شناسایی مولکولی فیتوپلاسمای همراه جاروک سنجد از برخی مناطق استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-141

اباصلت حاجی زاده؛ رضا خاکور؛ نعمت سخندان بشیر؛ بهرام باغبان


تاثیر تیمار بذر با قارچکش های مختلف درکنترل بیماری های فوزاریومی ذرت

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 335-350

10.22034/arpp.2023.16374

حسن مومنی؛ حسین براری؛ حجت الله ربانی نسب؛ همایون کاظمی؛ حسین کربلایی خیاوی


اثر متقابل لوبیای سیاه - کنه‌‌ی دولکه‌ای- کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 137-148

احمد بوچانی؛ زهرا طهماسبی؛ هلن محمدی


تاثیر دما بر فراسنجه های جدول زندگی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 145-160

سیده عاطفه مرتضوی ملکشاه؛ حسین رنجبر اقدم؛ جعفر خلقانی؛ محمدرضا رضاپناه


تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا-‌ آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب‌پره‌ هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-152

پریا معصومی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ رضا خاکور


اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-163

ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی


بررسی کمی و کیفی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در دو گونه قارچ آسپرژیلوس با روش HPLC

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 149-160

فاطمه اصغرنژاد؛ صفرعلی مهدیان؛ بهنام امیری بشلی؛ سیدسامان سیدجعفرنظری