سرخرطومی‌های بذرخوار (Coleoptera: Apionidae) گیا‌هان تیره نخود در مراتع استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

Seed Weevils (Coleoptera: Apionidae) of Fabaceae Plant in East-Azarbaijan Province Rangelands

نویسنده [English]

  • Mostafa Nikdel
Forests and Rangelands Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Tabriz, Iran