخاذ استراتژی­ های مناسب برای مدیریت این بیماری فراهم خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Cytospora isolates associated with canker and dieback disease on pomegranate, in East Azerbaijan and Golestan provinces

نویسندگان [English]

  • Hadi Golmohamadi 1
  • Mahdi Arzanlou 1
  • Hojat allah Rabani Nasab 2
1 Department of Plant Protection, Faculty o f Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Plant Protection Research Division, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Pomegranate is one of the economically important products in Iran. In order to identify the fungal agents involved in canker and dieback disease on pomegranate trees, during the different seasons of 2017-2018, samples were taken from pomegranate orchards with these disease symptoms in East Azerbaijan and Golestan provinces. Disease symptoms appeared as leaf chlorosis, dieback, leaf drop, particularly in the upper crown, longitudinal cankers on branches and trunk, bark cracking and vascular discoloration wood. Disease incidence was rated about 8 percent. A total number of 178 symptomatic wood samples were collected from pomegranate orchards in two provinces. Ultimately, 171 fungal isolates were recovered from symptomatic tissues. Cytospora punicae was determined as the dominant fungal agent with the isolation frequency of 75 percent, based on combination of morphological characteristics and sequence data of ITS region. Koch’s postulates were fulfilled using the excised shoot method. The results of pathogenicity assay confirmed C. punicae being pathogenic of pomegranate. The results of present study determined C. punicae as the cause of canker and dieback of pomegranate trees in East Azerbaijan and Golestan provinces. With the identification and determination of the cause of this disease, in future it will be possible to adopt proper disease management strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Excised shoot method
  • ITS
  • Punica granatum
Ahmadi K, Ebadzadeh H, Hatami F, Hosseinpour R, Abdshah H, 2020. Agricultural Statistics of 2019 Volume 3: Horticultural Products, Ministry of Jihad Agriculture, Deputy of Planning and Economy, Information and Communication Technology Center, Iran. 163 pp.
Baradaran Baghery M, Arzanlou M, Babai-Ahari A, 2015. Identification of the fungal agents associated with Almond trunk diseases in East Azerbeijan Province. Journal of Applied Research in Plant Protection 4 (1): 13–27.
Dudley MM, Tisserat NA, Jacobi WR, Negrón J, Stewart JE, 2020. Pathogenicity and distribution of two species of Cytospora on Populus tremuloides in portions of the Rocky Mountains and midwest in the United States. Forest Ecology and Management 468:118–168.
Farr DF, Rossman AY, 2020. Fungal databases, U.S. National fungus collections, ARS, USDA. Retrieved from https ://nt.ars-grin.gov/funga ldata bases/. [Accessed on 20 October 2020].
Fotouhifar KB, Hedjaroude GA, Leuchtmann A, 2010. ITS rDNA phylogeny of Iranian strains of Cytospora and associated teleomorphs. Mycologia 102 (6): 1369–82.
Golmohammadi H, 2019. Identification of the fungal species associated with dieback and canker disease of pomegranate trees in the East Azarbaijan Province. MSc thesis, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.
Jiang N, Yang Q, Fan X-L, Tian C-M, 2020. Identification of six Cytospora species on Chinese chestnut in China. MycoKeys 62: 1–25.
Lawrence DP, Holland LA, Nouri MT, Travadon R, Abramians A, et al., 2018. Molecular phylogeny of Cytospora species associated with canker diseases of fruit and nut crops in California, with the descriptions of ten new species and one new combination. IMA Fungus 9 (2): 333–370.
Mahdikhani M, Davoodi A. 2017. First report of wood canker of pomegranate caused by Cytospora punicae in western Iran. New Disease Reports 35.
Ronquist F, Huelsenbeck JP, 2003. MRBAYES 3: Bayesian phylogenetic inference under mixed models. Bioinformatics 19: 1572-1574.